جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 FN_4127849 12:40:41 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_4127806 10:41:56 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
76 FN_4127801 12:39:43 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 FN_4127810 11:25:50 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 FN_4127849 12:40:41 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
72 FN_4127801 12:40:48 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 FN_4127850 11:25:42 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 FN_4127840 11:25:29 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 FN_4127809 11:40:51 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
88 FN_4127850 13:23:01 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 FN_4127833 09:40:03 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 FN_4127819 10:24:29 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
70 FN_4127826 11:40:55 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
96 FN_4127847 13:10:55 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 FN_4127850 08:25:47 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
97 FN_4127848 13:10:42 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 FN_4127826 11:40:58 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
101 FN_4127848 13:11:28 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127848 08:41:48 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
115 FN_4127814 13:57:05 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 FN_4127852 11:43:32 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_4127849 08:11:46 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
85 FN_4127836 12:26:10 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
101 FN_4127826 13:21:55 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی