جستجو در کنداکتور

سرزمین زیبای ما، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 AS01_5116800 10:13:53 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
120 CO_5116806 13:30:00 00:06:59 سرزمین زیبای ما 23 0 مجموعه ایرانی
123 AS01_5116800 13:40:23 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 AS01_5116800 09:27:10 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
36 CO_5116806 09:45:00 00:06:59 سرزمین زیبای ما 23 0 مجموعه ایرانی
51 AS01_5116800 10:25:21 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
127 CO_5116810 13:30:01 00:06:52 سرزمین زیبای ما 22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_5116810 09:45:00 00:06:52 سرزمین زیبای ما 22 0 مجموعه ایرانی
39 AS01_5116800 09:56:46 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
62 AS01_5116800 10:57:12 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
105 AS01_5116800 12:56:46 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
119 CO_5116809 13:30:02 00:08:54 سرزمین زیبای ما 21 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_5116809 09:45:16 00:08:54 سرزمین زیبای ما 21 0 مجموعه ایرانی
57 AS01_5116800 10:42:01 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
76 AS01_5116800 11:39:26 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
107 AS01_5116800 12:57:01 00:01:07 تیزر مجموعه سرزمین زیبای ما 0 تیزر و آنونس
123 CO_5116807 13:30:05 00:06:15 سرزمین زیبای ما 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5116807 09:45:07 00:06:15 سرزمین زیبای ما 20 0 مجموعه ایرانی
128 CO_5116805 13:30:07 00:05:53 سرزمین زیبای ما 19 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5116805 09:45:00 00:05:53 سرزمین زیبای ما 19 0 مجموعه ایرانی
123 CO_5116803 13:29:59 00:06:45 سرزمین زیبای ما 18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_5116803 09:45:00 00:06:45 سرزمین زیبای ما 18 0 مجموعه ایرانی
125 CO_5116802 13:30:01 00:08:36 سرزمین زیبای ما 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 CO_5116802 09:45:00 00:08:36 سرزمین زیبای ما 17 0 مجموعه ایرانی
128 CO_5116826 13:30:00 00:06:45 سرزمین زیبای ما 16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5116826 09:45:00 00:06:45 سرزمین زیبای ما 16 0 مجموعه ایرانی
127 CO_5116819 13:30:05 00:07:06 سرزمین زیبای ما 15 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_5116819 09:45:00 00:07:06 سرزمین زیبای ما 15 0 مجموعه ایرانی
115 CO_5116825 13:30:00 00:07:07 سرزمین زیبای ما 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_5116825 09:45:02 00:07:07 سرزمین زیبای ما 14 0 مجموعه ایرانی
118 CO_5116824 13:30:00 00:06:14 سرزمین زیبای ما 13 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_5116824 09:45:01 00:06:14 سرزمین زیبای ما 13 0 مجموعه ایرانی
119 CO_5116821 13:30:00 00:08:30 سرزمین زیبای ما 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_5116821 09:45:00 00:08:30 سرزمین زیبای ما 12 0 مجموعه ایرانی
110 CO_5116820 13:30:10 00:07:10 سرزمین زیبای ما 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5116820 09:45:01 00:07:10 سرزمین زیبای ما 11 0 مجموعه ایرانی
113 CO_5116818 13:30:01 00:08:10 سرزمین زیبای ما 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_5116818 09:45:00 00:08:10 سرزمین زیبای ما 10 0 مجموعه ایرانی
111 CO_5116817 13:30:01 00:07:22 سرزمین زیبای ما 9 0 مجموعه ایرانی