جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:24
5 08:06:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:04 دهکده مامی 00:05:35
7 08:12:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
8 08:13:32 آگهی بازرگانی 00:00:56
9 08:14:28 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:15:13 قند و شکر - قسمت 22 00:09:27
11 08:24:40 مامان جون 00:03:17
12 08:27:57 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
13 08:28:57 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
14 08:29:17 تیزر مجموعه قندوشکر 00:00:50
15 08:30:07 آفتاب گردون 00:08:27
16 08:38:34 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو یه طوطی داشت 00:05:24
17 08:43:58 وله خمیری 00:00:38
18 08:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
19 08:45:00 یوکی - قسمت 6 00:09:44
20 08:54:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:54:53 تو تی تو 00:02:17
22 08:57:10 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:57:45 اوم نوم 00:01:09
24 08:58:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
25 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:45
26 09:00:01 نقاشی - خردسال - قسمت 134 00:11:33
27 09:11:34 کلیپ نقاشی 00:02:17
28 09:13:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
29 09:14:14 وله خمیری 00:00:48
30 09:15:02 مهد کودک خانم زرافه - قسمت 4 00:11:25
31 09:26:27 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:27:12 دیپ‌داپ 00:02:37
33 09:29:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
34 09:30:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:09:56
35 09:40:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
36 09:40:58 لالبی 00:01:40
37 09:42:38 کلیپ ماهی 00:02:10
38 09:44:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
39 09:45:08 سرزمین زیبای ما - قسمت 3 00:06:59
40 09:52:07 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
41 09:53:07 کلیپ سلام 00:01:21
42 09:54:28 من یک حیوان هستم 00:02:04
43 09:56:32 وله خمیری 00:00:48
44 09:57:20 اوم نوم 00:00:55
45 09:58:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
46 09:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:21
47 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 97 00:08:01
48 10:08:01 مامان جون 00:03:17
49 10:11:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
50 10:12:11 کلیپ اعداد 00:02:01
51 10:14:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
52 10:15:00 کوچولوهای شیطون - قسمت 61 00:12:20
53 10:27:20 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:27:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:28:04 اوم نوم 00:01:03
56 10:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:30:00 قند و شکر - قسمت 23 00:10:46
58 10:40:46 مامان جون 00:02:43
59 10:43:29 کلیپ پائیز 00:01:40
60 10:45:09 پنی پوپو و رزماری - قسمت 29 00:11:36
61 10:56:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
62 10:57:09 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
63 10:58:09 وله خمیری 00:00:39
64 10:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:12
65 11:00:00 شهر قصه - قسمت 140 00:12:40
66 11:12:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
67 11:13:03 لالبی 00:01:34
68 11:14:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
69 11:15:00 یوکی - قسمت 7 00:09:43
70 11:24:43 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
71 11:25:43 مامان جون 00:02:52
72 11:28:35 تیزر مجموعه قندوشکر 00:00:50
73 11:29:25 وله خمیری 00:00:35
74 11:30:00 آفتاب گردون 00:08:01
75 11:38:01 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
76 11:38:49 وله رگلاژ 00:00:59
77 11:39:48 حدیث 00:00:16
78 11:40:04 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
79 11:42:31 تلاوت قرآن 00:06:29
80 11:49:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
81 11:53:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
82 11:53:42 لالبی 00:01:35
83 11:55:17 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
84 11:58:34 آگهی بازرگانی 00:01:58
85 12:00:32 نقاشی - خردسال - قسمت 135 00:12:04
86 12:12:36 اوم نوم 00:01:18
87 12:13:54 اعلام برنامه 00:00:35
88 12:14:29 وله خمیری 00:00:32
89 12:15:01 مهد کودک خانم زرافه - قسمت 3 00:11:10
90 12:26:11 وله خمیری 00:00:44
91 12:26:55 تیزر مجموعه قندوشکر 00:00:50
92 12:27:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:27:54 اعلام برنامه 00:00:45
94 12:28:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 12:29:01 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
96 12:30:01 شهر قصه - قسمت 139 00:07:56
97 12:37:57 مامان جون 00:03:30
98 12:41:27 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
99 12:45:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:25
100 12:55:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
101 12:55:48 کلیپ باد 00:01:48
102 12:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:25
103 13:00:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 96 00:07:21
104 13:07:22 وله خمیری 00:00:48
105 13:08:10 اوم نوم 00:01:22
106 13:09:32 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
107 13:09:52 کلیپ گل فروش 00:02:08
108 13:12:00 مامان جون 00:03:01
109 13:15:01 پنی پوپو و رزماری - قسمت 28 00:12:10
110 13:27:11 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
111 13:28:11 وله خمیری 00:00:32
112 13:28:43 اوم نوم 00:01:17
113 13:30:00 سرزمین زیبای ما - قسمت 2 00:06:56
114 13:36:56 وله خمیری 00:00:48
115 13:37:44 ماموک 00:03:12
116 13:40:56 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
117 13:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
118 13:45:00 کوچولوهای شیطون - قسمت 60 00:12:13
119 13:57:13 وله خمیری 00:00:39
120 13:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:08
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 00:00:01
123 14:00:51 00:00:02
124 14:00:53 00:00:03
125 14:00:56 گفتار مجری 00:02:08
126 14:03:04 نیلو و فلندی 00:26:02
127 14:29:06 اعلام برنامه 00:00:55
128 14:30:01 از خانه تا بارگاه - قسمت 2 00:07:55
129 14:37:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
130 14:38:06 برنارد 00:03:33
131 14:41:39 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:03:27
132 14:45:06 تام و جری - قسمت 2 00:11:20
133 14:56:26 وله های ورزشی المپیک 00:00:54
134 14:57:20 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
135 14:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:37
136 15:00:27 اتاق سحرآمیز - قسمت 18 00:10:06
137 15:10:33 گفتار مجری 00:04:15
138 15:14:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
139 15:15:00 سرزمین دریایی 00:11:27
140 15:26:27 باغ وحش فضایی 00:03:33
141 15:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 2 00:22:58
142 15:52:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
143 15:53:10 دکتر یوریکا - قسمت 22 00:06:49
144 15:59:59 آگهی بازرگانی 00:03:05
145 16:03:04 نقاشی - کودک - قسمت 48 00:08:26
146 16:11:30 گفتار مجری 00:04:08
147 16:15:38 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:21
148 16:29:59 سندباد - قسمت 2 00:19:19
149 16:49:18 گفتار مجری 00:03:26
150 16:52:44 وله های ورزشی المپیک 00:00:44
151 16:53:28 رود رانر 00:04:52
152 16:58:20 آگهی بازرگانی 00:02:48
153 17:01:08 ورجه وورجه 00:10:53
154 17:12:01 مکس 00:01:00
155 17:13:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
156 17:13:11 میوه های سخنگو - قسمت 5 00:12:00
157 17:25:11 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
158 17:25:49 کلیپ چه تاریکه آسمون 00:01:41
159 17:27:30 از خانه تا بارگاه - قسمت 3 00:07:31
160 17:35:01 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
161 17:36:31 بره قهرمان 00:01:04
162 17:37:35 وله رگلاژ 00:01:06
163 17:38:41 حدیث 00:00:22
164 17:39:03 تلاوت قرآن 00:04:42
165 17:43:45 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
166 17:48:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 17:48:38 جستجوگران گنج 00:13:00
168 18:01:38 رود رانر 00:03:51
169 18:05:29 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
170 18:06:59 آگهی بازرگانی 00:02:38
171 18:09:37 آریو پهلوان کوچک - قسمت 15 00:09:16
172 18:18:53 گفتار مجری 00:03:19
173 18:22:12 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
174 18:22:22 لاروا 00:02:55
175 18:25:17 کلیپ ایران من 00:03:14
176 18:28:31 اعلام برنامه 00:00:55
177 18:29:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 18:30:02 نیلو و فلندی - قسمت 15 00:21:02
179 18:51:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
180 18:51:14 گفتار مجری 00:03:58
181 18:55:12 تیزر مجموعه سطل سحر آمیز 00:00:45
182 18:55:57 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 18:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:12
184 18:59:39 اتاق سحرآمیز - قسمت 25 00:09:41
185 19:09:20 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:02
186 19:10:22 مکس 00:01:45
187 19:12:07 آرم استیشن جوجه های آبی 00:02:06
188 19:14:13 سرزمین دریایی - قسمت 19 00:10:13
189 19:24:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
190 19:24:53 لاروا 00:03:20
191 19:28:13 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
192 19:29:08 سرزمین کوچولوها - قسمت 03 00:22:54
193 19:52:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:06:31
194 19:58:33 اعلام برنامه 00:00:50
195 19:59:23 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
196 20:00:01 آگهی بازرگانی 00:01:38
197 20:01:39 نقاشی - کودک - قسمت 51 00:11:49
198 20:13:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:01:38
199 20:15:06 من می‌خونم تو گوش کن 00:10:06
200 20:25:12 وله های ورزشی المپیک 00:00:48
201 20:26:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
202 20:26:22 کلیپ محله 00:03:03
203 20:29:25 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
204 20:30:03 سندباد - قسمت 6 00:24:12
205 20:54:15 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
206 20:55:45 ترانه‌های اتل متل - علاقه به دانش آموختن 00:03:32
207 20:59:17 آگهی بازرگانی 00:01:20
208 21:00:37 میوه های سخنگو 00:11:28
209 21:12:05 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
210 21:12:43 خاکستری 00:12:00
211 21:24:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 23:51:23
212 21:16:06 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:29
213 21:20:35 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:09:30
214 21:30:05 آریو پهلوان کوچک - قسمت 14 00:18:09
215 21:48:14 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 21:49:09 گروه تحقیق 00:05:12
217 21:54:21 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
218 21:55:51 برنارد 00:03:29
219 21:59:20 شب بخیر بچه‌ها 00:00:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها