جستجو در کنداکتور

جنگل دوستی، 6 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492006 08:59:28 00:12:02 جنگل دوستی 6 13 مجموعه ایرانی
71 10492005 12:00:07 00:12:00 جنگل دوستی 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 10492005 09:00:01 00:12:00 جنگل دوستی 5 13 مجموعه ایرانی
79 10492004 12:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492004 09:00:00 00:12:00 جنگل دوستی 4 13 مجموعه ایرانی
74 10492003 12:00:07 00:12:01 جنگل دوستی 3 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 10492003 09:00:01 00:12:01 جنگل دوستی 3 13 مجموعه ایرانی
71 10492002 12:00:07 00:11:57 جنگل دوستی 2 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 10492002 09:00:01 00:11:57 جنگل دوستی 2 13 مجموعه ایرانی
71 10492001 12:00:00 00:11:59 جنگل دوستی 1 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 10492001 09:00:01 00:11:59 جنگل دوستی 1 13 مجموعه ایرانی