جستجو در کنداکتور

حفظ قرآن، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RQ01_51228009 08:38:32 00:04:28 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
20 RQ01_51228010 08:53:21 00:04:44 حفظ قرآن-6 0 ویژه برنامه ها
57 RQ01_51228009 11:38:07 00:04:28 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
69 RQ01_51228010 12:25:04 00:04:44 حفظ قرآن-6 0 ویژه برنامه ها
76 RQ01_51228009 12:52:45 00:04:28 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 RQ01_51228004 08:52:31 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
111 RQ01_51228006 09:41:03 00:04:30 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ01_51228004 11:12:09 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
144 RQ01_51228006 12:10:42 00:04:30 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
163 RQ01_51228004 13:11:19 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
79 RQ01_51228001 08:51:37 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
92 RQ01_51228002 09:25:57 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
115 RQ01_51228001 11:11:16 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
124 RQ01_51228002 11:38:29 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
133 RQ01_51228001 12:11:11 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 RQ01_51228011 08:51:56 00:04:05 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
95 RQ01_51228013 10:11:20 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
106 RQ01_51228011 11:11:15 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
127 RQ01_51228013 12:26:13 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 RQ01_51228013 08:52:16 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
120 RQ01_51228013 11:25:43 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
135 RQ01_51228013 12:40:57 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
85 RQ01_51228013 08:51:02 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
98 RQ01_51228013 09:42:41 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
114 RQ01_51228013 11:11:00 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ01_51228013 12:12:04 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RQ01_51228013 08:38:22 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
125 RQ01_51228013 11:40:05 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
135 RQ01_51228013 12:25:00 00:04:32 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
77 RQ01_51228011 08:53:02 00:04:05 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
98 RQ01_51228011 10:11:23 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
109 RQ01_51228011 11:11:14 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ01_51228011 12:25:11 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 RQ01_51228011 08:37:38 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
79 RQ01_51228011 09:25:49 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
109 RQ01_51228011 11:22:51 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
144 RQ01_51228011 13:10:28 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 RQ01_51228011 08:52:14 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
99 RQ01_51228011 09:25:50 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
131 RQ01_51228011 11:22:06 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
149 RQ01_51228011 12:11:18 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
171 RQ01_51228011 13:11:09 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
180 RQ01_51228011 13:39:34 00:04:05 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
81 RQ01_51228009 08:40:11 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
91 RQ01_51228010 09:10:04 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
102 RQ01_51228009 09:55:37 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
123 RQ01_51228009 11:10:32 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
131 RQ01_51228010 11:38:44 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
144 RQ01_51228009 12:25:32 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 RQ01_51228010 08:52:54 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
96 RQ01_51228010 09:25:48 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ01_51228010 11:23:22 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
146 RQ01_51228010 12:08:53 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
168 RQ01_51228010 13:10:43 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 RQ01_51228010 08:53:02 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
88 RQ01_51228010 09:23:55 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
119 RQ01_51228010 11:22:34 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
133 RQ01_51228010 12:08:50 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
154 RQ01_51228010 13:10:49 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 RQ01_51228010 08:52:26 00:04:44 حفظ قرآن-6 0 ویژه برنامه ها
88 RQ01_51228010 10:12:23 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
100 RQ01_51228010 11:11:08 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
104 RQ01_51228004 11:24:26 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
110 RQ01_51228010 11:52:27 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
120 RQ01_51228010 12:23:48 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
73 RQ01_51228009 08:51:32 00:04:28 حفظ قرآن-5 0 ویژه برنامه ها
96 RQ01_51228009 10:12:58 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
107 RQ01_51228009 11:10:03 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
113 RQ01_51228009 11:25:04 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ01_51228009 12:29:08 00:04:28 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها