جستجو در کنداکتور

مهارت‌های زندگی، 13 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 CO_54203007 16:15:01 00:13:38 مهارت‌های زندگی 8 250 مجموعه ایرانی
161 AS01_54203000 17:17:08 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 تیزر و آنونس
219 CO_54203006 21:15:15 00:11:22 مهارت‌های زندگی 7 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 AS01_54203000 18:29:19 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
227 CO_54203010 21:15:41 00:12:09 مهارت‌های زندگی 10 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_54203010 16:15:06 00:12:09 مهارت‌های زندگی 10 250 مجموعه ایرانی
205 CO_54203009 21:15:06 00:12:11 مهارت‌های زندگی 9 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 CO_54203009 16:15:01 00:12:11 مهارت‌های زندگی 9 250 مجموعه ایرانی
189 AS01_54203000 19:14:15 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 آرم استیشن
216 CO_54203008 21:15:05 00:11:52 مهارت‌های زندگی 8 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_54203008 16:14:59 00:11:52 مهارت‌های زندگی 8 250 مجموعه ایرانی
166 AS01_54203000 17:57:07 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 تیزر و آنونس
208 CO_54203007 21:14:15 00:13:38 مهارت‌های زندگی 7 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 CO_54203007 16:15:01 00:13:38 مهارت‌های زندگی 7 250 مجموعه ایرانی
161 AS01_54203000 17:17:08 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 تیزر و آنونس
219 CO_54203006 21:15:15 00:11:22 مهارت‌های زندگی 6 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 AS01_54203000 18:29:19 00:00:47 تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
215 CO_54203005 21:15:01 00:13:00 مهارت‌های زندگی 5 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 CO_54203005 16:15:01 00:13:00 مهارت‌های زندگی 5 250 مجموعه ایرانی
221 CO_54203004 21:15:01 00:13:11 مهارت‌های زندگی 4 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 CO_54203004 16:15:03 00:13:11 مهارت‌های زندگی 4 250 مجموعه ایرانی
216 CO_54203003 21:15:31 00:12:47 مهارت‌های زندگی 3 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 CO_54203003 16:15:00 00:12:47 مهارت‌های زندگی 3 250 مجموعه ایرانی
209 CO_54203002 21:13:20 00:12:47 مهارت‌های زندگی 2 250 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 CO_54203002 16:15:00 00:12:49 مهارت‌های زندگی 2 250 مجموعه ایرانی
225 CO_54203001 21:15:08 00:14:50 مهارت‌های زندگی 1 250 مجموعه ایرانی