جستجو در کنداکتور

مدادهای رنگی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
75 CO_51109009 12:00:01 00:10:29 مدادهای رنگی 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51109009 09:00:01 00:10:29 مدادهای رنگی 17 0 مجموعه ایرانی
77 CO_51109008 12:00:00 00:08:51 مدادهای رنگی 16 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51109008 09:00:00 00:08:51 مدادهای رنگی 16 0 مجموعه ایرانی
79 CO_51109006 12:00:00 00:08:48 مدادهای رنگی 15 0 مجموعه ایرانی
97 NM1252 12:58:54 00:01:06 آنونس مجموعه مدادهای رنگی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51109006 09:00:00 00:08:48 مدادهای رنگی 15 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51109005 12:00:00 00:14:31 مدادهای رنگی 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51109005 09:00:00 00:14:31 مدادهای رنگی 5 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51109004 12:00:00 00:09:16 مدادهای رنگی 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 CO_51109004 09:00:03 00:09:16 مدادهای رنگی 4 0 مجموعه ایرانی
74 CO_51109003 12:00:00 00:10:29 مدادهای رنگی 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_51109003 09:00:01 00:10:29 مدادهای رنگی 3 0 مجموعه ایرانی
64 CO_51109002 12:00:00 00:10:46 مدادهای رنگی 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51109002 09:00:00 00:10:46 مدادهای رنگی 2 0 مجموعه ایرانی
75 CO_51109001 12:00:01 00:11:03 مدادهای رنگی 1 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51108011 09:00:00 00:10:17 مدادهای رنگی 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51108010 12:00:00 00:10:14 مدادهای رنگی 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51108010 09:00:02 00:10:14 مدادهای رنگی 10 0 مجموعه ایرانی
66 CO_51108007 12:00:00 00:09:51 مدادهای رنگی 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51108007 09:00:00 00:09:51 مدادهای رنگی 7 0 مجموعه ایرانی
70 CO_51108006 12:00:00 00:10:00 مدادهای رنگی 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
76 CO_51108005 12:00:01 00:08:44 مدادهای رنگی 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51108005 09:00:00 00:08:44 مدادهای رنگی 5 0 مجموعه ایرانی
71 CO_51108004 12:00:02 00:08:44 مدادهای رنگی 4 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 CO_51108001 09:00:00 00:09:29 مدادهای رنگی 1 104 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 16:00:45 00:50:51 مدادهای رنگی 7 0 مجموعه ایرانی