جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 دهکده مامی 00:05:31
6 08:12:17 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
7 08:12:37 کلیپ بیست 00:01:52
8 08:14:29 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:15:14 حدس بزن - قسمت 20 00:06:41
10 08:21:55 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
11 08:22:15 بابالوها - قسمت 30 00:05:06
12 08:27:21 مامان جون - قسمت 1 00:02:43
13 08:30:04 هزار و یک داستان - قسمت 18 00:09:35
14 08:39:39 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
15 08:40:36 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
16 08:41:34 کلیپ آفریدگار 00:02:57
17 08:44:31 وله خمیری 21 00:00:30
18 08:45:01 بره کوچولو - قسمت 39 00:09:46
19 08:54:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
20 08:55:09 ترانه‌های اتل متل - تمیز بودن 00:04:28
21 08:59:37 اعلام برنامه 00:00:35
22 09:00:12 آفتاب گردون - قسمت 79 00:08:36
23 09:08:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
24 09:09:12 چاپی و چاپو - قسمت 16 00:04:52
25 09:14:04 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:57
26 09:15:01 نقاشی - خردسال - قسمت 84 00:11:41
27 09:26:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
28 09:27:02 تو تی تو 00:02:18
29 09:29:20 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:30:05 موزی و مازی - قسمت 53 00:05:30
31 09:35:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:35:44 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
33 09:38:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
34 09:38:58 موزی و مازی - قسمت 54 00:06:10
35 09:45:08 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:45:30 نون و پنیر و پسته - قسمت 2 00:07:17
37 09:52:47 تیزر مجموعه شهر عسلی 00:00:49
38 09:53:36 تیزر مجموعه هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
39 09:54:17 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو هی می‌خوابید 00:05:22
40 09:59:39 آگهی بازرگانی 00:00:53
41 10:00:32 اتل متل یه جنگل - قسمت 39 00:07:46
42 10:08:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
43 10:09:11 من یک حیوان هستم 00:02:02
44 10:11:13 مامان جون - قسمت 2 00:04:18
45 10:15:31 کوچولوهای شیطون - قسمت 27 00:11:57
46 10:27:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:27:50 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
48 10:29:49 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:30:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 47 00:05:50
50 10:36:14 تیزر مجموعه شهر عسلی 00:00:49
51 10:37:03 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
52 10:38:00 جیمز گربه - قسمت 41 00:03:17
53 10:41:17 وله خمیری 18 00:00:38
54 10:41:55 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
55 10:44:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
56 10:45:23 شهر قصه - قسمت 82 00:06:18
57 10:51:41 وله کتاب 00:01:06
58 10:52:47 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:42
59 10:56:29 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:57:14 آگهی بازرگانی 00:02:50
61 11:00:04 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 32 00:09:57
62 11:10:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
63 11:10:25 ماموک 00:03:06
64 11:13:31 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
65 11:14:29 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:57
66 11:15:26 نقاش کوچولو - قسمت 55 00:10:27
67 11:25:53 مامان جون - قسمت 3 00:03:19
68 11:29:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
69 11:30:05 نقاشی - خردسال - قسمت 83 00:11:49
70 11:41:54 تیزر مجموعه هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
71 11:42:35 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
72 11:44:34 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:45:09 قصه‌های پُم‌پُم - قسمت 10 00:07:49
74 11:52:58 وله خمیری 9 00:00:34
75 11:53:32 کلیپ مثل دریا 00:01:36
76 11:55:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:55:17 جعبه حیوانات 00:02:04
78 11:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:58
79 12:00:19 شهر عسلی - قسمت 42 00:09:53
80 12:10:12 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:57
81 12:11:09 تیزر مجموعه هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
82 12:11:50 مامان جون - قسمت 4 00:02:53
83 12:14:43 اعلام برنامه 00:00:45
84 12:15:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:05:33
85 12:21:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
86 12:21:25 المپیک حلزونی - قسمت 33 00:05:38
87 12:27:03 وله خمیری 14 00:00:38
88 12:27:41 کلیپ درخت 00:02:36
89 12:30:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:30:26 شهر قصه - قسمت 81 00:06:25
91 12:36:51 تیزر مجموعه شهر عسلی 00:00:49
92 12:37:40 کلیپ شکر خدا 00:02:29
93 12:40:09 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:40:44 آگهی بازرگانی 00:04:30
95 12:45:14 آفتاب گردون - قسمت 80 00:08:30
96 12:53:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 12:53:53 دیپ‌داپ 00:03:00
98 12:56:53 حدیث 00:00:24
99 12:57:17 کلیپ خدا 00:03:04
100 13:00:21 تلاوت قرآن 00:05:39
101 13:06:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:13
102 13:10:13 کلیپ صدای اذان 00:02:44
103 13:12:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
104 13:13:21 مامان جون - قسمت 5 00:03:29
105 13:16:50 دوستان جنگل - قسمت 58 00:10:20
106 13:27:10 تیزر مجموعه هری و سطل پر از دایناسورش 00:00:41
107 13:27:51 من یک حیوان هستم 00:02:03
108 13:29:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:30:03 گروه نجات - قسمت 32 00:10:53
110 13:40:56 مامان جون - قسمت 6 00:04:42
111 13:45:38 ماجراهای بهادر - قسمت 1 00:10:32
112 13:56:10 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
113 13:57:07 اوم نوم 00:01:09
114 13:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:58
115 14:00:14 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:01:04 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:52
117 14:02:56 پسر شجاع - قسمت 33 00:22:18
118 14:25:14 میان برنامه 23:59:46
119 14:25:00 کلیپ 1 00:05:00
120 14:30:00 آگهی بازرگانی 00:00:00
121 14:30:00 سینمایی غول آهنی 01:13:42
122 15:43:42 00:02:23
123 15:46:05 ماجراهای کاکلی - قسمت 14 00:14:30
124 16:00:35 میان برنامه 23:59:25
125 16:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 4 00:13:00
126 16:13:00 میان برنامه 00:02:00
127 16:15:00 آشپزی، بازی بچه‌ها - قسمت 2 00:07:37
128 16:22:37 آگهی بازرگانی 00:02:23
129 16:25:00 گفتار مجری - قسمت 2 00:01:45
130 16:26:45 ربات‌های مبارز - قسمت 10 00:21:12
131 16:47:57 میان برنامه 00:04:03
132 16:52:00 معاون کلانتر - قسمت 25 00:05:15
133 16:57:15 آگهی بازرگانی 00:01:58
134 16:59:13 ابزارماهی‌ها - قسمت 4 00:09:06
135 17:08:19 کلیپ 3 00:06:41
136 17:15:00 کارآگاهان دریایی - قسمت 18 00:11:31
137 17:26:31 میان برنامه 11:03:29
138 03:30:00 گفتار مجری - قسمت 3 13:00:00
139 17:30:00 من می‌خونم تو گوش کن 00:12:43
140 17:42:43 میان برنامه 00:02:17
141 17:45:00 ماجراهای دینو - قسمت 37 00:12:43
142 17:57:43 آگهی بازرگانی 00:01:58
143 17:59:41 قصه ما مثل شد-2 - قسمت 24 00:10:18
144 18:09:59 میان برنامه 10:20:01
145 03:30:00 گفتار مجری - قسمت 4 13:45:00
146 18:15:00 ملوان زبل و پسر - قسمت 5 00:10:56
147 18:25:56 میان برنامه 00:04:04
148 18:30:00 مأموریت هسته‌ای - قسمت 67 00:25:00
149 18:55:00 میان برنامه 09:35:00
150 03:30:00 آگهی بازرگانی 14:30:00
151 19:00:00 قصه‌های مثنوی - قسمت 4 00:11:11
152 19:11:11 میان برنامه 00:03:49
153 19:15:00 کانگوروها - قسمت 8 00:22:20
154 19:37:20 گفتار مجری - قسمت 5 00:01:08
155 19:38:28 کلیپ 4 08:51:32
156 03:30:00 آگهی بازرگانی 15:13:00
157 19:43:00 واژک - قسمت 38 00:06:28
158 19:49:28 میان برنامه 00:01:32
159 19:51:00 باکس امید 00:00:00
160 19:51:00 کلیپ اذانگاهی 00:03:00
161 19:54:00 تلاوت قرآن 00:06:00
162 20:00:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:34
163 20:04:34 کلیپ اذانگاهی 00:03:26
164 20:08:00 میان برنامه 00:07:00
165 20:15:00 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود - قسمت 38 00:14:40
166 20:29:40 میان برنامه 00:00:20
167 20:30:00 جادوی فیزیک - قسمت 17 00:13:00
168 20:43:00 آگهی بازرگانی 00:01:15
169 20:44:15 پهلوانان - قسمت 6 00:29:18
170 21:13:33 پنگوئن‌های زبل - قسمت 7 00:10:19
171 21:23:52 میان برنامه 00:06:08
172 21:30:00 بابا لنگ‌دراز - قسمت 13 00:22:13
173 21:52:13 میان برنامه 00:07:47
174 22:00:00 سینمایی محمد زکریای رازی 01:04:02
175 23:04:02 میان برنامه 00:02:58
176 23:07:00 لذت دانایی - قسمت 56 00:04:52
177 23:11:52 میان برنامه 00:03:08
178 23:15:00 طرح قرآنی 1450 - قسمت 24 00:11:26
179 23:26:26 میان برنامه 00:03:34
180 23:30:00 لوک خوش‌شانس - قسمت 27 00:22:06
181 23:52:06 میان برنامه 00:00:54
182 23:53:00 آقای خوش خیال - قسمت 26 00:05:27
183 23:58:27 میان برنامه 00:01:32
184 23:59:59 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها