جستجو در کنداکتور

ترو ترو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 CO_51098032 09:22:54 00:03:35 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
114 CO_51098004 13:41:39 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 CO_51097026 10:39:22 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 CO_51098007 11:10:21 00:03:36 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 CO_51098004 08:08:45 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
34 CO_51098028 09:24:16 00:03:26 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 CO_51097024 13:37:57 00:03:31 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_51098001 10:21:45 00:03:36 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
126 CO_51098005 13:22:59 00:03:35 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_51097026 08:54:09 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_51098007 08:54:12 00:03:36 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
71 CO_51098026 11:10:14 00:03:37 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51097022 09:50:48 00:03:11 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
106 CO_51097020 13:39:56 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 CO_51098004 08:07:46 00:03:30 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51098032 09:26:00 00:03:35 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
86 CO_51098006 12:11:30 00:03:28 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_51098035 09:24:02 00:03:35 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
113 CO_51098009 13:41:56 00:03:32 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51098005 10:40:25 00:03:35 ترو ترو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_51097023 09:23:13 00:03:33 ترو ترو 0 مجموعه خارجی