جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 K15039 17:26:29 00:03:31 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 K15023 19:47:44 00:03:11 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 K15041 18:26:36 00:03:24 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 K15039 17:26:29 00:03:31 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 K15040 16:42:16 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
163 K15038 17:54:57 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 K15038 15:25:33 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 K15023 19:47:44 00:03:11 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 K15031 15:24:52 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 K15027 18:26:47 00:03:13 برنارد 0 مجموعه خارجی
195 K15026 21:59:17 00:03:11 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 K15036 17:53:56 00:03:16 برنارد 0 مجموعه خارجی
181 K15040 20:11:08 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 K15040 19:43:04 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
189 K15039 21:51:33 00:03:31 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 K15031 18:26:33 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
201 K15040 21:44:03 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 K15038 21:26:17 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 K15040 21:26:38 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 K15042 15:26:04 00:03:29 برنارد 0 مجموعه خارجی