جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:24
5 08:05:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:04 اوم نوم 00:01:16
8 08:08:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
9 08:08:44 مامان گلی - قسمت 1 00:04:06
10 08:12:50 وله خمیری 00:00:42
11 08:13:32 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
12 08:14:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
13 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 14 00:12:57
14 08:27:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
15 08:28:20 لالبی 00:01:40
16 08:30:00 بچه‌های جنگل - قسمت 10 00:11:57
17 08:41:57 دیپ‌داپ 00:02:37
18 08:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
19 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 21 00:07:47
20 08:52:47 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:22 مامان گلی - قسمت 2 00:04:21
22 08:57:43 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
23 08:58:52 وله خمیری 00:00:40
24 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
25 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 76 00:13:04
26 09:13:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 09:13:20 نقاشی کنیم 00:01:00
28 09:14:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
29 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 1 00:08:20
30 09:23:20 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:24:05 دهکده مامی 00:05:33
32 09:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:30:00 ملوچ - قسمت 15 00:08:08
34 09:38:08 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
35 09:38:32 مامان گلی - قسمت 3 00:04:18
36 09:42:50 کلیپ ماهی 00:02:10
37 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 15 00:12:59
38 09:57:59 وله خمیری 00:00:33
39 09:58:32 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
40 09:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
41 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 25 00:08:24
42 10:08:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
43 10:08:47 ماموک 00:03:00
44 10:11:47 تیزر پیم پم 00:02:57
45 10:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
46 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 78 00:14:01
47 10:29:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
48 10:29:25 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:30:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 15 00:12:03
50 10:42:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
51 10:42:25 دیپ‌داپ 00:02:36
52 10:45:01 پیم و پم - قسمت 56 00:15:10
53 11:00:11 اعلام برنامه 00:00:45
54 11:00:56 آگهی بازرگانی 00:00:51
55 11:01:47 شهر قصه - قسمت 64 00:08:23
56 11:10:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
57 11:10:33 مامان گلی - قسمت 4 00:04:01
58 11:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
59 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 22 00:07:47
60 11:22:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 11:22:56 نقاشی کنیم 00:01:00
62 11:23:56 تیزر شادیانه 00:00:31
63 11:24:27 دهکده مامی 00:05:33
64 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 78 00:13:11
65 11:43:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 11:43:27 لالبی 00:01:35
67 11:45:02 بچه‌های جنگل - قسمت 11 00:11:55
68 11:56:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
69 11:57:20 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
70 11:58:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
71 11:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
72 12:00:00 بره کوچولو - قسمت 4 00:09:50
73 12:09:50 اعلام برنامه 00:00:35
74 12:10:25 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
75 12:13:37 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
76 12:14:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
77 12:15:00 دالگوی باهوش - قسمت 5 00:08:08
78 12:23:08 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:23:53 تیزر پیم پم 00:02:57
80 12:26:50 ماموک 00:03:11
81 12:30:01 شهر قصه - قسمت 63 00:07:13
82 12:37:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:37:36 مامان گلی - قسمت 5 00:04:07
84 12:41:43 دیپ‌داپ 00:02:46
85 12:44:29 تیزر شادیانه 00:00:31
86 12:45:00 ملوچ - قسمت 14 00:07:35
87 12:52:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
88 12:53:01 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
89 12:54:01 کلیپ آفریدگار 00:03:08
90 12:57:09 آگهی بازرگانی 00:00:28
91 12:57:37 وله رگلاژ 00:00:20
92 12:57:57 حدیث 00:00:16
93 12:58:13 تلاوت قرآن 00:03:47
94 13:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
95 13:06:05 کلیپ خدا 00:03:04
96 13:09:09 تیزر پیم پم 00:02:57
97 13:12:06 یاپ یاپس 00:02:08
98 13:14:14 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
99 13:15:06 دوست ما رمی خرسه - قسمت 14 00:11:58
100 13:27:04 وله خمیری 00:00:30
101 13:27:34 پیم و پم - قسمت 55 00:14:09
102 13:41:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
103 13:41:52 قصه‌های عمو رولی - قسمت 77 00:14:04
104 13:55:56 مامان گلی - قسمت 6 00:02:56
105 13:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 عناصر - قسمت 46 00:12:54
108 14:13:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
109 14:14:01 تیزرمجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
110 14:15:01 دره چکاوک - قسمت 12 00:12:39
111 14:27:40 اعلام برنامه 00:00:55
112 14:28:35 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
113 14:29:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
114 14:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 26 00:22:01
115 14:52:01 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
116 14:52:13 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:45
117 14:54:58 کدو بدو 00:01:33
118 14:56:31 تیزر شادیانه_4 00:01:42
119 14:58:13 رالف 00:01:19
120 14:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
121 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 19 00:19:31
122 15:19:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
123 15:19:53 بره ناقلا 00:06:30
124 15:26:23 فیلر خوش‌مزه-76 00:03:37
125 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 21 00:21:48
126 15:51:48 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:52:38 ترافیک 00:02:31
128 15:55:09 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
129 15:56:48 لاروا 00:02:22
130 15:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
131 16:00:00 مل‌مل - قسمت 36 00:58:37
132 16:58:37 اعلام برنامه 00:00:55
133 16:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
134 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 15 00:22:02
135 17:22:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
136 17:22:38 بره قهرمان 00:00:57
137 17:23:35 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:05
138 17:26:40 تیزر صلح‌بانان 00:01:32
139 17:28:12 دزد ناشی 00:01:48
140 17:30:00 جزیره دانش - قسمت 25 00:27:32
141 17:57:32 تیزر شادیانه_9 00:01:38
142 17:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:51
143 18:00:01 صلح‌بانان - قسمت 22 00:20:55
144 18:20:56 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
145 18:21:08 تیزر مجموعه دره چکاوک 00:00:52
146 18:22:00 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 34 00:07:06
147 18:29:06 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
148 18:30:01 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:29:31
149 18:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
150 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 20 00:18:54
151 19:18:54 اعلام برنامه 00:00:50
152 19:19:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 19:20:01 فیلر خوش‌مزه-78 00:03:38
154 19:23:39 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:45
155 19:26:24 صدای مخاطبان-165 00:02:00
156 19:28:24 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
157 19:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 19:30:00 عناصر - قسمت 47 00:12:49
159 19:42:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
160 19:43:01 تیزر شادیانه_4 00:01:42
161 19:44:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 19:45:00 ماجراهای روبی و جوجه‌ها - قسمت 6 00:07:38
163 19:52:38 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
164 19:53:16 کدو بدو 00:01:34
165 19:54:50 صدای مخاطبان-166 00:02:00
166 19:56:50 تیزر مجموعه دره چکاوک 00:00:52
167 19:57:42 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:05
168 20:00:47 آگهی بازرگانی 00:00:28
169 20:01:15 وله رگلاژ 00:00:24
170 20:01:39 نیایش 00:02:44
171 20:04:23 تلاوت قرآن 00:04:37
172 20:09:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
173 20:13:17 خداحافظ 00:01:47
174 20:15:04 دره چکاوک - قسمت 13 00:12:57
175 20:28:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 20:28:23 تیزر سروش کودکان 00:01:10
177 20:29:33 آگهی بازرگانی 00:00:28
178 20:30:01 مل‌مل - قسمت 35 00:57:36
179 21:27:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
180 21:28:04 صدای مخاطبان-167 00:02:00
181 21:30:04 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:16:22
182 21:46:26 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
183 21:47:04 فیلر یه کار خوب نوروزی 00:03:05
184 21:50:09 تام و جری 00:07:58
185 21:58:07 کدو بدو 00:01:33
186 21:59:40 اسکار - قسمت 73 00:05:14
187 22:04:54 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
188 22:05:11 شب‌های شیرین - قسمت 67 00:24:24
189 22:29:35 شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها