جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 k5356 08:24:38 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 k5356 08:24:38 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 k5356 08:24:38 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 k6366 10:11:37 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
72 k6378 12:51:37 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 k6366 08:07:04 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 k6366 08:07:04 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
15 k5356 08:41:01 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
26 k6369 09:26:37 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 k5355 08:11:54 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 k6380 10:11:44 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
96 k6351 13:10:03 00:02:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 k5130 10:11:50 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 k6351 09:57:07 00:02:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
56 k5130 11:26:53 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 k5355 08:11:02 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 k6366 11:26:59 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
78 k6369 12:36:48 00:03:03 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 k6344 10:41:14 00:03:02 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 k6344 08:10:34 00:03:02 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
11 k5356 08:26:51 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
20 k5355 08:57:14 00:02:37 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
34 k5130 09:57:15 00:02:36 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
61 k6378 11:26:40 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
79 k6380 12:23:07 00:02:44 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 k5353 08:26:37 00:03:00 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
37 k5356 09:56:55 00:02:46 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
99 k6366 13:26:11 00:03:01 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی