جستجو در کنداکتور

بره کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 CO_41077003 08:30:00 00:09:50 بره کوچولو 74 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 AS01_41077000 11:26:53 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
64 CO_41077003 12:00:19 00:09:50 بره کوچولو 74 0 مجموعه خارجی
71 AS01_41077000 12:28:59 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 AS01_41077000 11:29:02 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
68 CO_41162026 12:00:00 00:09:49 بره کوچولو 0 مجموعه خارجی
79 AS01_41077000 12:29:12 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 CO_41162025 12:00:14 00:09:37 بره کوچولو 72 0 مجموعه خارجی
76 AS01_41077000 12:21:23 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 CO_41162024 12:02:49 00:09:49 بره کوچولو 71 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AS01_41077000 08:28:24 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
70 CO_41162023 12:01:57 00:09:50 بره کوچولو 70 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 CO_41162022 12:01:40 00:09:44 بره کوچولو 69 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 AS01_41077000 08:43:45 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
72 CO_41162021 12:00:02 00:09:49 بره کوچولو 68 0 مجموعه خارجی
81 AS01_41077000 12:29:44 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 CO_41162020 12:00:49 00:09:49 بره کوچولو 67 0 مجموعه خارجی
68 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 AS01_41077000 11:29:21 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
66 CO_41162019 12:00:00 00:09:49 بره کوچولو 66 0 مجموعه خارجی
75 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 CO_41162018 12:00:02 00:09:49 بره کوچولو 65 0 مجموعه خارجی
74 AS01_41077000 12:23:13 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 CO_41162017 12:00:37 00:09:50 بره کوچولو 64 0 مجموعه خارجی
82 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 CO_41162016 12:02:07 00:09:49 بره کوچولو 63 0 مجموعه خارجی
94 AS01_41077000 13:14:02 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 AS01_41077000 11:28:29 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
72 CO_41162015 12:01:09 00:08:59 بره کوچولو 62 0 مجموعه خارجی
98 AS01_41077000 13:15:39 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 AS01_41077000 08:28:21 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
61 AS01_41077000 11:13:07 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
74 CO_41162014 12:01:34 00:09:50 بره کوچولو 61 0 مجموعه خارجی