جستجو در کنداکتور

بارباپاپا، 10 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
22 B_CO_61097009 09:00:00 00:09:34 بارباپاپا 9 33 مجموعه خارجی
87 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
88 B_CO_61097010 12:30:00 00:09:27 بارباپاپا 10 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 RT1066 08:59:39 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
27 B_CO_61097008 09:00:04 00:07:19 بارباپاپا 08 33 مجموعه خارجی
90 RT1066 12:29:37 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
91 B_CO_61097009 12:30:02 00:09:34 بارباپاپا 9 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61097007 09:00:00 00:08:54 بارباپاپا 07 33 مجموعه خارجی
89 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
90 B_CO_61097008 12:30:00 00:07:19 بارباپاپا 08 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:36 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097006 09:00:01 00:09:36 بارباپاپا 6 33 مجموعه خارجی
95 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
96 B_CO_61097007 12:30:00 00:08:54 بارباپاپا 7 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
22 B_CO_61097005 09:00:00 00:08:00 بارباپاپا 5 33 مجموعه خارجی
90 RT1066 12:29:41 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
91 B_CO_61097006 12:30:06 00:09:36 بارباپاپا 7 7 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1066 08:59:47 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
29 B_CO_61097004 09:00:12 00:07:36 بارباپاپا 4 33 مجموعه ایرانی
106 RT1066 12:29:43 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
107 B_CO_61097005 12:30:08 00:08:00 بارباپاپا 6 7 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1066 08:59:38 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
26 B_CO_61097003 09:00:03 00:06:26 بارباپاپا 3 33 مجموعه ایرانی
103 RT1066 12:29:39 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
104 B_CO_61097004 12:30:04 00:07:36 بارباپاپا 5 7 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
24 B_CO_61097002 09:00:00 00:07:50 بارباپاپا 03 33 مجموعه خارجی
89 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
90 B_CO_61097003 12:30:00 00:06:26 بارباپاپا 03 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1066 08:59:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
25 B_CO_61097001 09:00:00 00:08:18 بارباپاپا 01 33 مجموعه ایرانی
86 RT1066 12:29:35 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
87 B_CO_61097002 12:30:00 00:07:50 بارباپاپا 02 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 RT1066 12:29:37 00:00:25 آرم تایم (بارباپاپا) 0 آرم استیشن
100 B_CO_61097001 12:30:02 00:08:18 بارباپاپا 2 06 مجموعه ایرانی