جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
208 K15040 20:24:30 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
225 K15038 21:29:07 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 K15037 14:07:15 00:03:26 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 K15041 18:51:52 00:03:24 برنارد 0 مجموعه خارجی
200 K15044 21:27:53 00:03:28 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 K15031 20:19:01 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 K15044 14:08:43 00:03:28 برنارد 0 مجموعه خارجی
125 K15043 15:25:46 00:03:14 برنارد 0 مجموعه خارجی
200 K15033 20:56:25 00:03:13 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
205 K15041 21:31:02 00:03:24 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 K15032 14:07:42 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 K15035 14:52:11 00:03:21 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 K15023 17:53:42 00:03:11 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 K15044 14:07:43 00:03:28 برنارد 0 مجموعه خارجی
116 K15032 14:54:36 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
186 K15031 20:23:38 00:03:10 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 K15209 14:09:20 00:04:45 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
208 K15040 20:24:30 00:03:03 برنارد 0 مجموعه خارجی
225 K15038 21:29:07 00:03:33 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 K15037 14:07:15 00:03:26 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 K15033 16:26:48 00:03:13 برنارد 0 مجموعه خارجی
183 K15041 18:52:25 00:03:24 برنارد 0 مجموعه خارجی
215 K15044 21:32:31 00:03:28 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 K15037 14:08:05 00:03:26 برنارد 0 مجموعه خارجی