جستجو در کنداکتور

فرودگاه شهر شادی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_41103042 09:30:00 00:10:32 فرودگاه شهر شادی 40 68 مجموعه خارجی
42 NM1264 09:55:01 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
85 CO_41103041 12:30:02 00:10:51 فرودگاه شهر شادی 39 68 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_41103041 09:30:03 00:10:51 فرودگاه شهر شادی 39 75 مجموعه خارجی
40 NM1264 09:55:01 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
52 NM1264 10:44:10 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
87 CO_41103040 12:30:00 00:11:21 فرودگاه شهر شادی 38 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 NM1264 08:52:31 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
37 CO_41103040 09:30:01 00:11:21 فرودگاه شهر شادی 38 75 مجموعه خارجی
92 CO_41103039 12:30:00 00:10:36 فرودگاه شهر شادی 37 75 مجموعه خارجی
99 NM1264 12:58:39 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_41103039 09:30:03 00:10:36 فرودگاه شهر شادی 37 75 مجموعه خارجی
70 NM1264 11:39:37 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
75 NM1264 11:53:40 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
89 CO_41103038 12:30:00 00:10:51 فرودگاه شهر شادی 36 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 NM1264 09:22:32 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
39 CO_41103038 09:30:00 00:10:51 فرودگاه شهر شادی 36 75 مجموعه خارجی
96 CO_41103037 12:30:00 00:11:16 فرودگاه شهر شادی 35 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_41103037 09:30:00 00:11:16 فرودگاه شهر شادی 15 82 مجموعه خارجی
87 CO_41103036 12:30:00 00:11:14 فرودگاه شهر شادی 34 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_41103036 09:30:00 00:11:14 فرودگاه شهر شادی 34 68 مجموعه خارجی
90 CO_41103035 12:31:01 00:11:21 فرودگاه شهر شادی 33 68 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_41103035 09:30:06 00:11:21 فرودگاه شهر شادی 33 75 مجموعه خارجی
84 CO_41103034 12:30:00 00:11:02 فرودگاه شهر شادی 32 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_41103034 09:30:00 00:11:02 فرودگاه شهر شادی 32 75 مجموعه خارجی
84 CO_41103033 12:30:06 00:11:01 فرودگاه شهر شادی 31 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_41103033 09:30:00 00:11:01 فرودگاه شهر شادی 31 75 مجموعه خارجی
88 CO_41103032 12:30:04 00:11:09 فرودگاه شهر شادی 30 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_41103032 09:30:00 00:11:09 فرودگاه شهر شادی 0 مجموعه خارجی
80 CO_41103031 12:30:01 00:10:42 فرودگاه شهر شادی 29 82 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_41103031 09:28:11 00:10:42 فرودگاه شهر شادی 29 75 مجموعه ایرانی
76 NM1264 11:54:21 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
92 CO_41103029 12:30:00 00:10:23 فرودگاه شهر شادی 28 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 NM1264 08:29:01 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
35 CO_41103029 09:30:09 00:10:23 فرودگاه شهر شادی 28 75 مجموعه خارجی
55 NM1264 10:55:54 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
72 NM1264 11:54:30 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
87 CO_41103028 12:30:00 00:10:49 فرودگاه شهر شادی 27 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_41103028 09:30:00 00:10:49 فرودگاه شهر شادی 27 75 مجموعه خارجی
89 CO_41103027 12:30:03 00:10:43 فرودگاه شهر شادی 26 75 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 NM1264 08:13:29 00:01:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 0 تیزر و آنونس
36 CO_41103027 09:30:02 00:10:43 فرودگاه شهر شادی 26 75 مجموعه خارجی
87 CO_41103026 12:30:11 00:11:19 فرودگاه شهر شادی 25 75 مجموعه خارجی