جستجو در کنداکتور

دوست ما رمی خرسه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
90 B_CO_51195026 13:16:06 00:11:50 دوست ما رمی خرسه 26 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 B_CO_51195026 10:30:00 00:11:50 دوست ما رمی خرسه 26 26 مجموعه خارجی
87 B_CO_51195025 13:11:28 00:12:22 دوست ما رمی خرسه 25 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 B_CO_51195025 10:30:00 00:12:22 دوست ما رمی خرسه 25 26 مجموعه خارجی
87 B_CO_51195024 13:15:00 00:11:30 دوست ما رمی خرسه 24 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 B_CO_51195024 10:30:02 00:11:30 دوست ما رمی خرسه 24 26 مجموعه خارجی
51 AC02_51195000 10:44:05 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
98 B_CO_51195023 13:14:15 00:12:12 دوست ما رمی خرسه 23 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 B_CO_51195023 10:30:01 00:12:12 دوست ما رمی خرسه 23 26 مجموعه خارجی
92 B_CO_51195022 13:13:58 00:11:44 دوست ما رمی خرسه 22 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 AC02_51195000 10:12:32 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
47 B_CO_51195022 10:30:02 00:11:44 دوست ما رمی خرسه 22 26 مجموعه خارجی
91 B_CO_51195021 13:15:00 00:12:12 دوست ما رمی خرسه 21 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 AC02_51195000 08:59:05 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
30 AC02_51195000 09:13:40 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
57 B_CO_51195021 10:30:00 00:12:12 دوست ما رمی خرسه 21 26 مجموعه خارجی
94 AC02_51195000 12:39:49 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
107 B_CO_51195020 13:15:00 00:11:37 دوست ما رمی خرسه 20 26 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 AC02_51195000 09:13:19 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
39 AC02_51195000 09:56:20 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
54 B_CO_51195020 10:30:00 00:11:37 دوست ما رمی خرسه 20 26 مجموعه خارجی
70 AC02_51195000 11:24:47 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
106 B_CO_51195019 13:13:52 00:12:03 دوست ما رمی خرسه 19 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 B_CO_51195019 10:30:05 00:12:03 دوست ما رمی خرسه 19 26 مجموعه خارجی
73 AS02_51195000 11:29:03 00:01:00 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
102 B_CO_51195018 13:12:26 00:12:23 دوست ما رمی خرسه 18 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 AS02_51195000 10:08:32 00:01:00 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
47 B_CO_51195018 10:30:03 00:12:23 دوست ما رمی خرسه 18 26 مجموعه خارجی
100 B_CO_51195017 13:15:00 00:10:19 دوست ما رمی خرسه 17 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 B_CO_51195017 10:30:00 00:10:19 دوست ما رمی خرسه 17 26 مجموعه خارجی
88 AC02_51195000 12:24:23 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
109 B_CO_51195016 13:15:00 00:11:39 دوست ما رمی خرسه 16 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 B_CO_51195016 10:30:00 00:11:39 دوست ما رمی خرسه 16 26 مجموعه خارجی
108 B_CO_51195015 13:11:57 00:12:03 دوست ما رمی خرسه 15 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 B_CO_51195015 10:30:00 00:12:03 دوست ما رمی خرسه 15 26 مجموعه خارجی
98 B_CO_51195014 13:15:06 00:11:58 دوست ما رمی خرسه 14 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 AC02_51195000 09:13:20 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
48 AC02_51195000 09:58:37 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
59 B_CO_51195014 10:30:01 00:11:58 دوست ما رمی خرسه 14 26 مجموعه خارجی
100 AC02_51195000 12:44:05 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
112 B_CO_51195013 13:14:34 00:12:21 دوست ما رمی خرسه 13 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 AC02_51195000 09:13:03 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
55 B_CO_51195013 10:30:01 00:12:21 دوست ما رمی خرسه 13 26 مجموعه خارجی
70 AC02_51195000 11:25:13 00:00:55 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 0 تیزر و آنونس
108 B_CO_51195012 13:15:00 00:12:14 دوست ما رمی خرسه 12 26 مجموعه خارجی