جستجو در کنداکتور

ماجراهای فیل کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 CO_51068011 08:46:03 00:09:26 ماجراهای فیل کوچولو 18 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 NM1260 08:23:50 00:00:54 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 0 تیزر و آنونس
19 CO_51068010 09:00:00 00:08:13 ماجراهای فیل کوچولو 17 25 مجموعه ایرانی
46 CO_51068009 11:15:44 00:09:55 ماجراهای فیل کوچولو 16 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51068009 09:00:00 00:09:55 ماجراهای فیل کوچولو 16 25 مجموعه ایرانی
76 CO_51068007 12:03:24 00:08:49 ماجراهای فیل کوچولو 15 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51068007 09:00:00 00:08:49 ماجراهای فیل کوچولو 15 25 مجموعه ایرانی
77 CO_51068006 12:04:57 00:09:55 ماجراهای فیل کوچولو 14 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51068006 09:00:00 00:09:55 ماجراهای فیل کوچولو 25 مجموعه ایرانی
78 CO_51068004 12:05:45 00:08:49 ماجراهای فیل کوچولو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51068004 09:00:01 00:08:49 ماجراهای فیل کوچولو 13 25 مجموعه ایرانی
76 CO_51068003 12:03:57 00:09:32 ماجراهای فیل کوچولو 12 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 CO_51068003 09:00:00 00:09:32 ماجراهای فیل کوچولو 12 25 مجموعه ایرانی
75 CO_51068002 12:05:02 00:10:08 ماجراهای فیل کوچولو 11 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51068002 09:00:00 00:10:08 ماجراهای فیل کوچولو 11 25 مجموعه ایرانی
73 CO_51068001 12:03:22 00:08:01 ماجراهای فیل کوچولو 10 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51068001 09:00:28 00:08:01 ماجراهای فیل کوچولو 10 25 مجموعه ایرانی
78 CO_51055013 12:03:16 00:06:45 ماجراهای فیل کوچولو 9 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51055013 09:00:01 00:06:45 ماجراهای فیل کوچولو 9 25 مجموعه ایرانی
76 CO_51055012 12:02:43 00:06:30 ماجراهای فیل کوچولو 8 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_51055011 09:00:00 00:06:40 ماجراهای فیل کوچولو 8 25 مجموعه ایرانی
73 CO_51055010 12:02:46 00:06:54 ماجراهای فیل کوچولو 7 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 CO_51055010 09:00:03 00:06:54 ماجراهای فیل کوچولو 7 25 مجموعه ایرانی
75 CO_51055009 12:00:02 00:06:31 ماجراهای فیل کوچولو 6 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51055009 09:00:02 00:06:31 ماجراهای فیل کوچولو 6 25 مجموعه ایرانی
71 CO_51055008 12:00:51 00:07:14 ماجراهای فیل کوچولو 5 25 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51055008 09:00:00 00:07:14 ماجراهای فیل کوچولو 5 25 مجموعه ایرانی
76 CO_51055004 12:00:22 00:07:23 ماجراهای فیل کوچولو 4 25 مجموعه ایرانی
81 NM1260 12:13:24 00:00:54 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51055004 09:00:02 00:07:23 ماجراهای فیل کوچولو 4 25 مجموعه ایرانی
74 CO_51055003 12:01:23 00:07:12 ماجراهای فیل کوچولو 3 25 مجموعه ایرانی