نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
آزادنام: مریم
نام خانوادگی: زاده عبودی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
نظافت وکارهای پسندیده در خانهنام: فاطمه
نام خانوادگی: رشیدی
سن: 6
موضوع نقاشی: نظافت وکارهای پسندیده در خانه
نمره شما
(0 رای)
میوه های تابستانینام: فاطمه
نام خانوادگی: خورسندی آقایی
سن: 9
موضوع نقاشی: میوه های تابستانی
نمره شما
(0 رای)
طبیعت ازادنام: راحله
نام خانوادگی: پولادی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت ازاد
نمره شما
(0 رای)
روز پدرنام: زهرا
نام خانوادگی: محمودیان
سن: 6
موضوع نقاشی: روز پدر
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ارمیا
نام خانوادگی: مظاهری
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
قهر وآشتینام: فاطمه
نام خانوادگی: عجمی
سن: 8
موضوع نقاشی: قهر وآشتی
نمره شما
(2 رای)
تفکیک زبالهنام: علی
نام خانوادگی: حسن پور
سن: 7
موضوع نقاشی: تفکیک زباله
نمره شما
(2 رای)
سفره افطارنام: زهرا
نام خانوادگی: داوری
سن: 9
موضوع نقاشی: سفره افطار
نمره شما
(3 رای)
يه خونه توي دشتنام: پرنيا
نام خانوادگی: معصومي
سن: 5
موضوع نقاشی: يه خونه توي دشت
نمره شما
(2 رای)
مذهبینام: علیرضا
نام خانوادگی: رضایی
سن: 12
موضوع نقاشی: مذهبی
نمره شما
(3 رای)
آزاد(کار با آبرنگ)نام: فاطمه
نام خانوادگی: خدابخشی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد(کار با آبرنگ)
نمره شما
(1 رای)
حرم امام رضا (ع)نام: محمدامین
نام خانوادگی: عشوری
سن: 10
موضوع نقاشی: حرم امام رضا (ع)
نمره شما
(1 رای)
منظره خونه و درخت وفرشته وزرافه واسب و سگ و مارنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره خونه و درخت وفرشته وزرافه واسب و سگ و مار
نمره شما
(0 رای)
من و برادرمنام: اوین
نام خانوادگی: یوسفی
سن: 10
موضوع نقاشی: من و برادرم
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: سیمیاری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: پارميدا
نام خانوادگی: بناوند
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: بخشی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نیایش
نام خانوادگی: رحمتی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
هفته دفاع مقدسنام: صادق
نام خانوادگی: مداح
سن: 6
موضوع نقاشی: هفته دفاع مقدس