جستجو در کنداکتور

آفتاب گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 11:30:13 00:12:11 آفتاب گردون 1(ویژه رمضان) 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 E_CO_51067021 12:45:03 00:07:12 آفتاب گردون-روز پدر 21 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_51067086 08:29:59 00:08:36 آفتاب گردون 86 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_51067085 08:30:00 00:08:30 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها
70 CO_51067086 11:45:56 00:08:36 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_51067084 08:30:22 00:08:52 آفتاب گردون 84 0 ویژه برنامه ها
81 CO_51067085 11:45:02 00:08:30 آفتاب گردون 84 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067083 08:30:00 00:07:31 آفتاب گردون 83 0 ویژه برنامه ها
72 CO_51067084 11:44:12 00:08:52 آفتاب گردون 84 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067082 08:30:03 00:07:48 آفتاب گردون 82 0 ویژه برنامه ها
77 CO_51067083 12:07:10 00:07:31 آفتاب گردون 83 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_51067081 08:30:00 00:07:40 آفتاب گردون 81 0 ویژه برنامه ها
80 CO_51067082 12:06:45 00:07:48 آفتاب گردون 82 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067080 08:30:01 00:08:43 آفتاب گردون 81 0 ویژه برنامه ها
82 CO_51067081 12:05:09 00:07:40 آفتاب گردون 81 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067079 08:30:00 00:08:46 آفتاب گردون 79 0 ویژه برنامه ها
86 CO_51067080 12:03:52 00:08:43 آفتاب گردون 80 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_51067078 08:30:00 00:08:47 آفتاب گردون 72 0 ویژه برنامه ها
86 CO_51067079 12:05:18 00:08:46 آفتاب گردون 73 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067077 08:30:03 00:08:41 آفتاب گردون 77 0 ویژه برنامه ها
86 CO_51067078 12:05:02 00:08:47 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067076 08:30:00 00:08:38 آفتاب گردون 76 0 ویژه برنامه ها
86 CO_51067077 12:06:03 00:08:41 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_51067075 08:30:01 00:08:11 آفتاب گردون 61 0 ویژه برنامه ها
76 CO_51067076 12:03:37 00:08:38 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51067074 08:30:00 00:07:26 آفتاب گردون 74 0 ویژه برنامه ها
80 CO_51067075 12:04:19 00:08:11 آفتاب گردون 0 ویژه برنامه ها