جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 K15040 14:55:26 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 K15040 16:54:36 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 K15031 16:55:32 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 K15040 14:55:26 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 K15040 15:26:22 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
121 K15038 16:21:38 00:03:33 برنارد 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 K15040 16:54:36 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 K15031 16:55:32 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 K15040 14:55:26 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 K15040 17:41:59 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
147 K15035 21:20:35 00:03:21 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 K15034 17:53:48 00:03:21 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 K15032 17:19:02 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
162 K15037 18:07:50 00:03:26 برنارد 0 مجموعه خارجی
200 K15042 20:38:19 00:03:29 برنارد 0 مجموعه خارجی
217 K15041 21:50:16 00:03:21 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 K15032 18:13:02 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
188 K15038 20:39:36 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 K15042 19:23:11 00:03:29 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 K15026 17:54:19 00:03:11 برنارد 0 مجموعه خارجی
168 K15031 18:10:14 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 K15044 22:26:03 00:03:28 برنارد 0 مجموعه خارجی