جستجو در کنداکتور

مهدکودک خانم زرافه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 CO_51160017 10:30:01 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 13 115 مجموعه خارجی
91 CO_51160016 13:15:01 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 12 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 CO_51160016 10:30:01 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 12 115 مجموعه خارجی
96 CO_51160014 13:15:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 11 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 CO_51160014 10:30:01 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 11 115 مجموعه خارجی
90 CO_51160012 13:15:03 00:06:08 مهدکودک خانم زرافه 10 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 CO_51160012 10:30:01 00:06:08 مهدکودک خانم زرافه 10 59 مجموعه خارجی
103 CO_51160011 13:15:15 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 9 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 CO_51160011 10:30:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 9 59 مجموعه خارجی
104 CO_51160010 13:15:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 8 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 CO_51160010 10:30:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 8 59 مجموعه خارجی
107 CO_51160009 13:15:01 00:06:11 مهدکودک خانم زرافه 3 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 CO_51160009 10:30:01 00:06:11 مهدکودک خانم زرافه 7 59 مجموعه خارجی
108 CO_51160008 13:14:57 00:06:00 مهدکودک خانم زرافه 6 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_51160008 10:30:02 00:06:00 مهدکودک خانم زرافه 6 59 مجموعه خارجی
105 CO_51160007 13:15:18 00:06:03 مهدکودک خانم زرافه 5 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 CO_51160007 10:30:00 00:06:03 مهدکودک خانم زرافه 5 59 مجموعه خارجی
100 CO_51160006 13:15:08 00:05:49 مهدکودک خانم زرافه 4 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 CO_51160006 10:30:00 00:05:49 مهدکودک خانم زرافه 6 59 مجموعه خارجی
100 CO_51160005 13:15:06 00:06:02 مهدکودک خانم زرافه 5 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 CO_51160005 10:30:00 00:06:02 مهدکودک خانم زرافه 49 52 مجموعه خارجی
106 CO_51160004 13:15:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 4 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 CO_51160004 10:30:00 00:05:52 مهدکودک خانم زرافه 4 59 مجموعه خارجی
105 CO_51160003 13:15:01 00:06:04 مهدکودک خانم زرافه 3 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 CO_51160003 10:30:00 00:06:04 مهدکودک خانم زرافه 0 مجموعه خارجی
103 CO_51160002 13:15:02 00:05:56 مهدکودک خانم زرافه 2 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51160002 10:30:04 00:05:56 مهدکودک خانم زرافه 2 59 مجموعه خارجی
112 CO_51160001 13:15:00 00:05:48 مهدکودک خانم زرافه 1 59 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 CO_51160001 10:30:00 00:05:48 مهدکودک خانم زرافه 1 59 مجموعه خارجی