جستجو در کنداکتور

اینجوری بهتره، 3 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 13:22:07 00:05:20 اینجوری بهتره 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 13:22:13 00:06:16 اینجوری بهتره 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 13:22:07 00:05:47 اینجوری بهتره 0 مجموعه ایرانی