جستجو در کنداکتور

آفتاب گردون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 CO_51067089 09:14:59 00:06:31 آفتاب گردون 53 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_51067088 09:15:02 00:08:04 آفتاب گردون 52 0 مجموعه ایرانی
104 CO_51067089 12:45:00 00:06:31 آفتاب گردون 53 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_51067087 09:15:00 00:08:56 آفتاب گردون 51 0 مجموعه ایرانی
101 CO_51067088 12:45:00 00:08:04 آفتاب گردون 52 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51067086 09:15:02 00:08:36 آفتاب گردون 50 0 مجموعه ایرانی
100 CO_51067087 12:45:01 00:08:56 آفتاب گردون 51 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 CO_51067085 09:15:00 00:08:30 آفتاب گردون 49 0 مجموعه ایرانی
101 CO_51067086 12:45:01 00:08:36 آفتاب گردون 50 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 CO_51067084 09:15:10 00:08:52 آفتاب گردون 48 0 مجموعه ایرانی
103 CO_51067085 12:45:00 00:08:30 آفتاب گردون 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51067083 09:15:01 00:07:31 آفتاب گردون 47 0 مجموعه ایرانی
101 CO_51067084 12:45:00 00:08:52 آفتاب گردون 48 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_51067082 09:15:05 00:07:48 آفتاب گردون 46 0 مجموعه ایرانی
108 CO_51067083 12:45:00 00:07:31 آفتاب گردون 47 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51067081 09:15:00 00:07:39 آفتاب گردون 45 0 مجموعه ایرانی
92 CO_51067082 12:45:00 00:07:48 آفتاب گردون 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51067080 09:14:59 00:08:43 آفتاب گردون 44 0 مجموعه ایرانی
103 CO_51067081 12:45:58 00:07:39 آفتاب گردون 45 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_51067079 09:15:00 00:08:46 آفتاب گردون 43 0 مجموعه ایرانی
93 CO_51067080 12:45:02 00:08:43 آفتاب گردون 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51067078 09:15:00 00:08:47 آفتاب گردون 42 0 مجموعه ایرانی
93 CO_51067079 12:45:00 00:08:46 آفتاب گردون 43 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51067077 09:15:01 00:08:41 آفتاب گردون 41 0 مجموعه ایرانی
93 CO_51067078 12:45:00 00:08:47 آفتاب گردون 42 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 CO_51067076 09:15:05 00:08:52 آفتاب گردون 40 0 مجموعه ایرانی
101 CO_51067077 12:45:04 00:08:41 آفتاب گردون 41 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51067075 09:15:00 00:08:11 آفتاب گردون 39 0 مجموعه ایرانی
100 CO_51067076 12:45:00 00:08:52 آفتاب گردون 40 0 مجموعه ایرانی