جستجو در کنداکتور

بره کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077008 08:15:00 00:09:29 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
23 AS01_41077000 09:13:04 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
70 CO_41077010 12:00:03 00:09:50 بره کوچولو 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077008 08:15:00 00:09:29 بره کوچولو 9 0 مجموعه خارجی
23 AS01_41077000 09:13:11 00:01:00 آنونس بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
67 CO_41077008 11:57:10 00:09:29 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077014 08:15:00 00:09:50 بره کوچولو 14 0 مجموعه خارجی
65 CO_41077011 12:00:27 00:09:51 بره کوچولو 14 0 مجموعه خارجی
75 AS01_41077000 12:57:57 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077011 08:15:00 00:09:51 بره کوچولو 13 0 مجموعه خارجی
17 AS01_41077000 08:44:02 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
62 AS01_41077000 11:43:30 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
68 CO_41077014 12:00:00 00:09:50 بره کوچولو 14 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077012 08:15:00 00:09:44 بره کوچولو 12 0 مجموعه خارجی
65 CO_41077011 12:00:27 00:09:51 بره کوچولو 13 0 مجموعه خارجی
75 AS01_41077000 12:57:57 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077011 08:15:00 00:09:51 بره کوچولو 11 0 مجموعه خارجی
20 AS01_41077000 09:13:29 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
64 CO_41077012 12:00:52 00:09:44 بره کوچولو 12 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077010 08:15:00 00:09:50 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
21 AS01_41077000 09:13:25 00:01:00 آنونس بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
64 CO_41077011 12:00:29 00:09:51 بره کوچولو 11 0 مجموعه خارجی
76 AS01_41077000 13:01:09 00:01:32 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077008 08:15:00 00:09:29 بره کوچولو 9 0 مجموعه خارجی
23 AS01_41077000 09:13:04 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
70 CO_41077010 12:00:03 00:09:50 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077008 08:15:00 00:09:29 بره کوچولو 8 0 مجموعه خارجی
23 AS01_41077000 09:13:11 00:01:00 آنونس بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
67 CO_41077008 11:57:10 00:09:29 بره کوچولو 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077014 08:15:00 00:09:50 بره کوچولو 13 0 مجموعه خارجی
65 CO_41077016 12:00:11 00:09:50 بره کوچولو 14 0 مجموعه خارجی
86 AS01_41077000 13:24:49 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077011 08:15:00 00:09:51 بره کوچولو 12 0 مجموعه خارجی
17 AS01_41077000 08:44:02 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
62 AS01_41077000 11:43:30 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
68 CO_41077014 12:00:00 00:09:50 بره کوچولو 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077012 08:15:00 00:09:44 بره کوچولو 11 0 مجموعه خارجی
65 CO_41077011 12:00:27 00:09:51 بره کوچولو 12 0 مجموعه خارجی
75 AS01_41077000 12:57:57 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077011 08:15:00 00:09:51 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
20 AS01_41077000 09:13:29 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
64 CO_41077012 12:00:52 00:09:44 بره کوچولو 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_41077010 08:15:00 00:09:50 بره کوچولو 9 0 مجموعه خارجی
21 AS01_41077000 09:13:25 00:01:00 آنونس بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
64 CO_41077011 12:00:29 00:09:51 بره کوچولو 10 0 مجموعه خارجی
76 AS01_41077000 13:01:09 00:01:32 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41077008 08:15:00 00:09:29 بره کوچولو 8 0 مجموعه خارجی
23 AS01_41077000 09:13:04 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
70 CO_41077010 12:00:03 00:09:50 بره کوچولو 9 0 مجموعه خارجی