جستجو در کنداکتور

موش پرنده، 4 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 B_CO_51173004 09:00:00 00:09:26 موش پرنده 4 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 B_CO_51173002 09:00:12 00:09:31 موش پرنده 2 0 مجموعه ایرانی
60 B_CO_51173003 11:30:00 00:09:31 موش پرنده 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 B_CO_51173001 09:00:00 00:09:31 موش پرنده 1 0 مجموعه ایرانی
60 B_CO_51173002 11:30:02 00:09:31 موش پرنده 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 B_CO_51173001 11:30:00 00:09:31 موش پرنده 1 0 مجموعه ایرانی