جستجو در کنداکتور

موفی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 BOX _06-CO_41098011 08:15:00 00:08:21 موفی 6 12 مجموعه خارجی
73 BOX 07 -CO_41098015 11:45:00 00:08:38 موفی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 BOX 05-CO_41098009 08:15:00 00:08:40 موفی 5 12 مجموعه خارجی
73 BOX _06-CO_41098011 11:45:00 00:08:21 موفی 6 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 BOX 04-CO_41098007 08:15:00 00:08:40 موفی 4 12 مجموعه خارجی
78 BOX 05-CO_41098009 11:45:00 00:08:40 موفی 5 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 BOX 03 _CO_41098005 08:15:05 00:08:31 موفی 3 12 مجموعه خارجی
74 BOX 04-CO_41098007 11:45:00 00:08:40 موفی 10 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 BOX 02_CO_41098003 08:15:00 00:08:14 موفی 2 12 مجموعه خارجی
78 BOX 03 _CO_41098005 11:45:42 00:08:31 موفی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
70 BOX 02_CO_41098003 11:45:04 00:08:14 موفی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
69 41098001 11:44:58 00:08:31 موفی 1 12 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_41056024 11:08:51 00:04:41 موفی 24 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_41056018 11:09:30 00:04:41 موفی 18 0 مجموعه خارجی
85 CO_41056006 13:09:30 00:04:36 موفی 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_41056017 11:09:39 00:04:42 موفی 17 0 مجموعه خارجی
86 CO_41056016 12:38:25 00:04:41 موفی 16 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_41056016 11:10:51 00:04:41 موفی 16 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 CO_41056015 11:09:31 00:04:42 موفی 15 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 CO_41056014 11:10:00 00:04:41 موفی 14 0 مجموعه خارجی
81 CO_41056013 12:40:02 00:04:44 موفی 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 CO_41056013 11:07:25 00:04:44 موفی 13 0 مجموعه خارجی
82 CO_41056012 12:39:44 00:03:54 موفی 12 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
59 CO_41056012 11:10:01 00:03:54 موفی 12 0 مجموعه خارجی
90 CO_41056011 12:40:02 00:04:26 موفی 11 0 مجموعه خارجی