لالایی

حصیر گرم گهواره به نرمی در برت داره چشای خسته ازخوابه چو عکس ماه تو آبه لالایی کودک خوبم برایت…
شب تو آسمون، ماه هم خوابیده لحافی از ابر، رویش کشیده از توی جنگل، از اون پایینا صدایی میاد، صدایی…
لالا لالایی، فرزند زیبا قهرمان من، انسان فردا شب شد دوباره، ماه مهربون داره میتابه، از تو آسمون چشماتو ببند،…
لالا لالایی، خوابش برده بود خواب زیبایش، یک پرنده بود رقصان پر کشید، توی آسمونتا بگیرمش، زود رفته بود مزه…