جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 k5355 08:41:57 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
50 k5130 10:42:25 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
83 k5356 12:41:43 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 k5356 08:11:52 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
34 k5353 09:26:45 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
82 k6344 12:10:45 00:03:02 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 k5353 12:37:03 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 k6366 12:27:00 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
97 k6351 12:52:07 00:02:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 k5353 08:53:33 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
80 k5355 12:10:24 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 K5355 13:27:07 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
71 k6378 11:11:35 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 k5353 09:27:28 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
94 k5356 12:41:10 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 k6369 12:41:09 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
118 k5353 13:08:44 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 k6351 09:27:49 00:02:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
71 k5356 11:26:39 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 k6381 09:23:14 00:03:05 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
38 k5353 09:41:28 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
57 k5355 10:42:23 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 k6366 12:09:58 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 k5130 08:11:52 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
20 k6380 08:53:42 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
53 k5355 10:42:23 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
85 k5353 12:24:41 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
90 k5357 12:38:57 00:02:59 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 k5353 08:53:37 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
68 k6369 11:23:23 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
96 k5130 12:41:42 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
110 k5357 13:25:17 00:02:59 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 k5353 09:27:10 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
95 k6369 12:41:38 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 k5353 08:26:31 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
38 k6369 09:40:34 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
65 k6344 10:56:07 00:03:02 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
84 k6366 11:55:33 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
118 K5355 13:25:21 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی