جستجو در کنداکتور

بچه‌های جنگل، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51099005 08:30:00 00:11:43 بچه‌های جنگل 5 13 مجموعه ایرانی
46 CO_51099006 10:43:53 00:10:52 بچه‌های جنگل 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 E_CO_51099004 08:30:05 00:11:47 بچه‌های جنگل 4 13 مجموعه ایرانی
73 E_CO_51099005 11:45:49 00:11:43 بچه‌های جنگل 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51099003 08:30:01 00:11:51 بچه‌های جنگل 3 13 مجموعه ایرانی
81 CO_51099004 11:45:54 00:11:47 بچه‌های جنگل 3 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_51099002 08:30:27 00:12:02 بچه‌های جنگل 2 13 مجموعه ایرانی
80 CO_51099003 11:45:00 00:11:51 بچه‌های جنگل 3 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_51099001 08:30:24 00:11:44 بچه‌های جنگل 1 13 مجموعه ایرانی
77 CO_51099002 11:45:03 00:12:02 بچه‌های جنگل 2 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
88 CO_51099001 11:45:01 00:11:44 بچه‌های جنگل 1 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 CO_5412313 13:15:00 00:11:18 بچه‌های جنگل 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 CO_5412312 13:15:01 00:11:24 بچه‌های جنگل 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 CO_5412311 13:15:16 00:11:55 بچه‌های جنگل 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 CO_5412310 13:15:06 00:11:57 بچه‌های جنگل 10 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 CO_5412309 13:15:02 00:11:56 بچه‌های جنگل 9 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 CO_5412308 13:15:33 00:11:41 بچه‌های جنگل 8 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 CO_5412307 13:15:50 00:11:45 بچه‌های جنگل 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 CO_5412306 13:15:21 00:10:52 بچه‌های جنگل 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_5412305 13:15:14 00:11:43 بچه‌های جنگل 5 0 مجموعه ایرانی