جستجو در کنداکتور

ماجراهای سینا و لاکی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_41151040 09:00:01 00:09:01 ماجراهای سینا و لاکی 37 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_41151037 09:00:00 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 36 37 مجموعه ایرانی
63 CO_41151040 11:30:00 00:09:01 ماجراهای سینا و لاکی 37 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_41151036 09:00:01 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 35 37 مجموعه ایرانی
59 CO_41151037 11:30:10 00:08:38 ماجراهای سینا و لاکی 36 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_41151035 09:00:00 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 34 37 مجموعه ایرانی
65 CO_41151036 11:30:01 00:08:12 ماجراهای سینا و لاکی 35 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_41151034 09:00:00 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 33 37 مجموعه ایرانی
57 CO_41151035 11:29:59 00:08:32 ماجراهای سینا و لاکی 34 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_41151033 09:00:00 00:08:33 ماجراهای سینا و لاکی 32 37 مجموعه ایرانی
57 CO_41151034 11:30:44 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 33 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_41151032 09:00:00 00:08:02 ماجراهای سینا و لاکی 31 37 مجموعه ایرانی
61 CO_41151033 11:30:01 00:08:33 ماجراهای سینا و لاکی 22 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_41151031 09:00:09 00:07:56 ماجراهای سینا و لاکی 30 37 مجموعه ایرانی
56 CO_41151032 11:30:05 00:08:02 ماجراهای سینا و لاکی 31 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 CO_41151030 09:00:03 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 29 37 مجموعه ایرانی
135 CO_41151031 11:29:45 00:07:56 ماجراهای سینا و لاکی 30 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
83 CO_41151029 09:00:01 00:08:46 ماجراهای سینا و لاکی 28 36 مجموعه ایرانی
122 CO_41151030 11:30:00 00:08:13 ماجراهای سینا و لاکی 29 37 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
78 CO_41151028 09:00:00 00:07:48 ماجراهای سینا و لاکی 27 36 مجموعه ایرانی
113 CO_41151029 11:30:01 00:08:46 ماجراهای سینا و لاکی 28 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
86 CO_41151027 09:00:07 00:08:45 ماجراهای سینا و لاکی 26 37 مجموعه ایرانی
121 CO_41151028 11:30:15 00:07:48 ماجراهای سینا و لاکی 27 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
89 CO_41151026 09:00:15 00:08:14 ماجراهای سینا و لاکی 25 36 مجموعه ایرانی
121 CO_41151027 11:30:00 00:08:45 ماجراهای سینا و لاکی 26 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
84 CO_41151025 09:00:00 00:08:52 ماجراهای سینا و لاکی 24 37 مجموعه ایرانی
122 CO_41151026 11:30:01 00:08:14 ماجراهای سینا و لاکی 25 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
80 CO_41151024 09:00:00 00:08:39 ماجراهای سینا و لاکی 23 36 مجموعه ایرانی
117 CO_41151025 11:30:19 00:08:52 ماجراهای سینا و لاکی 24 36 مجموعه ایرانی