جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:22
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 دهکده مامی 00:05:38
7 08:12:40 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:25 اوم نوم 00:01:11
9 08:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
10 08:15:00 جنگل هالاباما - قسمت 20 00:05:01
11 08:20:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:20:10 پینگو - قسمت 56 00:06:09
13 08:26:19 مامان گلی - قسمت 1 00:04:04
14 08:30:23 دوستان جنگل - قسمت 65 00:09:10
15 08:39:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:39:42 تیزر شادیانه 00:00:31
17 08:40:13 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
18 08:43:47 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
19 08:44:35 وله خمیری 00:00:33
20 08:45:08 دینو و میمو - قسمت 4 00:09:18
21 08:54:26 تیزر برنامه پیم و ‌پم - قسمت 2 00:02:56
22 08:57:22 لالبی 00:01:35
23 08:58:57 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
25 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 12 00:13:26
26 09:13:26 اوم نوم 00:01:14
27 09:14:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
28 09:15:00 میتو - قسمت 17 00:08:55
29 09:23:55 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:24:40 مامان گلی - قسمت 2 00:03:44
31 09:28:24 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
32 09:30:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 16 00:10:10
33 09:40:22 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:56
34 09:43:18 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
35 09:45:02 جنگل هالاباما - قسمت 21 00:05:03
36 09:50:05 تیزر مجموعه تو‌یرلی‌ووها 00:01:13
37 09:51:18 ماموک 00:03:06
38 09:54:24 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
39 09:54:44 مامان گلی - قسمت 3 00:04:09
40 09:58:53 آگهی بازرگانی 00:01:07
41 10:00:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 1 00:08:19
42 10:08:19 تیزر شادیانه 00:00:31
43 10:08:50 پینگو - قسمت 57 00:05:24
44 10:14:14 وله خمیری 00:00:45
45 10:14:59 ماجراهای عمو رولی - قسمت 12 00:13:52
46 10:28:51 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:26 وله خمیری 00:00:34
48 10:30:00 توییرلی‌ووها - قسمت 14 00:10:52
49 10:40:52 مامان گلی - قسمت 4 00:04:16
50 10:45:08 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 14 00:09:29
51 10:54:37 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:55:22 تو تی تو 00:02:02
53 10:57:24 وله خمیری 00:00:30
54 10:57:54 تیزرجنگل هالاباما 00:00:50
55 10:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:16
56 11:00:00 شهر قصه - قسمت 56 00:11:26
57 11:11:26 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:56
58 11:14:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 11:14:31 تیزر شادیانه 00:00:31
60 11:15:02 دینو و میمو - قسمت 5 00:08:50
61 11:23:52 مامان گلی - قسمت 5 00:04:10
62 11:28:02 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
63 11:30:01 نقاشی - خردسال - قسمت 13 00:12:58
64 11:42:59 وله خمیری 00:00:40
65 11:43:39 کلیپ سلام 00:01:21
66 11:45:00 دوستان جنگل - قسمت 66 00:08:42
67 11:53:42 لالبی 00:01:35
68 11:55:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
69 11:56:10 کلیپ باران 00:02:44
70 11:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:15
71 12:00:09 مول - قسمت 36 00:05:07
72 12:05:16 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:56
73 12:08:12 اوم نوم 00:01:22
74 12:09:34 وله رگلاژ 00:01:11
75 12:10:45 کلیپ خدا 00:03:04
76 12:13:49 تلاوت قرآن 00:04:11
77 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
78 12:22:05 کلیپ صدای اذان 00:02:44
79 12:24:49 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:25:34 تیزر ماجراهای جیرجیر و جانا 00:01:10
81 12:26:44 دیپ‌داپ 00:02:46
82 12:29:30 تیزر شادیانه 00:00:31
83 12:30:01 شهر قصه - قسمت 55 00:10:55
84 12:40:56 مامان گلی - قسمت 6 00:04:18
85 12:45:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:11:03
86 12:56:17 آگهی بازرگانی 00:03:56
87 13:00:13 قصه‌های جورواجور - قسمت 25 00:13:05
88 13:13:18 اوم نوم 00:01:14
89 13:14:32 وله خمیری 00:00:29
90 13:15:01 توییرلی‌ووها - قسمت 13 00:11:08
91 13:26:09 وله خمیری 00:00:38
92 13:26:47 ماموک 00:03:04
93 13:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:30:00 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 13 00:09:21
95 13:39:21 وله خمیری 00:00:35
96 13:39:56 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:56
97 13:42:52 ماجراهای عمو رولی - قسمت 11 00:14:01
98 13:56:53 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
99 13:57:13 وله خمیری 00:00:35
100 13:57:48 تیزر شادیانه 00:00:31
101 13:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:41
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 پلنگ صورتی - قسمت 31 00:05:44
104 14:06:34 تیزر شادیانه_5 00:02:01
105 14:08:35 اسکار - قسمت 12 00:06:54
106 14:15:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
107 14:15:39 جوجه‌های کوچک - قسمت 12 00:10:54
108 14:26:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
109 14:26:45 لاروا 00:02:22
110 14:29:07 اعلام برنامه 00:00:55
111 14:30:02 افسانه چیما - قسمت 18 00:21:31
112 14:51:33 فیلرخوش‌مزه-17 00:03:11
113 14:54:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
114 14:54:54 کلیپ یه دوستی دارم 00:03:16
115 14:58:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 14:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:33
117 15:00:05 خوش‌مزه - قسمت 54 00:13:11
118 15:13:16 تیزر مجموعه فوتبال رباتی 00:01:39
119 15:14:55 قصه‌های کهن - قسمت 44 00:11:52
120 15:26:47 تیزر شادیانه_7 00:02:01
121 15:28:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
122 15:29:15 تیزر مجموعه سفرهای موک 00:00:55
123 15:30:10 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 6 00:25:27
124 15:55:37 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
125 15:55:49 اعلام برنامه 00:00:50
126 15:56:39 تیزر ماجراهای دو دوست 00:01:00
127 15:57:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 15:58:01 آگهی بازرگانی 00:02:06
129 16:00:07 سفرهای موک - قسمت 42 00:10:37
130 16:10:44 تیزر شادیانه_8 00:02:13
131 16:12:57 لاروا 00:01:51
132 16:14:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
133 16:15:00 ماجراهای دو دوست - قسمت 7 00:12:55
134 16:27:55 تیزر مجموعه سفرهای موک 00:00:55
135 16:28:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
136 16:29:17 تیزر سینمایی بامبی-1 00:00:55
137 16:30:12 مهارت‌های زندگی - قسمت 37 00:12:25
138 16:42:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
139 16:43:04 بره قهرمان 00:00:56
140 16:44:00 تیزر ماجراهای دو دوست 00:01:00
141 16:45:00 دومان و داستان‌های ایل - قسمت 10 00:07:50
142 16:52:50 اعلام برنامه 00:00:55
143 16:53:45 تیزر مجموعه عناصر 00:01:01
144 16:54:46 رود رانر 00:02:43
145 16:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:31
146 17:00:00 مدرسه‌ای در جنگل - قسمت 15 00:17:27
147 17:17:27 تیزر شادیانه_11 00:01:37
148 17:19:04 لاروا 00:02:10
149 17:21:14 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
150 17:24:29 داستان حشرات - قسمت 60 00:05:13
151 17:29:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 17:30:04 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 19 00:21:08
153 17:51:12 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
154 17:51:50 اسکار - قسمت 13 00:06:53
155 17:58:43 تیزر مجموعه فوتبال رباتی 00:01:39
156 18:00:22 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
157 18:02:38 تیزر مجموعه عناصر 00:01:01
158 18:03:39 وله رگلاژ 00:00:35
159 18:04:14 کلیپ نماز 00:03:31
160 18:07:45 تلاوت قرآن 00:03:15
161 18:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
162 18:15:17 کلیپ دعای فرج 00:02:12
163 18:17:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 18:17:51 آگهی بازرگانی 00:02:27
165 18:20:18 پلنگ صورتی - قسمت 32 00:05:30
166 18:25:48 اعلام برنامه 00:00:50
167 18:26:38 تیزر شادیانه_4 00:01:42
168 18:28:20 مکس 00:00:55
169 18:29:15 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:00:43
170 18:29:58 افسانه چیما - قسمت 19 00:20:59
171 18:50:57 اعلام برنامه 00:00:55
172 18:51:52 برنارد 00:03:24
173 18:55:16 کلیپ کتاب 00:03:12
174 18:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:32
175 19:00:00 خوش‌مزه - قسمت 55 00:14:29
176 19:14:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 19:15:05 قصه‌های کهن - قسمت 45 00:11:42
178 19:26:47 اعلام برنامه 00:00:50
179 19:27:37 تیزر شادیانه_9 00:01:38
180 19:29:15 تیزر مجموعه جوجه‌های کوچک 00:00:45
181 19:30:00 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 7 00:25:33
182 19:55:33 فیلرخوش‌مزه-8 00:03:32
183 19:59:05 آگهی بازرگانی 00:01:17
184 20:00:22 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 18 00:21:02
185 20:21:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 20:21:34 داستان حشرات - قسمت 59 00:05:25
187 20:26:59 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
188 20:30:01 ماجراهای دو دوست - قسمت 5 00:12:53
189 20:42:54 تیزر شادیانه_4 00:01:42
190 20:44:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
191 20:45:03 دومان و داستان‌های ایل - قسمت 9 00:07:52
192 20:52:55 تیزر مجموعه سفرهای موک 00:00:55
193 20:53:50 صدای مخاطبان -22 00:02:00
194 20:55:50 کلیپ تیک تاک 00:03:16
195 20:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:53
196 20:59:59 سفرهای موک - قسمت 40 00:10:57
197 21:10:56 تیزر شادیانه_9 00:01:38
198 21:12:34 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
199 21:15:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 36 00:12:13
200 21:27:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
201 21:27:53 برنارد 00:03:28
202 21:31:21 تیزر مجموعه فوتبال رباتی 00:01:39
203 21:33:00 شب‌های شیرین - قسمت 2 00:26:55
204 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها