جستجو در کنداکتور

بره کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_4116219 08:45:02 00:09:49 بره کوچولو 68 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_4116218 08:45:01 00:09:49 بره کوچولو 67 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_4116217 08:45:10 00:09:50 بره کوچولو 66 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 CO_4116216 08:45:01 00:09:49 بره کوچولو 65 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_4116215 08:45:00 00:09:50 بره کوچولو 64 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_4116214 08:45:02 00:09:50 بره کوچولو 63 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 CO_4116213 08:45:13 00:09:50 بره کوچولو 62 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_4116212 08:45:24 00:09:49 بره کوچولو 61 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_4116211 08:45:16 00:09:50 بره کوچولو 60 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 CO_4116210 08:45:02 00:09:50 بره کوچولو 59 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_4116209 08:45:46 00:09:50 بره کوچولو 58 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_4116208 08:45:35 00:09:50 بره کوچولو 57 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 CO_4116207 08:45:21 00:09:49 بره کوچولو 56 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 CO_4116206 08:45:30 00:09:46 بره کوچولو 55 71 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_4116205 08:45:02 00:09:49 بره کوچولو 54 71 مجموعه خارجی