جستجو در کنداکتور

مزرعه سبز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
98 CO_51008011 13:30:00 00:12:00 مزرعه سبز 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51008011 09:45:12 00:12:00 مزرعه سبز 13 13 مجموعه ایرانی
110 CO_51008013 13:30:35 00:14:11 مزرعه سبز 12 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51008013 09:45:01 00:14:11 مزرعه سبز 12 13 مجموعه ایرانی
105 CO_51008012 13:30:00 00:14:56 مزرعه سبز 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51008012 09:45:00 00:14:56 مزرعه سبز 11 13 مجموعه ایرانی
107 CO_51008010 13:30:01 00:11:13 مزرعه سبز 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 CO_51008010 09:45:02 00:11:13 مزرعه سبز 10 13 مجموعه ایرانی
98 CO_51008009 13:30:02 00:11:52 مزرعه سبز 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51008009 09:45:04 00:11:52 مزرعه سبز 9 13 مجموعه ایرانی
117 CO_51008008 13:30:02 00:14:54 مزرعه سبز 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51008008 09:44:01 00:14:54 مزرعه سبز 8 13 مجموعه ایرانی
101 CO_51008007 13:30:02 00:13:37 مزرعه سبز 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51008007 09:45:02 00:13:37 مزرعه سبز 7 13 مجموعه ایرانی
112 CO_51008006 13:30:00 00:14:28 مزرعه سبز 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51008006 09:45:03 00:14:28 مزرعه سبز 6 13 مجموعه ایرانی
106 CO_51008005 13:30:01 00:11:32 مزرعه سبز 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 CO_51008005 09:45:02 00:11:32 مزرعه سبز 5 13 مجموعه ایرانی
115 CO_51008004 13:30:01 00:10:37 مزرعه سبز 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 CO_51008004 09:45:03 00:10:37 مزرعه سبز 4 13 مجموعه ایرانی
120 CO_51008003 13:30:00 00:11:09 مزرعه سبز 3 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51008003 09:45:01 00:11:09 مزرعه سبز 3 13 مجموعه ایرانی
118 CO_51008002 13:30:00 00:10:54 مزرعه سبز 2 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_51008002 09:45:05 00:10:54 مزرعه سبز 2 13 مجموعه ایرانی
117 CO_51008001 13:30:00 00:10:22 مزرعه سبز 1 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51008001 09:44:56 00:10:22 مزرعه سبز 1 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 CO_5100813 10:00:04 00:14:11 مزرعه سبز 13 13 مجموعه ایرانی
72 AS01_5100800 12:23:20 00:00:42 تیزر مجموعه مزرعه سبز 0 تیزر و آنونس