جستجو در کنداکتور

دوست ما رمی خرسه، 13 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 AC02_51195000 08:13:37 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
39 B_CO_51195010 09:48:07 00:11:46 دوست ما رمی خرسه 26 مجموعه خارجی
59 B_CO_51195009 11:42:22 00:11:24 دوست ما رمی خرسه 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 B_CO_51195009 10:30:06 00:12:24 دوست ما رمی خرسه 9 26 مجموعه خارجی
76 AC02_51195000 11:59:05 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
108 B_CO_51195008 13:14:31 00:11:43 دوست ما رمی خرسه 8 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 B_CO_51195008 10:30:06 00:11:43 دوست ما رمی خرسه 7 26 مجموعه خارجی
119 B_CO_51195007 13:15:00 00:11:47 دوست ما رمی خرسه 7 26 مجموعه خارجی
125 AC02_51195000 13:43:40 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 AC02_51195000 09:13:20 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
34 AS02_51195000 09:28:05 00:01:00 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
47 AS02_51195000 09:59:00 00:01:00 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
56 B_CO_51195007 10:30:01 00:11:47 دوست ما رمی خرسه 7 26 مجموعه خارجی
113 B_CO_51195006 13:15:00 00:12:04 دوست ما رمی خرسه 6 26 مجموعه خارجی
120 AS02_51195000 13:43:27 00:01:00 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 AC02_51195000 09:13:32 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
50 B_CO_51195006 10:30:00 00:12:04 دوست ما رمی خرسه 6 26 مجموعه خارجی
69 AC02_51195000 11:25:19 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
108 B_CO_51195005 13:15:21 00:11:54 دوست ما رمی خرسه 5 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 B_CO_51195005 10:30:00 00:11:54 دوست ما رمی خرسه 5 26 مجموعه خارجی
122 B_CO_51195004 13:15:00 00:11:48 دوست ما رمی خرسه 4 26 مجموعه خارجی
126 AC02_51195000 13:43:46 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 B_CO_51195004 10:30:00 00:11:48 دوست ما رمی خرسه 4 26 مجموعه خارجی
111 B_CO_51195003 13:15:06 00:11:59 دوست ما رمی خرسه 3 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 B_CO_51195003 10:30:00 00:11:59 دوست ما رمی خرسه 3 26 مجموعه خارجی
110 B_CO_51195002 13:15:00 00:11:48 دوست ما رمی خرسه 2 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 B_CO_51195002 10:30:04 00:11:48 دوست ما رمی خرسه 2 26 مجموعه خارجی
103 B_CO_51195001 13:15:00 00:11:22 دوست ما رمی خرسه 1 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 B_CO_51195001 10:30:05 00:11:22 دوست ما رمی خرسه 1 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
74 AC01_51195000 11:44:05 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 AC01_51195000 08:53:05 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
48 AC01_51195000 10:13:45 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
75 AC01_51195000 11:43:13 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
109 AC01_51195000 13:24:56 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 AC01_51195000 10:43:35 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
85 AC01_51195000 12:12:20 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
94 AC01_51195000 12:37:35 00:00:55 تیزر دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس