جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 FN_4127849 11:50:42 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
101 FN_4127835 12:54:17 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 FN_4127833 08:27:02 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
68 FN_4127836 11:12:10 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 FN_4127815 10:25:08 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 FN_4127804 09:23:02 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
49 FN_4127809 09:54:22 00:02:32 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 FN_4127833 10:26:58 00:02:48 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127801 08:07:49 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
51 FN_4127852 10:26:26 00:02:57 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 FN_4127850 08:26:01 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
83 FN_4127844 11:52:01 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 FN_4127809 08:55:36 00:02:33 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
48 FN_4127849 10:26:15 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
117 FN_4127813 13:52:48 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 FN_4127806 10:22:52 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 FN_4127805 08:22:12 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
42 FN_4127848 09:50:26 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
89 FN_4127807 12:21:25 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
104 FN_4127847 12:56:29 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 FN_4127804 09:24:25 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
111 FN_4127820 12:54:10 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 FN_4127803 09:23:24 00:02:54 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
85 FN_4127804 12:26:07 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127801 08:08:35 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
105 FN_4127802 12:54:30 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 FN_4127848 08:21:05 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
79 FN_4127841 12:11:16 00:02:50 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 FN_4127850 08:26:16 00:02:43 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی