جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 FN_4432102 17:23:01 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
187 FN_4432235 21:24:00 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 FN_4432236 19:53:25 00:03:09 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 FN_4432243 19:25:43 00:03:05 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 FN_4432102 20:52:31 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 FN_4432235 16:53:32 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 FN_4432129 15:47:55 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
164 FN_4432240 18:25:25 00:03:00 برنارد 0 مجموعه خارجی
192 FN_4432111 20:23:51 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 FN_4432236 20:25:28 00:03:09 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 FN_4432103 20:40:53 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
209 FN_4432243 21:56:43 00:03:05 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 FN_4432243 19:54:11 00:03:05 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
222 FN_4432102 23:52:19 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 FN_4432103 15:24:32 00:02:54 برنارد 0 مجموعه خارجی
142 FN_4432129 17:53:30 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 FN_4432102 16:51:31 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
152 FN_4432240 19:26:00 00:03:00 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 FN_4432222 20:55:50 00:02:53 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 FN_4432126 17:24:52 00:02:53 برنارد 0 مجموعه خارجی
191 FN_4432235 20:49:01 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 FN_4432143 15:47:47 00:02:59 برنارد 0 مجموعه خارجی
181 FN_4432238 21:39:52 00:02:40 برنارد 0 مجموعه خارجی