نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: هومن
نام خانوادگی: قرائی مقدم
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: هایا
نام خانوادگی: رستمی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوانام: یسنا
نام خانوادگی: شفاعتی
سن: 5
موضوع نقاشی: آلودگی هوا
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: ملیکا
نام خانوادگی: لجم اورک
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
کودکنام: امیر مهدی
نام خانوادگی: غفور رشید
سن: 8
موضوع نقاشی: کودک
نمره شما
(0 رای)
آرایشگاه یاسنام: مهسا
نام خانوادگی: فاضلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آرایشگاه یاس
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مانی
نام خانوادگی: بهرامی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: آرمیتا
نام خانوادگی: جورابلو
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: امین
نام خانوادگی: حزبه
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
نمازنام: سیده مریم( خواهر دو قلوی سیده زهرا)
نام خانوادگی: فاطمی
سن: 8
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(4 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: مردمی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خواهران دوقلونام: محمد جواد
نام خانوادگی: نصاری
سن: 3
موضوع نقاشی: خواهران دوقلو
نمره شما
(0 رای)
کوزه لیواننام: نرگس
نام خانوادگی: ترکاشوند
سن: 8
موضوع نقاشی: کوزه لیوان
نمره شما
(3 رای)
پروانهنام: آتوسا
نام خانوادگی: رباط جزي
سن: 9
موضوع نقاشی: پروانه
نمره شما
(1 رای)
دنیای رنگارنگ با مداد طلایینام: نگار
نام خانوادگی: حانه
سن: 7
موضوع نقاشی: دنیای رنگارنگ با مداد طلایی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: بابک
نام خانوادگی: جمالی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
خرگوش بازیگوشنام: ملیسا
نام خانوادگی: عزتی
سن: 4
موضوع نقاشی: خرگوش بازیگوش
نمره شما
(3 رای)
با مادرمان خوب و مهربان باشیمنام: فاطمه
نام خانوادگی: آقامحمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: با مادرمان خوب و مهربان باشیم
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: فاطیما
نام خانوادگی: عمرانی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
یه روز خوبنام: مهراد
نام خانوادگی: بندانی
سن: 7
موضوع نقاشی: یه روز خوب