جستجو در کنداکتور

بره کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 12:00:00 00:09:50 بره کوچولو 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 12:00:00 00:09:50 بره کوچولو 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 AS01_41077000 09:58:32 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
71 CO_41152025 12:00:00 00:09:50 بره کوچولو 4 0 مجموعه خارجی
87 AS01_41077000 12:53:01 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 CO_41152024 12:00:41 00:09:49 بره کوچولو 46 0 مجموعه خارجی
96 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 AS01_41077000 09:40:09 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
58 AS01_41077000 10:43:41 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
80 CO_41152023 12:00:35 00:09:50 بره کوچولو 45 0 مجموعه خارجی
91 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 AS01_41077000 10:42:14 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
80 CO_41152022 12:00:00 00:09:48 بره کوچولو 44 0 مجموعه خارجی
92 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
107 AS01_41077000 13:06:44 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 AS01_41077000 10:14:03 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
80 CO_41152021 12:00:32 00:09:46 بره کوچولو 43 0 مجموعه خارجی
106 AS01_41077000 13:13:24 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 AS01_41077000 08:07:04 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
78 CO_41152020 12:00:02 00:09:47 بره کوچولو 0 مجموعه خارجی
109 AS01_41077000 13:28:21 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
77 E_CO_41152019 12:00:00 00:09:42 بره کوچولو 41 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 AS01_41077000 09:12:38 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
85 CO_41152017 12:00:00 00:09:47 بره کوچولو 39 0 مجموعه خارجی
99 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
114 AS01_41077000 13:07:44 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 CO_41152016 12:00:43 00:09:46 بره کوچولو 39 0 مجموعه خارجی
95 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
114 AS01_41077000 13:27:04 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 AS01_41077000 10:43:23 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
79 CO_41152015 12:00:33 00:09:46 بره کوچولو 38 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 AS01_41077000 10:42:18 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
92 CO_41152014 12:00:08 00:09:47 بره کوچولو 37 0 مجموعه خارجی
103 AS01_41077000 12:29:00 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
117 AS01_41077000 13:07:44 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS01_41077000 08:42:08 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
70 AS01_41077000 11:25:39 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
82 CO_41152013 12:00:00 00:09:46 بره کوچولو 36 0 مجموعه خارجی
92 AS01_41077000 12:25:56 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 AS01_41077000 09:40:28 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
74 AS01_41077000 11:43:37 00:01:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 0 تیزر و آنونس
82 CO_41152012 12:00:00 00:09:38 بره کوچولو 35 0 مجموعه خارجی