جستجو در کنداکتور

قصه‌های ریرا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51059029 09:00:00 00:10:28 قصه‌های ریرا 27 0 مجموعه ایرانی
77 CO_51059030 11:30:01 00:08:27 قصه‌های ریرا 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 AS01_51059000 08:41:32 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
28 09:00:00 00:10:13 قصه‌های ریرا 32 0 مجموعه ایرانی
59 AS01_51059000 10:40:43 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
78 CO_51059029 11:30:05 00:10:28 قصه‌های ریرا 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51059033 09:00:02 00:09:46 قصه‌های ریرا 31 0 مجموعه ایرانی
51 AS01_51059000 10:55:58 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
62 CO_51059034 11:30:00 00:08:16 قصه‌های ریرا 32 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51059032 09:00:04 00:09:42 قصه‌های ریرا 30 0 مجموعه ایرانی
74 CO_51059033 11:30:00 00:09:46 قصه‌های ریرا 31 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51059031 09:00:00 00:09:41 قصه‌های ریرا 29 0 مجموعه ایرانی
67 CO_51059032 11:30:00 00:09:42 قصه‌های ریرا 30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51059009 09:00:00 00:09:34 قصه‌های ریرا 28 0 مجموعه ایرانی
73 CO_51059031 11:30:00 00:09:41 قصه‌های ریرا 29 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51059030 09:00:01 00:08:27 قصه‌های ریرا 27 0 مجموعه ایرانی
68 CO_51059009 11:30:00 00:09:34 قصه‌های ریرا 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51059029 09:00:00 00:10:28 قصه‌های ریرا 26 0 مجموعه ایرانی
77 CO_51059030 11:30:01 00:08:27 قصه‌های ریرا 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 AS01_51059000 08:41:32 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
28 CO_51059028 09:00:00 00:10:10 قصه‌های ریرا 25 0 مجموعه ایرانی
60 AS01_51059000 10:40:43 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
79 CO_51059029 11:30:05 00:10:28 قصه‌های ریرا 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51059027 09:00:01 00:08:44 قصه‌های ریرا 24 0 مجموعه ایرانی
34 AS01_51059000 09:27:53 00:00:58 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 0 تیزر و آنونس
73 CO_51059028 11:30:00 00:10:10 قصه‌های ریرا 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51059025 09:00:00 00:10:09 قصه‌های ریرا 23 0 مجموعه ایرانی
76 CO_51059027 11:29:59 00:08:44 قصه‌های ریرا 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 CO_51059024 08:59:59 00:09:16 قصه‌های ریرا 22 0 مجموعه ایرانی
81 CO_51059025 11:30:14 00:10:09 قصه‌های ریرا 23 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51059023 09:00:02 00:09:41 قصه‌های ریرا 21 0 مجموعه ایرانی
78 CO_51059024 11:30:18 00:09:16 قصه‌های ریرا 22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 CO_51059022 09:00:01 00:09:18 قصه‌های ریرا 20 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51059023 11:30:00 00:09:41 قصه‌های ریرا 21 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_51059021 09:00:00 00:10:15 قصه‌های ریرا 19 0 مجموعه ایرانی
78 CO_51059022 11:29:59 00:09:18 قصه‌های ریرا 20 0 مجموعه ایرانی