جستجو در کنداکتور

مسی به اکیدو می‌رود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182052 08:15:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 51 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182051 08:15:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 50 51 مجموعه خارجی
33 AS01_51182000 09:42:26 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
49 CO_51182052 10:30:06 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 51 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182018 08:15:00 00:10:26 مسی به اکیدو می‌رود 50 51 مجموعه خارجی
50 CO_51182051 10:30:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 50 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182050 08:15:06 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 49 50 مجموعه خارجی
32 AS01_51182000 09:39:13 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
45 AS01_51182000 10:14:09 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
51 CO_51182018 10:30:05 00:10:27 مسی به اکیدو می‌رود 18 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182049 08:15:07 00:10:25 مسی به اکیدو می‌رود 48 50 مجموعه خارجی
44 CO_51182050 10:30:02 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182048 08:15:00 00:10:32 مسی به اکیدو می‌رود 47 50 مجموعه خارجی
42 AS01_51182000 10:25:28 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
46 CO_51182049 10:30:05 00:10:25 مسی به اکیدو می‌رود 48 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_51182047 08:15:00 00:10:30 مسی به اکیدو می‌رود 46 50 مجموعه خارجی
42 AS01_51182000 10:13:53 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
47 CO_51182048 10:30:14 00:10:32 مسی به اکیدو می‌رود 47 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182046 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 45 50 مجموعه خارجی
47 CO_51182047 10:30:01 00:10:30 مسی به اکیدو می‌رود 46 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182045 08:15:00 00:10:08 مسی به اکیدو می‌رود 44 50 مجموعه خارجی
49 CO_51182046 10:30:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 CO_51182046 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 43 50 مجموعه خارجی
23 AS01_51182000 09:10:27 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
45 CO_51182045 10:30:04 00:10:08 مسی به اکیدو می‌رود 44 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182044 08:15:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 42 50 مجموعه خارجی
33 AS01_51182000 09:39:46 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
44 AS01_51182000 10:25:29 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
47 CO_51182046 10:30:03 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 43 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 CO_51182043 08:15:01 00:10:20 مسی به اکیدو می‌رود 41 50 مجموعه خارجی
35 AS01_51182000 09:39:59 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
44 AS01_51182000 10:14:06 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
50 CO_51182044 10:30:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 42 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182042 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 40 52 مجموعه خارجی
51 CO_51182043 10:30:07 00:10:20 مسی به اکیدو می‌رود 41 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182040 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 39 52 مجموعه خارجی
44 AS01_51182000 10:07:12 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
54 CO_51182042 10:30:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 40 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182039 08:15:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 38 52 مجموعه خارجی
33 AS01_51182000 09:39:34 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
51 CO_51182040 10:30:03 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 39 52 مجموعه خارجی