جستجو در کنداکتور

آفتاب گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 CO_51067038 08:30:03 00:06:10 آفتاب گردون 38 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
141 CO_51067037 12:45:00 00:07:17 آفتاب گردون 29 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 CO_51067035 08:30:05 00:06:32 آفتاب گردون ویژه رمضان 27 0 مجموعه ایرانی
131 CO_51067038 12:45:02 00:06:10 آفتاب گردون 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 CO_51067025 08:30:02 00:08:26 آفتاب گردون 26 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
136 CO_51067035 12:45:29 00:06:32 آفتاب گردون 27 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 CO_51067040 08:30:30 00:08:01 آفتاب گردون 25 0 مجموعه ایرانی
138 CO_51067025 12:45:03 00:08:26 آفتاب گردون 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 CO_51067018 08:30:00 00:08:06 آفتاب گردون 24 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
141 CO_51067040 12:45:00 00:08:01 آفتاب گردون 25 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 CO_51067043 08:30:00 00:07:04 آفتاب گردون ویژه رمضان 23 0 مجموعه ایرانی
135 CO_51067018 12:45:02 00:08:06 آفتاب گردون 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 CO_51067021 08:30:00 00:07:14 آفتاب گردون 22 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
134 CO_51067043 12:45:01 00:07:04 آفتاب گردون 23 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 CO_51067019 08:30:10 00:07:07 آفتاب گردون 21 0 مجموعه ایرانی
161 CO_51067021 12:45:00 00:07:14 آفتاب گردون 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 CO_51067026 08:30:00 00:08:37 آفتاب گردون 20 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
150 CO_51067019 12:45:01 00:07:07 آفتاب گردون 21 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 CO_51067022 08:30:00 00:08:14 آفتاب گردون 19 0 مجموعه ایرانی
157 CO_51067026 12:44:37 00:08:37 آفتاب گردون 20 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 CO_51067034 08:30:00 00:08:27 آفتاب گردون 18 0 مجموعه ایرانی
142 CO_51067022 12:46:14 00:08:14 آفتاب گردون 19 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 CO_51067009 08:29:31 00:07:57 آفتاب گردون ویژه رمضان 7 0 مجموعه ایرانی
127 CO_51067034 12:44:08 00:08:27 آفتاب گردون 18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 CO_51067030 08:29:58 00:07:28 آفتاب گردون ویژه رمضان 4 0 مجموعه ایرانی
133 CO_51067009 12:45:04 00:07:57 آفتاب گردون 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 CO_51067015 08:30:00 00:08:06 آفتاب گردون 15 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
139 CO_51067030 12:45:00 00:07:28 آفتاب گردون 16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
77 CO_51067024 08:30:00 00:08:27 آفتاب گردون 14 ویژه رمضان مجموعه ایرانی
146 CO_51067015 12:45:04 00:08:06 آفتاب گردون 15 0 مجموعه ایرانی