جستجو در کنداکتور

مامان گلی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51527003 08:06:16 00:03:35 مامان گلی 3 1 مجموعه ایرانی
24 FT02_51527003 08:54:47 00:04:09 مامان گلی 3 2 مجموعه ایرانی
49 FT03_51527003 10:08:47 00:04:25 مامان گلی 3 3 مجموعه ایرانی
65 FT04_51527003 11:10:42 00:04:04 مامان گلی 3 4 مجموعه ایرانی
94 FT05_51527003 12:40:55 00:03:47 مامان گلی 3 5 مجموعه ایرانی
117 FT06_51527003 13:56:05 00:02:47 مامان گلی 3 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51527002 08:06:55 00:04:00 مامان گلی 1 2 مجموعه ایرانی
41 FT02_51527002 09:38:43 00:04:29 مامان گلی 2 2 مجموعه ایرانی
50 FT03_51527002 10:10:56 00:04:04 مامان گلی 2 3 مجموعه ایرانی
59 FT04_51527002 10:55:26 00:04:06 مامان گلی 2 4 مجموعه ایرانی
97 FT05_51527002 12:40:12 00:04:07 مامان گلی 2 5 مجموعه ایرانی
108 FT06_51527002 13:07:44 00:02:41 مامان گلی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FT01_51527001 08:07:38 00:04:29 مامان گلی 1 0 مجموعه ایرانی
22 FT02_51527001 08:53:38 00:03:38 مامان گلی 2 0 مجموعه ایرانی
33 FT03_51527001 09:23:59 00:03:51 مامان گلی 3 0 مجموعه ایرانی
48 FT04_51527001 10:09:43 00:04:20 مامان گلی 4 0 مجموعه ایرانی
65 FT05_51527001 11:10:15 00:04:05 مامان گلی 5 0 مجموعه ایرانی
109 FT06_51527001 13:26:50 00:02:58 مامان گلی 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214030 08:06:17 00:02:51 مامان گلی 1 30 مجموعه ایرانی
12 FT02_51214030 08:24:44 00:02:34 مامان گلی 2 30 مجموعه ایرانی
26 FT03_51214030 09:26:42 00:03:47 مامان گلی 3 30 مجموعه ایرانی
74 FT04_51214030 12:25:29 00:03:59 مامان گلی 4 30 مجموعه ایرانی
78 FT05_51214030 12:55:42 00:03:38 مامان گلی 5 30 مجموعه ایرانی
88 FT06_51214030 13:35:04 00:03:57 مامان گلی 6 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214049 08:07:08 00:02:53 مامان گلی 1 49 مجموعه ایرانی
13 FT02_51214049 08:24:50 00:04:10 مامان گلی 2 49 مجموعه ایرانی
26 FT03_51214049 09:25:57 00:03:46 مامان گلی 3 49 مجموعه ایرانی
70 FT04_51214049 12:24:30 00:04:13 مامان گلی 4 49 مجموعه ایرانی
73 FT05_51214049 12:56:17 00:04:08 مامان گلی 5 49 مجموعه ایرانی
80 FT06_51214049 13:37:45 00:04:18 مامان گلی 6 49 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214048 08:07:02 00:03:12 مامان گلی 1 48 مجموعه ایرانی
13 FT02_51214048 08:25:04 00:04:12 مامان گلی 2 48 مجموعه ایرانی
27 FT03_51214048 09:25:46 00:04:19 مامان گلی 3 48 مجموعه ایرانی
72 FT04_51214048 12:25:29 00:03:27 مامان گلی 0 مجموعه ایرانی
77 FT05_51214048 12:52:33 00:03:43 مامان گلی 5 48 مجموعه ایرانی
89 FT06_51214048 13:42:23 00:03:09 مامان گلی 6 48 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FT01_51214047 08:10:56 00:03:24 مامان گلی 1 47 مجموعه ایرانی
40 FT02_51214047 10:39:14 00:04:01 مامان گلی 2 47 مجموعه ایرانی
49 FT03_51214047 11:07:13 00:04:04 مامان گلی 3 47 مجموعه ایرانی
66 FT04_51214047 12:20:02 00:04:01 مامان گلی 4 47 مجموعه ایرانی
73 FT05_51214047 12:54:28 00:04:23 مامان گلی 5 47 مجموعه ایرانی
82 FT06_51214047 13:24:01 00:04:16 مامان گلی 6 47 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 FT01_51214046 08:24:50 00:04:21 مامان گلی 1 46 مجموعه ایرانی
24 FT02_51214046 09:24:44 00:04:06 مامان گلی 2 0 مجموعه ایرانی
42 FT03_51214046 10:38:25 00:04:08 مامان گلی 3 46 مجموعه ایرانی
49 FT04_51214046 11:06:58 00:04:18 مامان گلی 4 46 مجموعه ایرانی
69 FT05_51214046 12:23:19 00:04:04 مامان گلی 5 46 مجموعه ایرانی
82 FT06_51214046 13:55:48 00:04:12 مامان گلی 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 FT01_51214045 09:41:03 00:03:57 مامان گلی 1 45 مجموعه ایرانی
42 FT02_51214045 10:40:17 00:03:59 مامان گلی 2 45 مجموعه ایرانی
50 FT03_51214045 11:10:51 00:04:09 مامان گلی 3 45 مجموعه ایرانی
68 FT04_51214045 12:20:42 00:04:22 مامان گلی 4 45 مجموعه ایرانی
74 FT05_51214045 12:54:22 00:04:19 مامان گلی 5 45 مجموعه ایرانی
86 FT06_51214045 13:41:39 00:03:38 مامان گلی 6 45 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214044 08:07:02 00:04:08 مامان گلی 1 44 مجموعه ایرانی
13 FT02_51214044 08:26:48 00:03:16 مامان گلی 2 44 مجموعه ایرانی
31 FT03_51214044 09:26:20 00:04:00 مامان گلی 3 44 مجموعه ایرانی
65 FT04_51214044 11:55:34 00:04:17 مامان گلی 4 44 مجموعه ایرانی
80 FT05_51214044 12:54:10 00:03:50 مامان گلی 5 44 مجموعه ایرانی
92 FT06_51214044 13:41:05 00:04:23 مامان گلی 6 44 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214043 08:07:02 00:03:57 مامان گلی 1 43 مجموعه ایرانی
34 FT02_51214043 09:26:16 00:04:05 مامان گلی 2 43 مجموعه ایرانی
51 FT03_51214043 10:40:43 00:04:01 مامان گلی 3 43 مجموعه ایرانی
66 FT04_51214043 11:53:50 00:04:00 مامان گلی 4 43 مجموعه ایرانی
80 FT05_51214043 12:22:57 00:03:55 مامان گلی 5 43 مجموعه ایرانی
103 FT06_51214043 13:40:11 00:04:14 مامان گلی 6 43 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214042 08:07:02 00:03:54 مامان گلی 1 42 مجموعه ایرانی
12 FT02_51214042 08:26:34 00:04:14 مامان گلی 2 42 مجموعه ایرانی
27 FT03_51214042 09:25:05 00:03:27 مامان گلی 3 42 مجموعه ایرانی
36 FT04_51214042 09:54:28 00:04:10 مامان گلی 4 42 مجموعه ایرانی
77 FT05_51214042 12:37:51 00:04:10 مامان گلی 5 42 مجموعه ایرانی
88 FT06_51214042 13:24:58 00:04:07 مامان گلی 6 42 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214041 08:07:02 00:03:59 مامان گلی 1 41 مجموعه ایرانی
13 FT02_51214041 08:41:45 00:04:13 مامان گلی 2 41 مجموعه ایرانی
33 FT03_51214041 09:55:17 00:04:16 مامان گلی 3 41 مجموعه ایرانی
45 FT04_51214041 10:40:58 00:03:38 مامان گلی 4 41 مجموعه ایرانی
74 FT05_51214041 12:37:43 00:03:23 مامان گلی 5 41 مجموعه ایرانی
84 FT06_51214041 13:25:58 00:03:23 مامان گلی 6 41 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 FT01_51214040 08:09:06 00:03:56 مامان گلی 1 40 مجموعه ایرانی
29 FT02_51214040 09:25:32 00:04:02 مامان گلی 2 40 مجموعه ایرانی
41 FT03_51214040 10:09:59 00:04:16 مامان گلی 3 40 مجموعه ایرانی
48 FT04_51214040 10:40:58 00:03:39 مامان گلی 4 40 مجموعه ایرانی
80 FT05_51214040 12:36:43 00:03:19 مامان گلی 5 40 مجموعه ایرانی
86 FT06_51214040 13:11:24 00:03:50 مامان گلی 6 40 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FT01_51214039 08:07:02 00:04:03 مامان گلی 1 39 مجموعه ایرانی
18 FT02_51214039 08:54:45 00:04:22 مامان گلی 2 39 مجموعه ایرانی
23 FT03_51214039 09:12:52 00:03:26 مامان گلی 3 39 مجموعه ایرانی
47 FT04_51214039 10:40:48 00:04:21 مامان گلی 4 39 مجموعه ایرانی
99 FT06_51214039 13:40:48 00:04:01 مامان گلی 6 39 مجموعه ایرانی