جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:21
3 07:38:19 وله حدیث 00:00:59
4 07:39:18 قصه‌های شیفولی و نی‌نی - قسمت 5 00:08:15
5 07:47:33 وله هفت سین 00:00:47
6 07:48:20 فرودگاه خرگوش‌ها - قسمت 5 00:10:38
7 07:58:58 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
8 07:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:31
9 07:59:59 دنیای پویا - قسمت 11 00:35:55
10 08:35:54 تیزر سینمایی‌های ویژه نوروز 14-7 00:02:44
11 08:38:38 اوم نوم - قسمت 5 00:00:59
12 08:39:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
13 08:40:17 دهکده پر ماجرا - قسمت 7 00:11:42
14 08:51:59 وله تحویل سال 00:00:47
15 08:52:46 سیمو و رز - قسمت 7 00:05:49
16 08:58:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
17 08:59:05 آگهی بازرگانی 00:01:30
18 09:00:35 کرایون و دنیای رنگ‌ها - قسمت 7 00:13:51
19 09:14:26 وله بز 3 00:00:40
20 09:15:06 نقاشی - خردسال - قسمت 13 00:14:54
21 09:30:00 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
22 09:30:30 تام و جری 00:10:54
23 09:41:24 تیزر مجموعه‌های خارجی ویژه نوروز 00:01:29
24 09:42:53 پدر و پسر - قسمت 7 00:16:26
25 09:59:19 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
26 09:59:49 آگهی بازرگانی 00:00:31
27 10:00:20 اردوگاه حیوانات - قسمت 5 00:11:22
28 10:11:42 تیزر سینمایی جمعه 00:01:11
29 10:12:53 وایپ نوروزی 1 00:00:05
30 10:12:58 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
31 10:14:14 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 33 00:15:53
32 10:30:07 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
33 10:30:37 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 7 00:24:40
34 10:55:17 تیزر مجموعه‌های خارجی نوروز 00:02:29
35 10:57:46 سبزک - قسمت 10 00:01:14
36 10:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:31
37 10:59:31 آرم تایم نجات رباتیک 00:00:30
38 11:00:01 نجات رباتیک - قسمت 7 00:22:16
39 11:22:17 وله بز 1 00:00:48
40 11:23:05 بره ناقلا - قسمت 5 00:06:55
41 11:30:00 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
42 11:30:30 مهارت های زندگی - قسمت 208 00:12:25
43 11:42:55 تیزر سینمایی‌های ویژه نوروز 14-7 00:02:44
44 11:45:39 توربو - قسمت 7 00:11:23
45 11:57:02 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
46 11:57:42 گلامپرها - قسمت 9 00:01:56
47 11:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:29
48 12:00:07 آرم تایم تاریخ از این‌ور 00:00:30
49 12:00:37 تاریخ از این‌ور - قسمت 5 00:19:24
50 12:20:01 تیزر مجموعه‌های ایرانی نوروز 00:01:51
51 12:21:52 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
52 12:24:43 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
53 12:25:13 قهرمانان تنیس - قسمت 83 00:19:31
54 12:44:44 آگهی بازرگانی 00:00:54
55 12:45:38 ماجراهای دینو - قسمت 6 00:13:08
56 12:58:46 تیزر سال تحویل در جبهه 00:01:28
57 13:00:14 وله حدیث 00:00:24
58 13:00:38 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
59 13:03:05 تلاوت قرآن 00:06:55
60 13:10:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
61 13:14:05 کلیپ یار مهربان 00:03:33
62 13:17:38 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
63 13:18:08 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 122 00:04:10
64 13:22:18 تیزر انیمیشن‌های سیما 00:01:02
65 13:23:20 چارلی چاپلین - قسمت 5 00:04:46
66 13:28:06 کلیپ عیدانه پویا 00:02:02
67 13:30:08 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
68 13:30:31 سینمایی ریو-2 01:21:46
69 14:52:17 تیزر سینمایی جمعه 00:01:11
70 14:53:28 وایپ نوروزی 2 00:00:05
71 14:53:33 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
72 14:54:49 رود رانر 00:02:43
73 14:57:32 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
74 14:57:57 کلیپ هفت سین روستا 00:01:29
75 14:59:26 آگهی بازرگانی 00:00:54
76 15:00:20 دنیای پویا - قسمت 12 00:36:34
77 15:36:54 وله گندم 00:00:40
78 15:37:34 اسکیمو ها - قسمت 8 00:04:07
79 15:41:41 کلیپ بهاری 00:01:58
80 15:43:39 وله آسمان بهاری 00:00:19
81 15:43:58 اوم نوم - قسمت 6 00:01:19
82 15:45:17 وله هواپیما 00:00:14
83 15:45:31 قصه‌های شیفولی و نی‌نی - قسمت 6 00:07:30
84 15:53:01 وله بز 2 00:00:38
85 15:53:39 سیمو و رز - قسمت 8 00:05:50
86 15:59:29 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
87 15:59:59 آگهی بازرگانی 00:00:31
88 16:00:30 نقاشی - کودک - قسمت 14 00:14:56
89 16:15:26 وله سبزه 00:00:19
90 16:15:45 کرایون و دنیای رنگ‌ها - قسمت 8 00:13:59
91 16:29:44 آرم تایم دهکده پرماجرا 00:00:30
92 16:30:14 دهکده پرماجرا - قسمت 8 00:11:33
93 16:41:47 تیزر مجموعه‌های نوروز 2 00:03:41
94 16:45:28 اولی پولی - قسمت 8 00:02:00
95 16:47:28 وله تبریک نوروز 3 00:00:23
96 16:47:51 اردوگاه حیوانات - قسمت 6 00:11:32
97 16:59:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
98 16:59:53 آگهی بازرگانی 00:00:31
99 17:00:24 پدر و پسر - قسمت 8 00:17:28
100 17:17:52 وله بز 5 00:00:55
101 17:18:47 سبزک - قسمت 11 00:01:05
102 17:19:52 وله جزیره 00:00:30
103 17:20:22 بره ناقلا - قسمت 6 00:06:42
104 17:27:04 تیزر سینمایی جمعه 00:01:11
105 17:28:15 وایپ نوروزی 2 00:00:05
106 17:28:20 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
107 17:29:36 آرم تایم نجات رباتیک 00:00:30
108 17:30:06 نجات رباتیک - قسمت 8 00:21:39
109 17:51:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
110 17:52:25 گروه تحقیق - قسمت 7 00:04:29
111 17:56:54 وله سماق 00:00:19
112 17:57:13 کلیپ چه بی اندازه خوشبختی 00:02:15
113 17:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:29
114 17:59:57 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
115 18:00:27 مهارت های زندگی - قسمت 209 00:13:45
116 18:14:12 وله دوربین 00:01:08
117 18:15:20 ماجراهای دینو - قسمت 7 00:11:59
118 18:27:19 تیزر سینمایی‌های ویژه نوروز 14-7 00:02:44
119 18:30:03 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 34 00:13:39
120 18:43:42 وله تبریک عید 7 00:00:09
121 18:43:51 توربو - قسمت 8 00:11:52
122 18:55:43 تیزر انیمیشن‌های سیما 00:01:02
123 18:56:45 کلیپ بهار 00:02:06
124 18:58:51 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
125 18:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:54
126 19:00:15 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 8 00:23:56
127 19:24:11 تیزر سال تحویل در جبهه 00:01:28
128 19:25:39 قصه‌هایی از سرزمین دور - قسمت 123 00:04:23
129 19:30:02 وله حدیث 00:00:16
130 19:30:18 کلیپ وعده 00:03:39
131 19:33:57 تلاوت قرآن 00:06:03
132 19:40:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
133 19:44:17 کلیپ آقا سلام 00:02:59
134 19:47:16 وله اعلام ویژه - قهرمانان تنیس 00:00:40
135 19:47:56 شهر لگو - قسمت 6 00:04:49
136 19:52:45 وله بز 3 00:00:40
137 19:53:25 چارلی چاپلین - قسمت 6 00:05:24
138 19:58:49 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
139 19:59:19 آگهی بازرگانی 00:00:54
140 20:00:13 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
141 20:00:36 سینمایی هواپیماها-2 01:16:29
142 21:17:05 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
143 21:18:21 وایپ نوروزی 1 00:00:05
144 21:18:26 تیزر سینمایی یک‌شنبه 00:01:04
145 21:19:30 وله نوروزی 3 00:00:50
146 21:20:20 پلنگ صورتی 00:05:45
147 21:26:05 وله تخم مرغ 00:01:03
148 21:27:08 کلیپ عیدانه پویا 00:02:02
149 21:29:10 آگهی بازرگانی 00:00:31
150 21:29:41 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
151 21:30:11 قهرمانان تنیس - قسمت 84 00:21:04
152 21:51:15 تیزر مجموعه‌های ایرانی نوروز 00:01:51
153 21:53:06 گلامپرها - قسمت 11 00:01:50
154 21:54:56 وله بز 5 00:00:55
155 21:55:51 خرگوش بلا و گرگ ناقلا 00:03:11
156 21:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:31
157 21:59:33 آرم تایم تاریخ از این‌ور 00:00:30
158 22:00:03 تاریخ از این‌ور - قسمت 6 00:21:19
159 22:21:22 تیزر سینمایی‌های ویژه نوروز 14-8 00:02:35
160 22:23:57 فرودگاه خرگوش‌ها - قسمت 6 00:11:11
161 22:35:08 وله تبریک عید 4 00:00:48
162 22:35:56 تام و جری 00:08:54
163 22:44:50 وله نوروزی 00:00:30
164 22:45:20 لالایی کودکان 00:14:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها