جستجو در کنداکتور

بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51188034 09:30:00 00:11:23 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 36 52 مجموعه ایرانی
46 CO_51188033 12:00:00 00:10:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 35 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 09:30:00 00:11:15 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 46 52 مجموعه ایرانی
32 12:30:00 00:10:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 47 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51188046 09:30:00 00:13:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 45 52 مجموعه ایرانی
95 CO_51188047 12:30:02 00:11:51 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 46 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AS03_51188000 08:29:04 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
27 AS03_51188000 09:13:48 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
36 CO_51188045 09:30:00 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 44 52 مجموعه ایرانی
71 AS03_51188000 11:43:55 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
88 CO_51188046 12:30:00 00:13:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 45 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_51188044 09:30:00 00:12:59 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 43 52 مجموعه ایرانی
93 CO_51188045 12:30:06 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 44 51 مجموعه ایرانی
102 AS03_51188000 13:00:22 00:00:56 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_51188043 09:30:20 00:10:45 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 42 52 مجموعه ایرانی
90 CO_51188044 12:30:00 00:12:59 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 43 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51188041 09:30:00 00:12:03 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 41 52 مجموعه ایرانی
94 CO_51188043 12:30:00 00:10:45 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 42 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51188040 09:30:00 00:10:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 40 52 مجموعه ایرانی
79 CO_51188041 12:30:12 00:12:03 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 41 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 CO_51188039 09:30:00 00:11:15 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 38 52 مجموعه ایرانی
89 CO_51188040 12:30:00 00:10:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 40 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_51188038 09:30:01 00:11:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 38 52 مجموعه ایرانی
89 CO_51188039 12:30:00 00:11:15 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 39 51 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_51188035 09:30:00 00:10:29 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 37 52 مجموعه ایرانی
48 AS02_51188000 10:12:03 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
87 CO_51188037 12:00:01 00:11:14 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 36 52 مجموعه ایرانی
95 AS02_51188000 12:26:10 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 AS02_51188000 09:11:53 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
41 CO_51188037 09:30:00 00:11:14 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 36 52 مجموعه ایرانی
81 AS02_51188000 11:13:46 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
100 CO_51188036 12:00:00 00:10:48 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 35 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 AS02_51188000 08:26:21 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 آرم استیشن
33 CO_51188036 09:30:01 00:10:48 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 37 52 مجموعه ایرانی
58 AS02_51188000 11:06:00 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
76 CO_51188034 12:00:01 00:11:23 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 36 52 مجموعه ایرانی
88 AS02_51188000 12:40:46 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 AS02_51188000 09:14:02 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
33 CO_51188034 09:30:00 00:11:23 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 34 52 مجموعه ایرانی
76 CO_51188033 12:00:01 00:10:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 33 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_51188033 09:30:01 00:10:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 33 52 مجموعه ایرانی
77 AS02_51188000 11:49:38 00:00:58 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
83 CO_51188032 12:00:07 00:11:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 32 52 مجموعه ایرانی