جستجو در کنداکتور

دوست من گوش‌دراز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_41150006 09:45:00 00:11:40 دوست من گوش‌دراز 6 0 مجموعه خارجی
85 CO_41150005 12:45:01 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_41150005 09:45:00 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 5 0 مجموعه خارجی
88 CO_41150004 12:45:01 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 4 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_41150004 09:44:24 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 4 0 مجموعه خارجی
88 CO_41150003 12:43:59 00:11:27 دوست من گوش‌دراز 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_41150003 09:45:01 00:11:27 دوست من گوش‌دراز 3 0 مجموعه خارجی
83 CO_41150002 12:42:50 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 2 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_41150002 09:45:00 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 2 0 مجموعه خارجی
84 CO_41150001 12:45:01 00:11:37 دوست من گوش‌دراز 1 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_41150001 09:43:28 00:11:37 دوست من گوش‌دراز 1 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_41150007 08:15:02 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 48 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150005 08:15:29 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 5 0 مجموعه خارجی
42 CO_41150007 09:44:59 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 7 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 E_CO_41150003 08:15:00 00:10:49 دوست من گوش‌دراز 3 0 مجموعه خارجی
41 E_CO_41150005 09:45:00 00:11:02 دوست من گوش‌دراز 5 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150048 08:15:00 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 45 48 مجموعه خارجی
43 CO_41150003 09:45:00 00:11:27 دوست من گوش‌دراز 46 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150047 08:15:01 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 44 48 مجموعه خارجی
38 CO_41150048 09:45:00 00:11:42 دوست من گوش‌دراز 45 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150046 08:15:00 00:11:39 دوست من گوش‌دراز 43 48 مجموعه خارجی
41 CO_41150047 09:45:00 00:11:41 دوست من گوش‌دراز 44 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150045 08:15:00 00:09:56 دوست من گوش‌دراز 42 48 مجموعه خارجی
39 CO_41150046 09:45:00 00:11:39 دوست من گوش‌دراز 43 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_41150044 08:15:00 00:11:13 دوست من گوش‌دراز 41 48 مجموعه خارجی
38 CO_41150045 09:45:00 00:09:56 دوست من گوش‌دراز 42 48 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_41150044 09:45:16 00:11:13 دوست من گوش‌دراز 41 48 مجموعه خارجی