جستجو در کنداکتور

حفظ قرآن، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 RQ_51228002 08:53:40 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
91 RQ_51228002 09:37:40 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
112 RQ_51228002 11:09:58 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
129 RQ_51228002 12:09:00 00:03:23 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 RQ_51228001 08:36:57 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
82 RQ_51228001 09:24:19 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
95 RQ_51228001 10:24:16 00:03:45 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
115 RQ_51228001 11:38:36 00:03:48 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
145 RQ_51228001 13:26:16 00:03:48 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RQ_51228013 08:25:03 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
49 RQ_51228010 10:39:46 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RQ_51228013 08:25:08 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
28 RQ_51228013 09:24:50 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
59 RQ_51228013 11:10:03 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
97 RQ_51228013 13:41:25 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RQ_51228013 08:09:09 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
47 RQ_51228013 10:40:28 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
67 RQ_51228013 12:09:55 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
88 RQ_51228013 13:25:28 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RQ_51228013 08:10:02 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
32 RQ_51228013 09:24:07 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
53 RQ_51228013 10:40:03 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
74 RQ_51228013 12:09:42 00:04:33 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RQ_51228010 08:10:16 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
53 RQ_51228010 11:06:57 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
71 RQ_51228010 12:10:17 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RQ_51228010 08:10:16 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
67 RQ_51228010 12:10:18 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
67 RQ_51228010 12:10:16 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
85 RQ_51228010 13:24:22 00:04:44 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RQ_51228004 08:56:27 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
41 RQ_51228004 10:38:47 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
64 RQ_51228004 12:09:50 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RQ_51228006 08:56:24 00:04:30 حفظ قرآن 7 0 ویژه برنامه ها
47 RQ_51228006 10:38:08 00:04:30 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RQ_51228004 08:09:56 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
20 RQ_51228004 08:56:45 00:03:26 حفظ قرآن 5 0 ویژه برنامه ها
46 RQ_51228004 10:40:08 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
87 RQ_51228004 13:22:14 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RQ_51228006 08:54:35 00:04:30 حفظ قرآن 6 0 ویژه برنامه ها
45 RQ_51228006 10:37:08 00:04:30 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RQ_51228004 08:10:49 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
18 RQ_51228004 08:56:59 00:03:26 حفظ قرآن 4 0 ویژه برنامه ها
41 RQ_51228004 10:39:38 00:03:26 حفظ قرآن 4 0 ویژه برنامه ها
53 RQ_51228004 11:10:02 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها
91 RQ_51228004 13:55:10 00:03:26 حفظ قرآن 4 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RQ_51228004 08:57:04 00:03:26 حفظ قرآن 2 0 ویژه برنامه ها
47 RQ_51228004 10:39:29 00:03:26 حفظ قرآن 0 ویژه برنامه ها