نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
والیبال ساحلینام: اهورا
نام خانوادگی: اکبرزاده
سن: 4
موضوع نقاشی: والیبال ساحلی
نمره شما
(45 رای)
دفاع مقدسنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: فاضل بجستانی
سن: 10
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(0 رای)
دلقک شادنام: الیسا
نام خانوادگی: اوجاقلو
سن: 6
موضوع نقاشی: دلقک شاد
نمره شما
(1 رای)
عید غدیرنام: فاطمه
نام خانوادگی: میراحمدی
سن: 7
موضوع نقاشی: عید غدیر
نمره شما
(1 رای)
فوتبالنام: علی
نام خانوادگی: بربری
سن: 8
موضوع نقاشی: فوتبال
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: عطیه
نام خانوادگی: مرآتی
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
اتاق بيمارستان، دكتر و پرستار، بيماران و عيادت كنندگاننام: رها
نام خانوادگی: كي ارسلان
سن: 5
موضوع نقاشی: اتاق بيمارستان، دكتر و پرستار، بيماران و عيادت كنندگان
نمره شما
(10 رای)
طبیعتنام: گل بهشت
نام خانوادگی: حاتمی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت