جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 FN_4432143 20:19:28 00:02:59 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 FN_4432240 18:25:30 00:03:00 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 FN_4432111 16:56:13 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 FN_4432140 20:55:57 00:02:51 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 FN_4432143 20:19:28 00:02:59 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 FN_4432243 14:23:58 00:03:05 برنارد 0 مجموعه خارجی
180 FN_4432140 20:55:03 00:02:51 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_4432126 15:51:22 00:02:53 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 FN_4432241 17:21:39 00:03:06 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 FN_4432129 18:56:40 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
166 FN_4432102 20:56:03 00:02:46 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 FN_4432237 20:56:22 00:03:08 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 FN_4432241 17:17:17 00:03:06 برنارد 0 مجموعه خارجی
185 FN_4432243 20:55:40 00:03:05 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 FN_4432142 17:56:52 00:02:58 برنارد 0 مجموعه خارجی
204 FN_4432236 21:34:37 00:03:09 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 FN_4432236 20:21:42 00:03:09 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 FN_4432240 23:56:18 00:03:00 برنارد 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 FN_4432111 23:26:53 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی