جستجو در کنداکتور

شهر قصه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1009 08:44:39 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
17 CO_61041007 08:45:04 00:05:48 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
64 RT1009 10:59:35 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
65 CO_61041008 11:00:00 00:06:15 شهر قصه-2 8 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 CO_61041006 08:43:13 00:05:15 شهر قصه-2 7 120 مجموعه ایرانی
65 RT1009 10:59:38 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
66 CO_61041007 11:00:03 00:05:48 شهر قصه-2 7 118 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1009 08:44:36 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
18 CO_61041005 08:45:01 00:07:44 شهر قصه-2 5 120 مجموعه ایرانی
63 RT1009 10:59:43 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
64 CO_61041006 11:00:08 00:05:15 شهر قصه-2 6 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 E_RT1009 08:44:39 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
21 CO_61041004 08:45:04 00:05:56 شهر قصه-2 4 120 مجموعه ایرانی
68 E_RT1009 10:59:45 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
69 CO_61041005 11:00:10 00:07:44 شهر قصه-2 5 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 NM20101 08:10:27 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
22 RT1009 08:44:39 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041003 08:45:04 00:06:11 شهر قصه 3 118 مجموعه ایرانی
40 NM20101 09:22:20 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
64 NM20101 10:23:09 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
83 RT1009 10:59:37 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
84 CO_61041004 11:00:02 00:05:56 شهر قصه 4 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1009 08:44:38 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
19 CO_61041002 08:45:03 00:07:36 شهر قصه 2 120 مجموعه ایرانی
60 NM20101 10:27:28 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
77 RT1009 10:59:47 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
78 CO_61041003 11:00:12 00:06:11 شهر قصه 3 120 مجموعه ایرانی
100 NM20101 12:12:56 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1009 08:44:42 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
17 CO_61041001 08:45:07 00:08:14 شهر قصه-2 1 120 مجموعه ایرانی
61 RT1009 10:59:36 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
62 CO_61041002 11:00:01 00:07:36 شهر قصه-2 2 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1009 08:44:35 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
17 CO_51183120 08:45:00 00:06:35 شهر قصه 118 118 مجموعه ایرانی
68 RT1009 10:59:35 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
69 CO_61041001 11:00:00 00:08:14 شهر قصه-2 1 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1009 08:44:34 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
18 CO_51183119 08:44:59 00:12:03 شهر قصه 117 118 مجموعه ایرانی
62 RT1009 10:59:37 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
63 CO_51183120 11:00:02 00:06:35 شهر قصه 118 118 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1009 08:44:40 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
18 CO_51183118 08:45:05 00:11:17 شهر قصه 116 118 مجموعه ایرانی
59 RT1009 10:59:55 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
60 CO_51183119 11:00:20 00:12:03 شهر قصه 117 118 مجموعه ایرانی
74 NM20101 11:54:00 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1009 08:44:49 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
19 CO_51183117 08:45:14 00:07:45 شهر قصه 115 118 مجموعه ایرانی
33 NM20101 09:12:54 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
47 NM20101 09:56:23 00:01:41 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
71 RT1009 10:59:38 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
72 CO_51183118 11:00:03 00:11:17 شهر قصه 116 120 مجموعه ایرانی
79 NM20101 11:26:44 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
105 NM20101 12:41:57 00:01:43 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 E-RT1009 08:44:48 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_51183116 08:45:13 00:10:34 شهر قصه 114 118 مجموعه ایرانی
75 E-RT1009 10:59:51 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
76 CO_51183117 11:00:16 00:07:45 شهر قصه 115 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 E-RT1009 08:44:43 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
19 CO_51183115 08:45:08 00:07:57 شهر قصه 113 118 مجموعه ایرانی
66 E-RT1009 10:59:53 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
67 CO_51183116 11:00:18 00:10:34 شهر قصه 114 118 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT1009 08:44:35 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
17 CO_51183114 08:45:00 00:08:53 شهر قصه 111 118 مجموعه ایرانی
65 RT1009 10:59:39 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
66 CO_51183115 11:00:04 00:07:57 شهر قصه 113 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1009 08:44:35 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
18 CO_51183113 08:45:00 00:09:35 شهر قصه 111 118 مجموعه ایرانی
65 RT1009 10:59:38 00:00:25 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
66 CO_51183114 11:00:03 00:08:53 شهر قصه 112 118 مجموعه ایرانی