جستجو در کنداکتور

بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51188034 09:30:00 00:11:23 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 36 52 مجموعه ایرانی
46 CO_51188033 12:00:00 00:10:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 35 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 AS03_51188000 09:12:25 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 AS03_51188000 09:10:58 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
34 CO_51188003 09:30:00 00:12:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 3 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51188052 09:30:04 00:10:42 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 51 51 مجموعه ایرانی
58 AS03_51188000 10:41:00 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
97 CO_51188003 12:30:00 00:12:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 3 51 مجموعه ایرانی
105 AS03_51188000 13:00:18 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 AS03_51188000 09:23:56 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
36 CO_51188051 09:30:00 00:11:44 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 50 52 مجموعه ایرانی
51 AS03_51188000 10:26:52 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
95 CO_51188052 12:30:00 00:10:42 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 51 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_51188050 09:30:00 00:11:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 49 52 مجموعه ایرانی
78 AS03_51188000 11:40:42 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
96 CO_51188051 12:30:00 00:11:44 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 50 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 AS03_51188000 08:44:04 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
39 CO_51188049 09:30:00 00:10:43 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 48 51 مجموعه ایرانی
64 AS03_51188000 11:14:04 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
80 AS03_51188000 12:11:10 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
91 CO_51188050 12:30:00 00:11:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 49 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_51188048 09:30:00 00:12:57 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 47 51 مجموعه ایرانی
62 AS03_51188000 11:12:23 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
85 CO_51188049 12:30:02 00:10:43 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 48 51 مجموعه ایرانی
112 AS03_51188000 13:56:28 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS03_51188000 08:43:48 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
36 CO_51188047 09:30:00 00:11:51 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 46 52 مجموعه ایرانی
67 AS03_51188000 11:27:56 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
88 CO_51188048 12:30:01 00:12:57 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 47 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51188046 09:30:00 00:13:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 45 52 مجموعه ایرانی
95 CO_51188047 12:30:02 00:11:51 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 46 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AS03_51188000 08:29:04 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
27 AS03_51188000 09:13:48 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
36 CO_51188045 09:30:00 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 44 52 مجموعه ایرانی
72 AS03_51188000 11:43:55 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
89 CO_51188046 12:30:00 00:13:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 45 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_51188044 09:30:00 00:12:59 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 43 52 مجموعه ایرانی
93 CO_51188045 12:30:06 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 44 51 مجموعه ایرانی
102 AS03_51188000 13:00:22 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_51188043 09:30:20 00:10:45 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 42 52 مجموعه ایرانی
90 CO_51188044 12:30:00 00:12:59 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 43 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51188041 09:30:00 00:12:03 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 41 52 مجموعه ایرانی
94 CO_51188043 12:30:00 00:10:45 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 42 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51188040 09:30:00 00:10:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 40 52 مجموعه ایرانی
79 CO_51188041 12:30:12 00:12:03 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 41 51 مجموعه ایرانی