جستجو در کنداکتور

مسی به اکیدو می‌رود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 NM1230 08:23:55 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
90 NM1230 12:28:57 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 CO_51182052 11:15:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 51 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 NM1230 08:22:15 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
62 CO_51182051 11:15:01 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 50 0 مجموعه خارجی
93 NM1230 13:26:07 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 CO_51182050 11:15:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 49 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 NM1230 08:29:06 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
63 CO_51182048 11:15:01 00:10:32 مسی به اکیدو می‌رود 48 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_51182030 11:15:05 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 47 0 مجموعه خارجی
92 NM1230 13:38:26 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 NM1230 08:29:06 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
63 CO_51182026 11:15:01 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 39 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51182049 11:15:00 00:10:19 مسی به اکیدو می‌رود 45 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
64 CO_51182048 11:15:02 00:10:32 مسی به اکیدو می‌رود 44 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 NM1230 08:24:31 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
36 NM1230 09:56:06 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 آرم استیشن
61 CO_51182047 11:15:00 00:10:30 مسی به اکیدو می‌رود 43 0 مجموعه خارجی
96 NM1230 13:28:24 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 CO_51182046 11:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 42 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM1230 08:29:06 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
60 CO_51182045 11:15:00 00:10:08 مسی به اکیدو می‌رود 41 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 CO_51182044 11:15:04 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 40 0 مجموعه خارجی
104 NM1230 13:41:59 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 NM1230 08:29:09 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
65 CO_51182043 11:15:00 00:10:20 مسی به اکیدو می‌رود 39 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM1230 08:25:34 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
64 CO_51182042 11:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 38 0 مجموعه خارجی
89 NM1230 12:29:06 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس