جدول پخش برنامه‌های شبکه کودک و نوجوان

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:24
5 08:06:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:04 دهکده مامی 00:05:00
7 08:12:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
8 08:12:57 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
10 08:14:02 آگهی بازرگانی 00:00:59
11 08:15:01 مدادهای رنگی - قسمت 28 00:11:35
12 08:26:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:26:45 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
14 08:30:02 آفتاب گردون - قسمت 70 00:08:34
15 08:38:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
16 08:39:29 کلیپ ماهی 00:02:10
17 08:41:39 لالبی 00:01:30
18 08:43:09 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
19 08:44:09 وله خمیری 00:00:42
20 08:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:45:00 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:52
22 08:51:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:52:45 تو تی تو 00:02:17
24 08:55:02 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:37 اوم نوم 00:01:09
26 08:56:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 08:57:08 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
28 08:58:08 وله خمیری 00:00:48
29 08:58:56 آگهی بازرگانی 00:01:00
30 08:59:56 نقاشی - خردسال 00:11:49
31 09:11:45 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
32 09:12:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
33 09:13:08 تیزر شادیانه-1 00:01:35
34 09:14:43 وله خمیری 00:00:35
35 09:15:18 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 41 00:11:47
36 09:27:05 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:27:50 دیپ‌داپ 00:02:03
38 09:29:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:30:02 خدا چه آفریده؟ 00:09:31
40 09:39:33 وله خمیری 00:00:29
41 09:40:02 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:24
42 09:43:26 تیزر شادیانه-2 00:01:56
43 09:45:22 ترانه های حسنی - قسمت 3 00:09:53
44 09:55:15 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
45 09:56:15 کلیپ سلام 00:01:21
46 09:57:36 تیزر مجموعه مدادهای رنگی 00:01:12
47 09:58:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
48 09:59:08 آگهی بازرگانی 00:01:00
49 10:00:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 68 00:08:24
50 10:08:32 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
51 10:12:49 تیزر شادیانه-1 00:01:35
52 10:14:24 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
53 10:15:24 گاراژ بزرگ - قسمت 3 00:14:01
54 10:29:25 تیزر شادیانه-2 00:01:56
55 10:31:21 مدادهای رنگی - قسمت 29 00:11:15
56 10:42:36 تیزر مجموعه مدادهای رنگی 00:01:12
57 10:43:48 تیزر مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:00
58 10:44:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 10:45:10 فینلی آتش‌نشان - قسمت 8 00:11:12
60 10:56:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 10:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:29
62 11:00:00 شهر قصه - قسمت 5 00:07:52
63 11:07:52 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
64 11:08:12 لالبی 00:01:34
65 11:09:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
66 11:10:39 ترانه‌های اتل متل - نظم و انضباط 00:03:48
67 11:14:27 وله خمیری 00:00:33
68 11:15:00 سارا و اردک - قسمت 18 00:06:52
69 11:21:52 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
70 11:22:52 اوم نوم 00:01:03
71 11:23:55 تیزر مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:00
72 11:24:55 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
73 11:25:15 کلیپ دو‌‌‌ دوست 00:02:35
74 11:27:50 وله خمیری 00:00:34
75 11:28:24 تیزر مجموعه مدادهای رنگی 00:01:12
76 11:29:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
77 11:30:00 آفتاب گردون - قسمت 71 00:08:25
78 11:38:25 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
79 11:39:25 دیپ‌داپ 00:03:00
80 11:42:25 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
81 11:43:13 وله رگلاژ 00:00:58
82 11:44:11 حدیث 00:00:16
83 11:44:27 کلیپ خدا 00:03:04
84 11:47:31 تلاوت قرآن 00:06:29
85 11:54:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
86 11:58:18 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
87 11:59:11 آگهی بازرگانی 00:01:01
88 12:00:12 نقاشی - خردسال 00:11:49
89 12:12:01 اوم نوم 00:01:18
90 12:13:19 وله خمیری 00:00:42
91 12:14:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
92 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
93 12:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 40 00:12:02
94 12:27:02 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
95 12:27:22 لالبی 00:01:40
96 12:29:02 اعلام برنامه 00:00:45
97 12:29:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
98 12:30:09 شهر قصه - قسمت 10 00:13:21
99 12:43:30 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
100 12:44:18 وله خمیری 00:00:35
101 12:44:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
102 12:45:16 خدا چه آفریده؟ - قسمت 17 00:11:56
103 12:57:12 تیزر مجموعه جزیره قلقلی ها 00:01:00
104 12:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:48
105 13:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 67 00:08:25
106 13:08:25 وله خمیری 00:00:32
107 13:08:57 کلیپ توپ 00:02:24
108 13:11:21 تیزر مجموعه مدادهای رنگی 00:01:12
109 13:12:33 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
110 13:12:53 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
111 13:15:01 فینلی آتش‌نشان - قسمت 7 00:11:15
112 13:26:16 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
113 13:27:16 کلیپ باد 00:02:44
114 13:30:00 ترانه های حسنی - قسمت 2 00:09:35
115 13:39:35 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
116 13:39:55 ماموک 00:03:06
117 13:43:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:43:10 وله خمیری 00:00:33
119 13:43:43 گاراژ بزرگ - قسمت 2 00:14:05
120 13:57:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
121 13:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:50
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 ورجه وورجه - قسمت 2 00:12:24
124 14:13:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
125 14:14:44 ماجراهای دو دل و دوستان 00:09:59
126 14:24:43 ویروس آنفولانزا-8 00:04:10
127 14:28:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
128 14:29:05 اعلام برنامه 00:00:55
129 14:30:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 2 00:23:31
130 14:53:31 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
131 14:57:50 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
132 14:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:15
133 15:00:02 قصه‌های بابا سمور - قسمت 2 00:12:30
134 15:12:32 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
135 15:12:44 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
136 15:15:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
137 15:15:10 حیوانات بازیگوش - قسمت 2 00:08:38
138 15:23:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
139 15:24:15 رود رانر 00:04:52
140 15:29:07 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
141 15:30:02 ماجراهای خلیج فارس 00:16:02
142 15:46:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 15:46:14 کلیپ محله 00:03:03
144 15:49:17 تام و جری 00:07:17
145 15:56:34 ویروس آنفولانزا-4 00:01:54
146 15:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:41
147 16:00:09 نقاشی - کودک 00:11:02
148 16:11:11 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
149 16:11:49 لاروا 00:02:01
150 16:13:50 ویروس آنفولانزا-9 00:01:10
151 16:15:00 خداوند لک لک‌ها را دوست دارد - قسمت 3 00:16:04
152 16:31:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 16:31:14 سفرهای علمی 00:22:11
154 16:53:25 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
155 16:54:55 برنارد 00:03:31
156 16:58:26 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
157 16:59:21 وله رگلاژ 00:00:47
158 17:00:08 حدیث 00:00:22
159 17:00:30 کلیپ وضو 00:05:04
160 17:05:34 تلاوت قرآن 00:05:26
161 17:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
162 17:15:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
163 17:15:29 آگهی بازرگانی 00:02:12
164 17:17:41 ورجه وورجه - قسمت 3 00:12:25
165 17:30:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 17:30:16 ماجراهای خلیج فارس - قسمت 3 00:16:36
167 17:46:52 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
168 17:47:30 رالف 00:01:18
169 17:48:48 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
170 17:51:18 تام و جری - قسمت 24 00:06:22
171 17:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:20
172 18:00:00 مارکو - قسمت 17 00:20:23
173 18:20:23 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:29
174 18:24:52 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:25:47 مکس 00:01:00
176 18:26:47 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
177 18:28:17 ویروس آنفولانزا-5 00:01:55
178 18:30:12 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 3 00:23:08
179 18:53:20 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
180 18:53:30 کلیپ مامان بزرگ و بابا بزرگ 00:03:03
181 18:56:33 برنارد 00:02:10
182 18:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:35
183 19:00:18 قصه‌های بابا سمور - قسمت 3 00:11:23
184 19:11:41 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
185 19:11:53 کلیپ به دوستم گفتم 00:03:07
186 19:15:00 حیوانات بازیگوش - قسمت 3 00:11:20
187 19:26:20 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
188 19:27:15 باغ وحش فضایی 00:01:59
189 19:29:14 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
190 19:30:11 سرزمین کوچولوها - قسمت 30 00:23:41
191 19:53:52 اعلام برنامه 00:00:50
192 19:54:42 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
193 19:58:22 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
194 19:59:17 آگهی بازرگانی 00:00:56
195 20:00:13 مارکو - قسمت 16 00:21:56
196 20:22:09 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
197 20:22:47 داستان حشرات - قسمت 39 00:05:17
198 20:28:04 کلیپ هزارپا 00:02:22
199 20:30:26 سفرهای علمی - قسمت 8 00:24:11
200 20:54:37 کلیپ هرجا کتاب باشد 00:03:15
201 20:57:52 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
202 20:58:04 ویروس آنفولانزا-3 00:01:32
203 20:59:36 آگهی بازرگانی 00:00:28
204 21:00:04 نقاشی - کودک - قسمت 83 00:11:48
205 21:11:52 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
206 21:14:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
207 21:15:08 خداوند لک لک‌ها را دوست دارد - قسمت 2 00:16:04
208 21:31:12 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
209 21:31:50 آبی‌تر از رویا - قسمت 3 00:13:58
210 21:45:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
211 21:46:24 برنارد 00:03:33
212 21:49:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
213 21:50:07 رود رانر 00:08:43
214 21:58:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
215 21:59:02 شب بخیر بچه‌ها 00:00:58


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها