جستجو در کنداکتور

حیوانات کاغذی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
17 CO_61017034 08:30:00 00:12:09 حیوانات کاغذی 27 51 مجموعه خارجی
46 TT5028 09:53:50 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
95 CO_61017035 11:42:39 00:12:07 حیوانات کاغذی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1101 08:30:17 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
17 CO_61017033 08:30:37 00:12:13 حیوانات کاغذی 32 51 مجموعه خارجی
65 TT5028 10:42:59 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
89 RT1101 11:44:50 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
90 CO_61017034 11:45:10 00:12:09 حیوانات کاغذی 33 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:44 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017032 08:30:04 00:10:47 حیوانات کاغذی 31 51 مجموعه خارجی
72 NM20147 11:12:15 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
85 RT1101 11:44:38 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
86 CO_61017033 11:44:58 00:12:13 حیوانات کاغذی 32 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017031 08:30:00 00:12:06 حیوانات کاغذی 30 51 مجموعه خارجی
76 NM20147 11:22:31 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
85 RT1101 11:44:50 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
86 CO_61017032 11:45:10 00:10:47 حیوانات کاغذی 31 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:42 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017030 08:30:02 00:11:03 حیوانات کاغذی 29 51 مجموعه خارجی
33 TT5028 09:27:32 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
71 TT5028 11:09:14 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
82 RT1101 11:44:52 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
83 CO_61017031 11:45:12 00:12:06 حیوانات کاغذی 30 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
14 CO_61017029 08:30:00 00:12:06 حیوانات کاغذی 28 51 مجموعه خارجی
74 NM20147 11:22:59 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
83 RT1101 11:44:30 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
84 CO_61017030 11:44:50 00:11:03 حیوانات کاغذی 29 51 مجموعه خارجی
112 TT5028 13:13:24 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1101 08:29:45 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
16 CO_61017028 08:30:05 00:12:21 حیوانات کاغذی 27 51 مجموعه خارجی
36 TT5028 09:13:53 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
85 NM20147 11:27:11 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
91 CO_61017029 11:43:30 00:12:06 حیوانات کاغذی 28 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1101 08:29:46 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
18 CO_61017027 08:30:06 00:11:04 حیوانات کاغذی 26 51 مجموعه خارجی
39 TT5028 09:28:44 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
48 TT5028 09:54:51 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
97 CO_61017028 11:42:07 00:12:21 حیوانات کاغذی 0 مجموعه خارجی
98 TT5028 11:54:28 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
125 TT5028 12:58:47 00:01:17 تیزر حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
18 CO_61017026 08:30:00 00:12:07 حیوانات کاغذی 25 51 مجموعه خارجی
68 TT5028 10:44:07 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
92 RT1101 11:44:45 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
93 CO_61017027 11:45:05 00:11:04 حیوانات کاغذی 26 51 مجموعه خارجی
112 NM20147 12:52:11 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1101 08:29:45 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
16 CO_61017025 08:30:05 00:12:07 حیوانات کاغذی 24 51 مجموعه خارجی
87 RT1101 11:43:38 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
88 CO_61017026 11:43:58 00:12:07 حیوانات کاغذی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1101 08:30:08 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
16 CO_61017024 08:30:28 00:11:08 حیوانات کاغذی 23 51 مجموعه خارجی
85 TT5028 11:28:26 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
89 RT1101 11:42:21 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
90 CO_61017025 11:42:41 00:12:07 حیوانات کاغذی 24 51 مجموعه خارجی
109 TT5028 12:52:23 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:30:00 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017023 08:30:20 00:12:08 حیوانات کاغذی 22 51 مجموعه خارجی
40 TT5028 09:27:52 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
88 RT1101 11:42:54 00:00:20 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
89 CO_61017024 11:43:14 00:11:08 حیوانات کاغذی 23 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
17 CO_61017022 08:30:00 00:10:56 حیوانات کاغذی 21 51 مجموعه خارجی
80 RT1101 11:41:34 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
81 CO_61017023 11:41:54 00:12:08 حیوانات کاغذی 22 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1101 08:29:41 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
15 CO_61017021 08:30:01 00:11:28 حیوانات کاغذی 20 51 مجموعه خارجی
40 TT5028 09:22:41 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
83 NM20141 11:26:29 00:01:30 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
104 RT1101 12:19:56 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
105 CO_61017022 12:20:16 00:10:56 حیوانات کاغذی 21 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1101 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
19 CO_61017020 08:30:00 00:12:07 حیوانات کاغذی 19 51 مجموعه خارجی
47 TT5028 09:28:50 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
56 TT5028 09:55:29 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
102 TT5028 11:43:25 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
116 RT1101 12:20:10 00:00:20 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 0 آرم استیشن
117 CO_61017021 12:20:30 00:11:28 حیوانات کاغذی 20 51 مجموعه خارجی
130 TT5028 12:58:41 00:01:17 تیزر حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس
145 TT5028 13:43:26 00:01:17 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 0 تیزر و آنونس