جدول پخش برنامه‌ها

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:30:00 سرود جمهوری اسلامی 00:00:58
2 07:30:58 تلاوت قرآن 00:07:29
3 07:38:27 وله حدیث 00:01:03
4 07:39:30 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
5 07:40:00 نقاشی‌های شما - قسمت 32 00:07:30
6 07:47:30 آرم استیشن فرفره1 00:00:22
7 07:47:52 لاروا 00:02:05
8 07:49:57 آرم استیشن ذرات نورانی 00:00:12
9 07:50:09 ترانه‌های اتل متل - قسمت 27 00:03:31
10 07:53:40 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
11 07:54:22 اوگی 00:06:41
12 08:01:03 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
13 08:02:20 باغ وحش فضایی - قسمت 32 00:01:58
14 08:04:18 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
15 08:04:25 کلیپ پاشو پاشو 00:02:04
16 08:06:29 آرم استیشن تخته چوب 00:00:15
17 08:06:44 ماموک 00:03:00
18 08:09:44 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
19 08:10:14 اتاق سحرآمیز - قسمت 21 00:09:30
20 08:19:44 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
21 08:20:09 سیرک گرمی - قسمت 32 00:02:28
22 08:22:37 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:16
23 08:23:53 ماجراهای جنگل - قسمت 23 00:04:40
24 08:28:33 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
25 08:29:13 گرگ ناقلا 00:01:00
26 08:30:13 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
27 08:31:04 دنیای می می - قسمت 114 00:01:54
28 08:32:58 آرم استیشن کلبه 00:00:50
29 08:33:48 نقاش کوچولو - قسمت 54 00:11:02
30 08:44:50 وله آموزشی - فیل 00:00:36
31 08:45:26 بره کوچولو - قسمت 67 00:09:55
32 08:55:21 آرم استیشن ستاره 00:00:30
33 08:55:51 پنج انگشت-2 - قسمت 23 00:02:39
34 08:58:30 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
35 08:59:04 ماستی - قسمت 14 00:05:35
36 09:04:39 آرم استیشن حیوانات 00:00:24
37 09:05:03 تینگا تینگا - قسمت 21 00:09:11
38 09:14:14 وله پویا 18 00:00:46
39 09:15:00 نقاشی - خردسال - قسمت 432 00:14:23
40 09:29:23 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
41 09:30:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
42 09:30:41 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 8 00:08:27
43 09:39:08 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
44 09:40:25 ماجراهای روباه و خروس - قسمت 16 00:19:00
45 09:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:59
46 10:00:24 آرم تایم مارکو 00:00:30
47 10:00:54 مارکو - قسمت 41 00:21:09
48 10:22:03 وله پویا 23 00:00:30
49 10:22:33 تام و جری 00:05:57
50 10:28:30 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
51 10:29:44 آرم تایم افسانه شجاعان 00:00:30
52 10:30:14 افسانه شجاعان - قسمت 21 00:11:33
53 10:41:47 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
54 10:42:02 گنجینه 00:02:56
55 10:44:58 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
56 10:45:12 بالتازار - قسمت 21 00:09:00
57 10:54:12 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
58 10:54:42 کلیپ همسایه ها 00:02:33
59 10:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:42
60 10:59:57 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
61 11:00:27 قهرمانان تنیس - قسمت 45 00:21:59
62 11:22:26 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
63 11:22:33 مسابقه پویا - قسمت 7 00:06:24
64 11:28:57 آرم استیشن سکو 00:00:11
65 11:29:08 آلی و آلیچه - قسمت 8 00:00:59
66 11:30:07 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
67 11:30:37 دانشمندان بزرگ - قسمت ابن سینا 00:13:26
68 11:44:03 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
69 11:45:20 دینکی - قسمت زندگی با فیدو 00:04:14
70 11:49:34 وله پویا 9 00:00:29
71 11:50:03 خبر کودک - قسمت 70 00:04:06
72 11:54:09 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
73 11:54:39 دیپ‌داپ - قسمت 39 00:02:59
74 11:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:27
75 12:00:05 آرم تایم اژدها سواران 00:00:30
76 12:00:35 اژدها سواران - قسمت 39 00:22:12
77 12:22:47 آرم استیشن دودهای رنگی 00:00:21
78 12:23:08 اسکار 00:06:57
79 12:30:05 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
80 12:30:35 مهارت های زندگی - قسمت 77 00:11:32
81 12:42:07 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
82 12:43:23 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:17
83 12:44:40 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
84 12:45:10 باب اسفنجی - قسمت 71 00:12:07
85 12:57:17 آگهی بازرگانی 00:03:30
86 13:00:47 وله حدیث 00:00:33
87 13:01:20 کلیپ اذان 00:01:30
88 13:02:50 تلاوت قرآن 00:04:10
89 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
90 13:11:05 کلیپ نماز 00:03:31
91 13:14:36 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:40
92 13:15:16 بره ناقلا 00:05:29
93 13:20:45 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
94 13:22:02 کلیپ مسافرت چه خوبه 00:03:14
95 13:25:16 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
96 13:25:24 برنارد 00:03:26
97 13:28:50 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
98 13:30:04 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
99 13:30:27 سینمایی تایتان 01:14:32
100 14:44:59 آرم استیشن دایره ها 00:00:12
101 14:45:11 معضلات شهری 00:03:00
102 14:48:11 تیزر مجموعه شهر شلوغ پلوغ 00:00:41
103 14:48:52 جهان خانه ماست - قسمت 17 00:02:47
104 14:51:39 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
105 14:52:04 پلنگ صورتی 00:06:16
106 14:58:20 آگهی بازرگانی 00:02:27
107 15:00:47 تیتراژ ویژه برنامه خردسال 00:00:51
108 15:01:38 دنیای می می - قسمت 115 00:01:56
109 15:03:34 وله پویا 16 00:00:32
110 15:04:06 نقاش کوچولو - قسمت 55 00:11:10
111 15:15:16 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
112 15:15:50 بره کوچولو - قسمت 68 00:09:54
113 15:25:44 آرم استیشن ماشین 00:00:10
114 15:25:54 پنج انگشت-2 - قسمت 25 00:02:33
115 15:28:27 آرم استیشن فضایی 00:00:08
116 15:28:35 ماستی - قسمت 15 00:04:58
117 15:33:33 آرم استیشن پروانه 00:00:12
118 15:33:45 تینگا تینگا - قسمت 22 00:11:20
119 15:45:05 تیتراژ پایانی برنامه خردسال 00:00:48
120 15:45:53 وله اعلام ویژه - اژدها سواران 00:00:40
121 15:46:33 ترانه‌های اتل متل - قسمت 28 00:04:06
122 15:50:39 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
123 15:51:56 سیرک گرمی - قسمت 33 00:02:50
124 15:54:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
125 15:55:16 تو تی تو 00:02:17
126 15:57:33 آگهی بازرگانی 00:02:44
127 16:00:17 نقاشی - کودک - قسمت 433 00:14:58
128 16:15:15 وله هواپیما 00:00:14
129 16:15:29 شهر شلوغ پلوغ - قسمت 9 00:08:27
130 16:23:56 تیزر مجموعه بالتازار 00:00:50
131 16:24:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
132 16:25:16 اتاق سحرآمیز - قسمت 22 00:07:49
133 16:33:05 آرم استیشن مکعب 00:00:15
134 16:33:20 دومو - قسمت 1 00:04:45
135 16:38:05 وله پازل 00:00:16
136 16:38:21 باغ وحش فضایی - قسمت 33 00:01:58
137 16:40:19 وله پویا 6 00:00:23
138 16:40:42 بالتازار - قسمت 22 00:09:49
139 16:50:31 تیزر روابط عمومی پویا 00:01:14
140 16:51:45 خبر کودک - قسمت 71 00:04:00
141 16:55:45 آرم استیشن قایق بادی 00:00:20
142 16:56:05 گرگ ناقلا 00:01:00
143 16:57:05 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
144 16:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:41
145 17:00:16 ماجراهای روباه و خروس - قسمت 17 00:16:50
146 17:17:06 آرم استیشن آبنبات 00:00:08
147 17:17:14 دینکی - قسمت جوجه پاصاف 00:03:13
148 17:20:27 آرم استیشن نورهای رنگارنگ 00:00:20
149 17:20:47 مسابقه پویا - قسمت 8 00:06:24
150 17:27:11 تیزر سینمایی شنبه 00:01:16
151 17:28:27 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:17
152 17:29:44 آرم تایم مارکو 00:00:30
153 17:30:14 مارکو - قسمت 42 00:23:37
154 17:53:51 تیزر مجموعه گریمی، سگ استثنایی 00:00:50
155 17:54:41 آلی و آلیچه - قسمت 9 00:00:59
156 17:55:40 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:25
157 17:56:05 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
158 17:58:56 آگهی بازرگانی 00:00:59
159 17:59:55 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:30
160 18:00:25 قهرمانان تنیس - قسمت 46 00:22:01
161 18:22:26 وله جزیره 00:00:30
162 18:22:56 تام و جری 00:06:34
163 18:29:30 آرم تایم مهارت های زندگی 00:00:30
164 18:30:00 مهارت های زندگی - قسمت 78 00:12:31
165 18:42:31 وله پویا 1 00:00:42
166 18:43:13 گریمی، سگ استثنایی - قسمت 24 00:14:16
167 18:57:29 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
168 18:57:45 آقای خط 00:02:08
169 18:59:53 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
170 19:00:23 نقاشی - نوجوان - قسمت 434 00:11:27
171 19:11:50 آرم استیشن سکو 00:00:11
172 19:12:01 دیپ‌داپ - قسمت 40 00:03:00
173 19:15:01 آرم تایم اژدها سواران 00:00:30
174 19:15:31 اژدها سواران - قسمت 40 00:22:17
175 19:37:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
176 19:38:18 گنجینه 00:01:33
177 19:39:51 آرم تایم افسانه شجاعان 00:00:30
178 19:40:21 افسانه شجاعان - قسمت 22 00:09:22
179 19:49:43 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
180 19:51:00 وله حدیث 00:01:08
181 19:52:08 کلیپ وقت اذان 00:03:11
182 19:55:19 تلاوت قرآن 00:07:41
183 20:03:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
184 20:07:17 کلیپ شب 00:02:12
185 20:09:29 وله اعلام ویژه - باب اسفنجی 00:00:40
186 20:10:09 ماجراهای جنگل - قسمت 24 00:04:45
187 20:14:54 آرم استیشن دایره های رنگارنگ 00:00:24
188 20:15:18 بره ناقلا 00:06:56
189 20:22:14 تیزر سینمایی هفتگی 00:01:17
190 20:23:31 اسکار 00:06:12
191 20:29:43 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
192 20:30:13 مشاهیر ایران - قسمت بوعلی سینا-2 00:14:53
193 20:45:06 آرم تایم باب اسفنجی 00:00:30
194 20:45:36 باب اسفنجی 00:12:25
195 20:58:01 آرم استیشن توپ های نارنجی 00:00:24
196 20:58:25 رالف 00:01:19
197 20:59:44 آرم استیشن سینمایی 00:00:23
198 21:00:07 سینمایی فضانوردان 01:04:59
199 22:05:06 تیزر سینمایی یکشنبه 00:01:17
200 22:06:23 تیزر سینمایی دوشنبه 00:01:04
201 22:07:27 شب‌های شیرین - قسمت 42 00:11:42
202 22:19:09 آرم استیشن هندوانه 00:00:34
203 22:19:43 معضلات شهری 00:02:56
204 22:22:39 تیزر مجموعه افسانه شجاعان 00:01:10
205 22:23:49 پلنگ صورتی 00:06:20
206 22:30:09 آرم استیشن نورهای دنباله دار 00:00:18
207 22:30:27 لالایی کودکان 00:14:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها