جستجو در کنداکتور

شهر قصه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:44:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041066 08:45:13 00:13:46 شهر قصه 54 120 مجموعه ایرانی
33 NM20154 09:22:20 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
76 RT1098 10:59:58 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
77 CO_61041067 11:00:18 00:05:45 شهر قصه 55 120 مجموعه ایرانی
126 NM20154 13:13:29 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT1098 08:44:46 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
21 CO_61041065 08:45:06 00:07:18 شهر قصه 65 120 مجموعه ایرانی
73 RT1098 10:59:54 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
74 CO_61041066 11:00:14 00:13:46 شهر قصه 66 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM20154 08:26:27 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
19 RT1098 08:44:43 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041064 08:45:03 00:08:08 شهر قصه-2 64 120 مجموعه ایرانی
58 NM20154 10:37:54 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
68 RT1098 10:59:39 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
69 CO_61041065 10:59:59 00:07:18 شهر قصه-2 65 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1098 08:45:18 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041063 08:45:38 00:07:44 شهر قصه 63 120 مجموعه ایرانی
52 NM20154 10:26:15 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
67 RT1098 10:59:57 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
68 CO_61041064 11:00:17 00:08:08 شهر قصه 64 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1098 08:45:03 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041062 08:45:23 00:11:45 شهر قصه 62 120 مجموعه ایرانی
68 RT1098 10:59:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
69 CO_61041063 11:00:00 00:07:44 شهر قصه 63 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 RT1098 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
18 CO_61041061 08:45:01 00:08:21 شهر قصه 61 120 مجموعه ایرانی
57 NM20154 10:37:39 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
67 CO_61041062 11:00:25 00:11:45 شهر قصه 62 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:44:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041060 08:45:13 00:05:54 شهر قصه 60 120 مجموعه ایرانی
44 NM20154 09:28:48 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
77 RT1098 10:59:44 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
78 CO_61041061 11:00:04 00:08:21 شهر قصه 61 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1098 08:45:03 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041059 08:45:23 00:09:46 شهر قصه 53 120 مجموعه ایرانی
78 RT1098 10:59:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
79 CO_61041060 11:00:00 00:05:54 شهر قصه 54 120 مجموعه ایرانی
109 NM20154 12:18:09 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
130 NM20154 13:13:04 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1098 08:44:47 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041058 08:45:07 00:09:44 شهر قصه 58 120 مجموعه ایرانی
59 NM20154 10:26:29 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
74 RT1098 11:00:11 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
75 CO_61041059 11:00:31 00:09:46 شهر قصه 59 120 مجموعه ایرانی
131 NM20154 13:43:47 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20154 08:28:15 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
19 RT1098 08:44:42 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041057 08:45:02 00:08:39 شهر قصه-2 57 120 مجموعه ایرانی
57 NM20154 10:26:10 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
71 RT1098 10:59:49 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
72 CO_61041058 11:00:09 00:09:44 شهر قصه-2 58 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT1098 08:44:59 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
21 CO_61041056 08:45:19 00:06:13 شهر قصه 56 120 مجموعه ایرانی
72 RT1098 11:00:05 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
73 CO_61041057 11:00:25 00:08:39 شهر قصه 57 120 مجموعه ایرانی
99 NM20154 12:24:12 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1098 08:44:46 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
19 CO_61041055 08:45:06 00:06:24 شهر قصه 55 120 مجموعه ایرانی
60 NM20154 10:26:23 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
74 RT1098 11:00:16 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
75 CO_61041056 11:00:36 00:06:13 شهر قصه 56 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20154 08:27:50 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
20 RT1098 08:44:45 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
21 CO_61041054 08:45:05 00:07:02 شهر قصه 54 120 مجموعه ایرانی
61 NM20154 10:39:43 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
68 RT1098 11:00:12 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
69 CO_61041055 11:00:32 00:06:24 شهر قصه 55 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT1098 08:44:50 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
21 CO_61041053 08:45:10 00:06:26 شهر قصه 53 120 مجموعه ایرانی
43 NM20138 09:28:09 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
74 RT1098 11:00:26 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
75 CO_61041054 11:00:46 00:07:02 شهر قصه 54 120 مجموعه ایرانی
89 NM20138 11:42:51 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
111 NM20138 12:43:25 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1098 08:44:57 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
24 CO_61041052 08:45:17 00:05:29 شهر قصه 52 120 مجموعه ایرانی
54 NM20138 09:53:27 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
83 RT1098 11:00:19 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
84 CO_61041053 11:00:39 00:06:26 شهر قصه 53 120 مجموعه ایرانی
136 NM20138 13:13:43 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس