جستجو در کنداکتور

برنارد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 FN_4432103 18:21:14 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
164 FN_4432126 20:14:27 00:02:53 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 FN_4432143 15:25:09 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 FN_4432143 19:25:19 00:02:59 برنارد 0 مجموعه خارجی
180 FN_4432240 20:11:00 00:03:00 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 FN_4432142 18:22:07 00:02:58 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 FN_4432102 15:26:18 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
154 FN_4432102 18:37:29 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 FN_4432103 18:25:12 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
195 FN_4432241 21:26:42 00:03:06 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 FN_4432103 16:26:05 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 FN_4432103 18:23:09 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 FN_4432236 21:56:19 00:03:09 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 FN_4432222 15:21:29 00:02:53 برنارد 0 مجموعه خارجی
154 FN_4432240 18:22:11 00:03:00 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 FN_4432142 20:18:34 00:02:58 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 FN_4432136 15:53:46 00:02:47 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 FN_4432103 20:20:51 00:02:55 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 FN_4432143 15:25:09 00:02:50 برنارد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 FN_4432143 20:39:12 00:02:59 برنارد 0 مجموعه خارجی