جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
201 RT4196 19:29:50 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
202 SE_74044140 19:30:15 00:19:34 قهرمانان تنیس 131 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 RT4196 16:59:59 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
173 SE_74044140 17:00:24 00:19:34 قهرمانان تنیس 133 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4196 14:07:02 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
129 SE_74044139 14:07:27 00:20:42 قهرمانان تنیس 132 158 مجموعه خارجی
187 RT4196 19:29:40 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
188 SE_74044139 19:30:05 00:20:42 قهرمانان تنیس 132 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 RT4196 16:59:58 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
173 SE_74044139 17:00:23 00:20:42 قهرمانان تنیس 132 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4196 14:06:38 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
129 SE_74044138 14:07:03 00:20:21 قهرمانان تنیس 131 158 مجموعه خارجی
195 RT4196 19:30:14 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
196 SE_74044138 19:30:39 00:20:21 قهرمانان تنیس 131 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4196 16:59:41 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
170 SE_74044138 17:00:06 00:20:21 قهرمانان تنیس 126 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4196 19:29:58 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
204 SE_74044137 19:30:23 00:20:53 قهرمانان تنیس 130 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4196 17:01:02 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
177 SE_74044137 17:01:27 00:20:53 قهرمانان تنیس 130 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4196 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
134 SE_74044136 14:08:28 00:21:14 قهرمانان تنیس 129 158 مجموعه خارجی
158 NM1535 16:13:11 00:01:25 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
197 RT4196 19:29:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
198 SE_74044136 19:30:00 00:21:14 قهرمانان تنیس 129 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4196 17:00:11 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
172 SE_74044136 17:00:36 00:21:14 قهرمانان تنیس 129 158 مجموعه خارجی
196 NM1535 19:26:23 00:01:25 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4196 14:06:45 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
136 SE_74044135 14:07:10 00:21:13 قهرمانان تنیس 128 158 مجموعه خارجی
193 RT4196 19:29:42 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
194 SE_74044135 19:30:07 00:21:13 قهرمانان تنیس 128 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4196 16:59:40 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
165 SE_74044135 17:00:05 00:21:13 قهرمانان تنیس 128 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4196 19:29:56 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
197 SE_47119134 19:30:21 00:21:51 قهرمانان تنیس 127 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4196 17:35:11 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
188 SE_47119134 17:35:36 00:21:51 قهرمانان تنیس 127 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4196 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
145 SE_47119133 14:08:28 00:20:19 قهرمانان تنیس 124 158 مجموعه خارجی
208 RT4196 19:30:23 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
209 SE_47119133 19:30:48 00:20:19 قهرمانان تنیس 126 158 مجموعه خارجی