جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:43
5 08:07:02 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:22 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:07 مول 00:05:05
8 08:13:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:21 نقاشی کنیم 00:00:46
10 08:14:07 وله خمیری 00:00:28
11 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 22 00:14:14
13 08:29:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
14 08:29:36 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:01 سارا و اردک - قسمت 9 00:06:52
16 08:36:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
17 08:37:16 اوم نوم 00:00:51
18 08:38:07 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
19 08:44:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:02 شهر قصه 00:08:18
21 08:53:20 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
22 08:54:08 وله روابط عمومی-162 00:00:29
23 08:54:37 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:12 لالبی 00:01:35
25 08:56:47 وله خمیری 00:01:26
26 08:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:26
27 08:59:39 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
28 09:00:04 بارباپاپا - قسمت 08 00:07:19
29 09:07:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
30 09:13:53 وله خمیری 00:00:42
31 09:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
32 09:15:00 پینگو در شهر - قسمت 8 00:06:18
33 09:21:18 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:03 کاردستی‌های مهد پویا-مورچه 00:03:16
35 09:25:19 ترو ترو 00:03:35
36 09:28:54 وله خمیری 00:00:42
37 09:29:36 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
38 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:14:34
39 09:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
40 09:45:00 نیلویا - قسمت 10 00:06:04
41 09:51:04 کلیپ قالیبافی 00:03:20
42 09:54:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 09:54:50 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
44 09:56:52 وله خمیری 00:00:28
45 09:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:15
46 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
47 10:00:00 پیم و پم - قسمت 23 00:13:08
48 10:13:08 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:13:17 پیم و پم اینا 00:08:43
50 10:22:00 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
51 10:28:30 اوم نوم 00:01:05
52 10:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
53 10:30:00 قطارها - قسمت 13 00:05:42
54 10:35:42 کلیپ کفاش 00:02:35
55 10:38:17 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:38:52 مولانگ 00:03:27
57 10:42:19 وله خمیری 00:00:45
58 10:43:04 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:31
59 10:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
60 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:22
61 10:53:22 آرم استیشن توپ 00:00:23
62 10:53:45 باغ وحش فضایی 00:02:00
63 10:55:45 آگهی بازرگانی 00:04:31
64 11:00:16 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
65 11:00:41 شهر قصه 00:09:20
66 11:10:01 کاردستی‌های مهدپویا-ساخت تلفن 00:04:03
67 11:14:04 وله خمیری 00:00:32
68 11:14:36 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
69 11:15:01 پینگو در شهر - قسمت 9 00:05:58
70 11:20:59 وله خمیری 00:00:58
71 11:21:57 نقاشی کنیم 00:01:00
72 11:22:57 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
73 11:29:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:29:36 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 23 00:14:12
76 11:44:13 وله رگلاژ 00:01:35
77 11:45:48 جشن نماز 00:04:12
78 11:50:00 جشن نماز 00:05:42
79 11:55:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
80 11:57:44 من یک حیوان هستم 00:01:51
81 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
82 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 23 00:07:32
83 12:07:32 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:08:07 کلیپ پاییز 00:01:40
85 12:09:47 آگهی بازرگانی 00:04:59
86 12:14:46 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
87 12:15:11 سارا و اردک - قسمت 10 00:06:35
88 12:21:46 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 12:22:08 اوم نوم 00:00:59
90 12:23:07 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:29:37 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
92 12:30:02 بارباپاپا - قسمت 9 00:09:34
93 12:39:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:39:52 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
95 12:41:52 آنونس مجموعه پینگو درشهر 00:02:00
96 12:43:52 وله خمیری 00:00:44
97 12:44:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
98 12:45:01 نیلویا - قسمت 9 00:06:26
99 12:51:27 کاردستی‌های مهد پویا-درخت کاج 00:02:58
100 12:54:25 ماجراهای سعید 00:03:09
101 12:57:34 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
102 12:59:36 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
103 13:00:01 پیم و پم 00:13:36
104 13:13:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 13:13:46 پیم و پم اینا 00:08:26
106 13:22:12 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 4 و 5 00:02:11
107 13:24:23 اوم نوم 00:01:14
108 13:25:37 آگهی بازرگانی 00:03:58
109 13:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
110 13:30:00 قطارها - قسمت 12 00:05:26
111 13:35:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
112 13:35:52 نقاشی کنیم 00:00:49
113 13:36:41 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
114 13:43:11 وله خمیری 00:00:34
115 13:43:45 آرم تایم(تو هدیه خدایی) 00:00:25
116 13:44:10 تو هدیه خدایی - قسمت 31 00:11:23
117 13:55:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
118 13:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:11
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
121 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 91 00:21:56
122 14:23:11 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
123 14:28:11 پیام سلامت 00:00:48
124 14:28:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
125 14:29:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
126 14:30:00 ماشیناسورها - قسمت 8 00:22:55
127 14:52:55 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
128 14:54:55 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
129 14:55:50 تیزر ترک 00:03:39
130 14:59:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 14:59:46 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
132 15:00:11 من هنرمندم - قسمت 100 00:20:42
133 15:20:53 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:21:48 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
135 15:23:48 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
136 15:24:48 آگهی بازرگانی 00:04:56
137 15:29:44 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
138 15:30:09 ماجراهای دینو - قسمت 31 00:11:59
139 15:42:08 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
140 15:44:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
141 15:44:35 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
142 15:45:00 سطل سحرآمیز - قسمت 20 00:10:39
143 15:55:39 سبک زندگی 00:00:57
144 15:56:36 آگهی بازرگانی 00:02:59
145 15:59:35 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 00:00:25
146 16:00:00 ورجه وورجه-3 - قسمت 11و12 00:17:22
147 16:17:22 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
148 16:22:22 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
149 16:25:02 آرم تایم(ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
150 16:25:27 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 6 00:15:45
151 16:41:12 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
152 16:41:37 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 20 00:14:21
153 16:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:37
154 17:00:35 صلح‌بانان - قسمت 7 00:22:50
155 17:23:25 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
156 17:24:30 جان‌جان‌ها 00:06:29
157 17:30:59 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
158 17:31:59 تیزر به همین سادگی 00:03:07
159 17:35:06 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 00:02:09
160 17:37:15 وله رگلاژ 00:00:46
161 17:38:01 باکس تلاوت قرآن 00:07:59
162 17:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
163 17:56:00 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 17:56:36 بره قهرمان 00:01:02
165 17:57:38 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
166 17:59:38 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
167 18:00:03 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
168 18:21:45 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
169 18:26:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 18:27:21 آگهی بازرگانی 00:02:17
171 18:29:38 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
172 18:30:03 خوش‌مزه - قسمت 7 00:21:35
173 18:51:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 18:52:00 روسای کوچک 00:04:40
175 18:56:40 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
176 18:57:40 آگهی بازرگانی 00:01:59
177 18:59:39 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:25
178 19:00:04 موش خبرنگار - قسمت 38 00:22:29
179 19:22:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
180 19:22:45 کلیپ کتاب 00:03:07
181 19:25:52 تیزر در حین پخش خوش‌مزه 00:01:05
182 19:26:57 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 00:02:00
183 19:28:57 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
184 19:29:35 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
185 19:30:00 قهرمانان تنیس - قسمت 93 00:21:56
186 19:51:56 آنونس مجموعه صلح بانان 00:02:09
187 19:54:05 وله آیا می دانید که 00:00:39
188 19:54:44 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
189 19:57:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 19:57:55 آگهی بازرگانی 00:01:47
191 19:59:42 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 00:00:25
192 20:00:07 قهرمانان مدرسه - قسمت 15و16 00:28:00
193 20:28:07 کلیپ بینوایان-1 00:01:29
194 20:29:36 آرم تایم (شنگول آباد-2) 00:00:25
195 20:30:01 شنگول آباد-2 - قسمت 8 00:18:26
196 20:48:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
197 20:48:44 خال‌خالی 00:03:40
198 20:52:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
199 20:57:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
200 20:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:47
201 20:59:38 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
202 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 8 00:22:55
203 21:22:58 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
204 21:24:58 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
205 21:26:28 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
206 21:27:28 سبک زندگی 00:00:55
207 21:28:23 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
208 21:29:28 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
209 21:29:50 بسته شبانگاهی - قسمت 23 00:30:00
210 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها