جستجو در کنداکتور

جزیره اسرارآمیز لالا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 08:12:37 00:01:00 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
10 CO_51052011 08:15:00 00:12:45 جزیره اسرارآمیز لالا 9 50 مجموعه خارجی
34 CO_51051009 09:36:22 00:12:43 جزیره اسرارآمیز لالا 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_51051010 08:15:00 00:12:51 جزیره اسرارآمیز لالا 4 13 مجموعه خارجی
40 CO_51052011 09:45:00 00:12:45 جزیره اسرارآمیز لالا 9 50 مجموعه خارجی
50 AS01_51051000 10:29:02 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
88 AS01_51051000 12:37:45 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
117 AS01_51051000 13:58:21 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51051007 08:15:00 00:12:59 جزیره اسرارآمیز لالا 7 50 مجموعه خارجی
46 CO_51051010 09:45:01 00:12:51 جزیره اسرارآمیز لالا 7 50 مجموعه خارجی
64 AS01_51051000 10:58:44 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
97 AS01_51051000 12:27:11 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51051006 08:15:00 00:12:52 جزیره اسرارآمیز لالا 6 50 مجموعه خارجی
44 CO_51051007 09:45:01 00:12:59 جزیره اسرارآمیز لالا 7 50 مجموعه خارجی
75 AS01_51051000 11:28:56 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_51051005 08:15:00 00:12:54 جزیره اسرارآمیز لالا 5 50 مجموعه خارجی
39 CO_51051006 09:45:09 00:12:52 جزیره اسرارآمیز لالا 6 50 مجموعه خارجی
91 AS01_51051000 12:37:22 00:01:04 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51051004 08:15:00 00:12:52 جزیره اسرارآمیز لالا 4 50 مجموعه خارجی
45 CO_51051005 09:45:00 00:12:54 جزیره اسرارآمیز لالا 5 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51051003 08:15:01 00:12:17 جزیره اسرارآمیز لالا 3 50 مجموعه خارجی
44 CO_51051004 09:45:06 00:12:52 جزیره اسرارآمیز لالا 4 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51051002 08:15:00 00:12:59 جزیره اسرارآمیز لالا 2 50 مجموعه خارجی
40 CO_51051003 09:45:00 00:12:17 جزیره اسرارآمیز لالا 3 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51051001 08:15:00 00:12:48 جزیره اسرارآمیز لالا 1 50 مجموعه خارجی
37 CO_51051002 09:45:02 00:12:59 جزیره اسرارآمیز لالا 2 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51051001 09:45:05 00:12:48 جزیره اسرارآمیز لالا 1 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 CO_5105413 11:45:30 00:12:38 جزیره اسرارآمیز لالا 47 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 CO_5105412 11:45:15 00:12:58 جزیره اسرارآمیز لالا 46 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 CO_5105410 11:45:06 00:12:58 جزیره اسرارآمیز لالا 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 CO_5105409 11:45:36 00:12:43 جزیره اسرارآمیز لالا 44 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 CO_5105408 11:45:29 00:12:43 جزیره اسرارآمیز لالا 43 50 مجموعه خارجی