جستجو در کنداکتور

داستان‌های جوجه‌تیغی، 10 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_5113310 09:45:21 00:07:15 داستان‌های جوجه‌تیغی 10 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_5113309 09:45:15 00:07:01 داستان‌های جوجه‌تیغی 9 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5113308 09:45:00 00:07:36 داستان‌های جوجه‌تیغی 8 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_5113307 09:45:14 00:07:13 داستان‌های جوجه‌تیغی 7 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_5113306 09:45:31 00:05:18 داستان‌های جوجه‌تیغی 6 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_5113305 09:45:21 00:06:58 داستان‌های جوجه‌تیغی 5 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_5113304 09:45:17 00:06:45 داستان‌های جوجه‌تیغی 4 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_5113303 09:45:34 00:06:29 داستان‌های جوجه‌تیغی 3 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_5113302 09:45:05 00:07:39 داستان‌های جوجه‌تیغی 2 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_5113301 09:45:31 00:05:48 داستان‌های جوجه‌تیغی 1 10 مجموعه ایرانی