جستجو در کنداکتور

دوست من گوش‌دراز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 CO_41150009 12:45:00 00:10:36 دوست من گوش‌دراز 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 NM1254 09:40:58 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
40 CO_41150009 09:45:00 00:10:36 دوست من گوش‌دراز 9 0 مجموعه خارجی
99 CO_41150007 12:45:00 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_41150007 09:45:00 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 7 0 مجموعه خارجی
92 CO_41150005 12:45:00 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 05 0 مجموعه خارجی
109 NM1254 13:54:50 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_41150005 09:43:43 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 5 0 مجموعه خارجی
94 CO_41150003 12:45:00 00:11:27 دوست من گوش‌دراز 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_41150003 09:45:03 00:11:27 دوست من گوش‌دراز 0 مجموعه خارجی
93 CO_41150046 12:45:01 00:11:39 دوست من گوش‌دراز 41 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_41150046 09:43:27 00:11:39 دوست من گوش‌دراز 41 41 مجموعه خارجی
69 NM1254 11:29:04 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
92 CO_41150044 12:45:01 00:11:13 دوست من گوش‌دراز 40 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM1254 08:26:07 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
40 CO_41150044 09:45:52 00:11:13 دوست من گوش‌دراز 40 41 مجموعه خارجی
62 NM1254 11:28:45 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
88 CO_41150043 12:45:00 00:11:18 دوست من گوش‌دراز 39 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 NM1254 09:41:30 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
39 CO_41150043 09:45:02 00:11:18 دوست من گوش‌دراز 39 41 مجموعه خارجی
57 NM1254 10:57:23 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
92 CO_41150042 12:45:02 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 38 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 NM1254 09:41:30 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
37 CO_41150042 09:45:00 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 38 0 مجموعه خارجی
84 CO_41150041 12:45:00 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 37 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_41150041 09:45:27 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 37 0 مجموعه خارجی
83 CO_41150038 12:45:21 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 36 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_41150038 09:43:01 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 36 0 مجموعه خارجی
86 CO_41150035 12:45:00 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 35 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_41150035 09:45:00 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 35 0 مجموعه خارجی
48 NM1254 10:44:08 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
83 CO_41150034 12:45:00 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 34 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM1254 08:10:50 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
39 CO_41150034 09:43:27 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 34 0 مجموعه خارجی
88 CO_41150033 12:45:16 00:11:31 دوست من گوش‌دراز 33 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 NM1254 08:54:19 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
35 CO_41150033 09:45:01 00:11:31 دوست من گوش‌دراز 33 0 مجموعه خارجی
82 CO_41150032 12:45:00 00:11:19 دوست من گوش‌دراز 32 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_41150032 09:45:00 00:11:19 دوست من گوش‌دراز 32 0 مجموعه خارجی
79 NM1254 12:25:48 00:00:56 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 0 تیزر و آنونس
85 CO_41150031 12:45:01 00:11:53 دوست من گوش‌دراز 31 0 مجموعه خارجی