جستجو در کنداکتور

قصه‌های ریرا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51059056 09:00:00 00:09:55 قصه‌های ریرا 54 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51059054 09:00:08 00:10:30 قصه‌های ریرا 52 62 مجموعه ایرانی
66 CO_51059056 11:29:59 00:09:55 قصه‌های ریرا 53 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51059053 09:00:00 00:10:28 قصه‌های ریرا 51 62 مجموعه ایرانی
61 AS01_51059000 11:22:47 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
64 CO_51059054 11:30:04 00:10:30 قصه‌های ریرا 52 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51059052 09:00:00 00:09:51 قصه‌های ریرا 50 62 مجموعه ایرانی
71 CO_51059053 11:30:00 00:10:28 قصه‌های ریرا 51 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51059051 09:00:02 00:10:46 قصه‌های ریرا 49 62 مجموعه ایرانی
64 AS01_51059000 11:22:58 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
67 CO_51059052 11:30:02 00:09:51 قصه‌های ریرا 50 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS01_51059000 08:52:58 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
21 CO_51059050 09:00:01 00:10:24 قصه‌های ریرا 48 0 مجموعه ایرانی
65 CO_51059051 11:30:02 00:10:46 قصه‌های ریرا 49 62 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_51059049 09:00:20 00:10:25 قصه‌های ریرا 47 0 مجموعه ایرانی
59 AS01_51059000 11:23:56 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
64 CO_51059050 11:30:00 00:10:24 قصه‌های ریرا 48 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51059048 09:00:47 00:09:38 قصه‌های ریرا 46 0 مجموعه ایرانی
62 AS01_51059000 11:23:08 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
68 CO_51059049 11:30:00 00:10:25 قصه‌های ریرا 47 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 AS01_51059000 08:42:53 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
24 CO_51059047 09:00:00 00:10:49 قصه‌های ریرا 45 0 مجموعه ایرانی
64 CO_51059048 11:30:00 00:09:38 قصه‌های ریرا 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51059046 09:01:01 00:09:48 قصه‌های ریرا 44 0 مجموعه ایرانی
69 CO_51059047 11:30:01 00:10:49 قصه‌های ریرا 45 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 AS01_51059000 08:39:06 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
22 CO_51059045 09:00:20 00:10:07 قصه‌های ریرا 43 0 مجموعه ایرانی
61 CO_51059046 11:30:56 00:09:48 قصه‌های ریرا 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51059044 09:00:54 00:09:49 قصه‌های ریرا 42 0 مجموعه ایرانی
50 AS01_51059000 10:44:02 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
64 CO_51059045 11:29:59 00:10:07 قصه‌های ریرا 43 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS01_51059000 08:53:37 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
22 CO_51059043 08:59:59 00:09:02 قصه‌های ریرا 41 0 مجموعه ایرانی
63 AS01_51059000 11:22:49 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
67 CO_51059044 11:30:01 00:09:49 قصه‌های ریرا 42 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS01_51059000 08:52:53 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
24 CO_51059042 09:00:02 00:09:19 قصه‌های ریرا 40 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51059043 11:30:06 00:09:02 قصه‌های ریرا 41 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 AS01_51059000 08:53:28 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
25 CO_51059041 09:00:00 00:10:04 قصه‌های ریرا 39 0 مجموعه ایرانی
69 AS01_51059000 11:23:17 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
74 CO_51059042 11:30:00 00:09:19 قصه‌های ریرا 40 0 مجموعه ایرانی