جستجو در کنداکتور

بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 AS01_51188000 09:27:44 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
100 CO_51188030 13:30:05 00:11:43 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 22 22 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51188030 10:00:00 00:11:43 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 22 20 مجموعه ایرانی
61 AS01_51188000 11:26:45 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
97 CO_51188028 13:30:01 00:11:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 21 22 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 AS01_51188000 09:58:24 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
39 CO_51188028 10:00:00 00:11:11 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 21 22 مجموعه ایرانی
63 AS01_51188000 11:29:06 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
96 CO_51188027 13:29:29 00:11:56 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 20 22 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51188027 10:00:00 00:11:56 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 20 22 مجموعه ایرانی
44 AS01_51188000 10:29:07 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
89 CO_51188026 13:30:01 00:11:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 19 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 AS01_51188000 08:56:56 00:01:00 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
43 CO_51188026 10:00:00 00:11:37 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 19 20 مجموعه ایرانی
78 AS01_51188000 12:28:48 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
95 CO_51188025 13:30:00 00:11:07 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 18 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 AS01_51188000 08:59:03 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
34 CO_51188025 10:00:01 00:11:07 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 18 0 مجموعه ایرانی
48 AS01_51188000 10:58:13 00:01:00 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
89 CO_51188024 13:28:43 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 17 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 AS01_51188000 09:13:32 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
37 CO_51188024 10:00:00 00:11:58 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 17 20 مجموعه ایرانی
46 AS01_51188000 10:44:04 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
70 AS01_51188000 12:26:21 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
87 CO_51188019 13:30:01 00:11:02 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 AS01_51188000 09:26:42 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
37 CO_51188019 10:00:00 00:11:02 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 16 20 مجموعه ایرانی
87 CO_51188016 13:29:30 00:11:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 15 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 AS01_51188000 08:29:05 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
34 CO_51188016 10:00:01 00:11:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 15 20 مجموعه ایرانی
80 AS01_51188000 13:23:09 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
83 CO_51188015 13:30:03 00:12:01 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 14 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 AS01_51188000 08:06:55 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
35 AS01_51188000 09:59:03 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
36 CO_51188015 10:00:00 00:12:01 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 14 20 مجموعه ایرانی
54 AS01_51188000 11:14:00 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
88 CO_51188014 13:30:00 00:10:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 13 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51188014 10:00:01 00:10:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 13 20 مجموعه ایرانی
45 AS01_51188000 10:39:11 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
54 AS01_51188000 11:12:24 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
91 CO_51188013 13:30:03 00:11:54 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 12 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 AS01_51188000 08:07:02 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
19 AS01_51188000 08:59:05 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
35 CO_51188013 10:00:26 00:11:54 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 12 20 مجموعه ایرانی
53 AS01_51188000 11:08:39 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
86 CO_51188012 13:30:20 00:10:50 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 11 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51188012 10:00:00 00:10:50 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 11 20 مجموعه ایرانی
40 AS01_51188000 10:38:41 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
54 AS01_51188000 11:13:28 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
84 CO_51188011 13:30:28 00:10:46 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 10 20 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 AS01_51188000 08:06:55 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
35 CO_51188011 10:00:00 00:10:46 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 10 20 مجموعه ایرانی
54 AS01_51188000 11:10:55 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
85 CO_51188009 13:31:43 00:10:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51188009 10:00:00 00:10:35 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 9 20 مجموعه ایرانی
47 AS01_51188000 10:40:49 00:00:57 تیزر مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
58 AS01_51188000 11:11:15 00:00:57 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 0 تیزر و آنونس
90 CO_51188010 13:30:44 00:11:22 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 8 20 مجموعه ایرانی