جستجو در کنداکتور

دهکده شمالی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 NM1285 08:09:24 00:01:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
50 BOX 16_CO_61010032 10:30:02 00:11:07 دهکده شمالی 16 17 مجموعه خارجی
67 NM1285 11:29:00 00:01:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
100 BOX 15-CO_61010031 13:30:01 00:10:59 دهکده شمالی 15 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 BOX 15-CO_61010031 10:30:00 00:10:59 دهکده شمالی 15 17 مجموعه خارجی
74 NM1285 11:53:21 00:01:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
93 TT1039 12:55:01 00:00:58 تیزر دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
102 BOX 14-CO_61010029 13:30:01 00:10:54 دهکده شمالی 14 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 TT1039 08:10:46 00:00:58 تیزر مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
20 NM1285 08:44:05 00:01:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
31 TT1039 09:22:32 00:00:58 تیزر مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
54 BOX 14-CO_61010029 10:30:01 00:10:54 دهکده شمالی 14 17 مجموعه خارجی
106 BOX 13-CO_61010027 13:30:00 00:11:04 دهکده شمالی 105 118 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 TT1039 08:23:36 00:00:58 تیزر مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
44 NM1285 09:57:25 00:01:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
51 BOX 13-CO_61010027 10:30:00 00:11:04 دهکده شمالی 4 0 مجموعه خارجی
62 TT1039 11:11:46 00:00:58 تیزر دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
104 BOX 12_CO_61010025 13:30:00 00:11:16 دهکده شمالی 12 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 BOX 12_CO_61010025 10:30:01 00:11:16 دهکده شمالی 12 17 مجموعه خارجی
109 BOX 11 _CO_61010022 13:29:59 00:11:05 دهکده شمالی 11 17 مجموعه خارجی
115 NM1285 13:55:54 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 BOX 11 _CO_61010022 10:30:00 00:11:05 دهکده شمالی 11 17 مجموعه خارجی
73 NM1285 12:00:16 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
100 BOX 10 _DEHKADE SHOMAALI - 20 va 21 13:30:00 00:11:16 دهکده شمالی 10 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 BOX10-20 va 21 10:30:00 00:11:16 دهکده شمالی 10 17 مجموعه خارجی
71 NM1285 11:53:52 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
103 BOX 09-18 va 19 13:30:02 00:11:08 دهکده شمالی 9 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM1285 09:13:11 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
48 BOX 09 _ DEHKADE SHOMAALI - 18 va 19 10:30:02 00:11:08 دهکده شمالی 9 17 مجموعه خارجی
71 NM1285 11:54:30 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
96 BOX 08 _DEHKADE SHOMAALI - 16 va 17 13:31:33 00:11:17 دهکده شمالی 20 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM1285 08:24:05 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
45 BOX 08 _DEHKADE SHOMAALI - 16 va 17 10:30:08 00:11:17 دهکده شمالی 8 17 مجموعه خارجی
58 NM1285 11:13:42 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
97 BOX 07_DEHKADE SHOMAALI - 14 va 15 13:30:05 00:11:10 دهکده شمالی 7 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 NM1285 09:25:29 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 تیزر و آنونس
50 CO_61010016 10:30:00 00:11:10 دهکده شمالی 7 17 مجموعه خارجی
61 NM1285 11:11:37 00:01:19 آنونس مجموعه دهکده شمالی 0 مجموعه خارجی
101 BOX 06_DEHKADE SHOMAALI - 12 va 13 13:30:02 00:11:15 دهکده شمالی 98 118 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 BOX 06_DEHKADE SHOMAALI - 12 va 13 10:30:00 00:11:15 دهکده شمالی 6 17 مجموعه خارجی
98 BOX 05_DEHKADE SHOMAALI - 10 va 11 13:30:01 00:11:12 دهکده شمالی 5 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 BOX 05_DEHKADE SHOMAALI - 10 va 11 10:30:00 00:11:12 دهکده شمالی 5 17 مجموعه خارجی
108 BOX 04_DEHKADE SHOMAALI - 8 va 9 13:30:02 00:10:36 دهکده شمالی 4 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 BOX 04_DEHKADE SHOMAALI - 8 va 9 10:30:01 00:10:36 دهکده شمالی 4 17 مجموعه خارجی
101 BOX 03_DEHKADE SHOMAALI - 6 va 7 13:30:00 00:10:37 دهکده شمالی 3 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 BOX 03_DEHKADE SHOMAALI - 6 va 7 10:30:01 00:10:37 دهکده شمالی 3 17 مجموعه خارجی
104 BOX 02_DEHKADE SHOMAALI - 4 va 5 13:30:00 00:11:11 دهکده شمالی 2 17 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 BOX 02_DEHKADE SHOMAALI - 4 va 5 10:30:00 00:11:11 دهکده شمالی 2 17 مجموعه خارجی
101 CO_61010001 13:30:00 00:11:11 دهکده شمالی 1 17 مجموعه خارجی