جستجو در کنداکتور

قصه‌های فلفلی و حسنی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
93 CO_51030010 13:30:00 00:09:30 قصه‌های فلفلی و حسنی 10 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_51030010 09:45:00 00:09:30 قصه‌های فلفلی و حسنی 10 10 مجموعه ایرانی
105 CO_51030009 13:30:01 00:09:51 قصه‌های فلفلی و حسنی 9 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_51030009 09:45:02 00:09:51 قصه‌های فلفلی و حسنی 9 10 مجموعه ایرانی
95 CO_51030008 13:30:36 00:10:05 قصه‌های فلفلی و حسنی 8 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_51030008 09:45:04 00:10:05 قصه‌های فلفلی و حسنی 8 10 مجموعه ایرانی
98 CO_51030007 13:30:00 00:09:16 قصه‌های فلفلی و حسنی 7 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51030007 09:45:01 00:09:16 قصه‌های فلفلی و حسنی 7 10 مجموعه ایرانی
104 CO_51030006 13:30:01 00:10:24 قصه‌های فلفلی و حسنی 6 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51030006 09:45:02 00:10:24 قصه‌های فلفلی و حسنی 6 10 مجموعه ایرانی
111 CO_51030005 13:30:01 00:09:10 قصه‌های فلفلی و حسنی 5 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51030005 09:45:00 00:09:10 قصه‌های فلفلی و حسنی 5 10 مجموعه ایرانی
115 CO_51030004 13:30:02 00:10:51 قصه‌های فلفلی و حسنی 4 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_51030004 09:45:00 00:10:51 قصه‌های فلفلی و حسنی 4 10 مجموعه ایرانی
108 CO_51030003 13:30:06 00:08:11 قصه‌های فلفلی و حسنی 3 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51030003 09:45:01 00:08:11 قصه‌های فلفلی و حسنی 3 10 مجموعه ایرانی
113 CO_51030002 13:30:02 00:09:01 قصه‌های فلفلی و حسنی 2 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51030002 09:45:01 00:09:01 قصه‌های فلفلی و حسنی 2 10 مجموعه ایرانی
113 CO_51030001 13:30:14 00:09:36 قصه‌های فلفلی و حسنی 1 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_51030001 09:45:01 00:09:36 قصه‌های فلفلی و حسنی 1 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
93 CO_5103010 13:15:05 00:09:33 قصه‌های فلفلی و حسنی 10 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
88 CO_5103008 13:15:16 00:09:57 قصه‌های فلفلی و حسنی 9 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 CO_5103009 13:15:31 00:09:51 قصه‌های فلفلی و حسنی 8 10 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 CO_5103007 13:15:19 00:09:16 قصه‌های فلفلی و حسنی 7 10 مجموعه ایرانی