جستجو در کنداکتور

دینو و میمو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
97 B_CO_41069020 13:44:48 00:09:24 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 B_CO_41069020 11:00:00 00:09:24 دینو و میمو 20 0 مجموعه خارجی
98 B_CO_41069019 13:43:21 00:09:47 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 B_CO_41069019 11:00:00 00:09:47 دینو و میمو 19 0 مجموعه خارجی
96 B_CO_41069018 13:44:43 00:09:37 دینو و میمو 18 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 B_CO_41069018 11:00:00 00:09:37 دینو و میمو 18 0 مجموعه خارجی
87 B_CO_41069017 13:43:47 00:09:45 دینو و میمو 16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 B_CO_41069017 11:00:00 00:09:45 دینو و میمو 17 0 مجموعه خارجی
93 B_CO_41069003 13:43:01 00:09:36 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 B_CO_41069003 11:00:00 00:09:36 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
94 B_CO_41069016 13:45:06 00:08:31 دینو و میمو 16 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 B_CO_41069016 11:00:00 00:08:31 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
96 B_CO_41069015 13:45:03 00:09:47 دینو و میمو 15 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 B_CO_41069015 11:00:00 00:09:47 دینو و میمو 15 0 مجموعه خارجی
90 B_CO_41069014 13:00:01 00:09:23 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 B_CO_41069014 11:00:50 00:09:23 دینو و میمو 14 0 مجموعه خارجی
94 B_CO_41069013 13:00:01 00:09:47 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 B_CO_41069013 11:00:00 00:09:47 دینو و میمو 13 0 مجموعه خارجی
95 B_CO_41069012 13:00:00 00:09:35 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 B_CO_41069012 11:00:01 00:09:35 دینو و میمو 12 0 مجموعه خارجی
99 B_CO_41069011 13:00:32 00:09:49 دینو و میمو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM1216 09:13:05 00:00:54 آنونس مجموعه دینو و میمو 0 تیزر و آنونس
62 B_CO_41069011 11:00:00 00:09:49 دینو و میمو 10 0 مجموعه خارجی
70 NM1216 11:26:19 00:00:54 آنونس مجموعه دینو و میمو 0 تیزر و آنونس
102 B_CO_41069010 13:00:04 00:09:39 دینو و میمو 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 B_CO_41069010 11:00:00 00:09:40 دینو و میمو 9 0 مجموعه خارجی
94 B_CO_41069009 13:00:01 00:09:34 دینو و میمو 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 B_CO_41069009 11:00:01 00:09:34 دینو و میمو 8 0 مجموعه خارجی
95 B_CO_41069008 13:00:00 00:09:47 دینو و میمو 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM1216 09:27:22 00:00:54 آنونس مجموعه دینو و میمو 0 تیزر و آنونس
41 NM1216 09:55:53 00:00:54 آنونس مجموعه دینو و میمو 0 تیزر و آنونس
63 B_CO_41069008 11:00:00 00:09:47 دینو و میمو 7 0 مجموعه خارجی
72 NM1216 11:27:39 00:00:54 آنونس مجموعه دینو و میمو 0 تیزر و آنونس
100 B_CO_41069005 13:00:10 00:09:16 دینو و میمو 7 0 مجموعه خارجی