نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ستاره
نام خانوادگی: رشادی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
کمک به سالمندان در عبور ازخیاباننام: اژین
نام خانوادگی: امینی
سن: 6
موضوع نقاشی: کمک به سالمندان در عبور ازخیابان
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: خاطره
نام خانوادگی: رضازاده چوبدار
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
حرم امام رضا (ع)نام: الميرا
نام خانوادگی: پورحاتم
سن: 6
موضوع نقاشی: حرم امام رضا (ع)
نمره شما
(0 رای)
باراننام: asra
نام خانوادگی: aslani
سن: 6
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(2 رای)
به موقع خوابیدن بچه هانام: فاطمه
نام خانوادگی: رستگار
سن: 8
موضوع نقاشی: به موقع خوابیدن بچه ها
نمره شما
(2 رای)
میلاد امام علی (ع)نام: زهرا
نام خانوادگی: یوسفی
سن: 6
موضوع نقاشی: میلاد امام علی (ع)
نمره شما
(2 رای)
روز پلیسنام: مهتا
نام خانوادگی: طاهرپور
سن: 8
موضوع نقاشی: روز پلیس
نمره شما
(4 رای)
مزرعه مادر بزرگمنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: شفیعی
سن: 9
موضوع نقاشی: مزرعه مادر بزرگم
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: درسا
نام خانوادگی: کلا مال
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: معین
نام خانوادگی: باغیشنی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(18 رای)
اربعیننام: بهار
نام خانوادگی: صفاری
سن: 6
موضوع نقاشی: اربعین
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: کیانا
نام خانوادگی: صفاری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
حیوانات (فیل)نام: محمد امین
نام خانوادگی: باقری
سن: 6
موضوع نقاشی: حیوانات (فیل)
نمره شما
(1 رای)
دعا و نماز بچه هانام: زرینا
نام خانوادگی: تله باز لو
سن: 6
موضوع نقاشی: دعا و نماز بچه ها
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: محمد رضا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 13
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(2 رای)
خانه ای درروستانام: فاطمه
نام خانوادگی: منصوری زینی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه ای درروستا
نمره شما
(1 رای)
خانهنام: آوا
نام خانوادگی: کاویان پور
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: غزل سادات
نام خانوادگی: میرتسلیم
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
دختر زیبانام: زکیه سادات
نام خانوادگی: موسوی
سن: 8
موضوع نقاشی: دختر زیبا