جستجو در کنداکتور

مکس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_4109914 08:58:27 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
55 FN_4109926 10:56:23 00:00:44 مکس 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
58 FN_4109906 10:43:22 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
94 FN_4109918 12:43:12 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 FN_4109912 09:13:39 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 FN_4109921 08:58:00 00:00:40 مکس 0 مجموعه خارجی
42 FN_4109920 09:43:33 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 FN_4109914 09:13:27 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 FN_4109921 10:56:23 00:00:40 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 FN_4109915 08:13:12 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
45 FN_4109914 10:22:59 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
63 FN_4109921 11:13:12 00:00:40 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 FN_4109915 09:55:30 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
102 FN_4109927 13:44:43 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 FN_4109915 09:13:49 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
61 FN_4109919 10:55:13 00:00:24 مکس 0 مجموعه خارجی
73 FN_4109914 11:44:02 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
66 FN_4109925 11:26:41 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 FN_4109902 08:56:02 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 FN_4109915 08:28:28 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 FN_4109915 09:58:16 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
107 FN_4109927 13:43:32 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
111 FN_4109919 13:57:32 00:00:24 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_4109921 09:56:58 00:00:40 مکس 0 مجموعه خارجی
109 FN_4109934 13:37:16 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 FN_4109914 08:58:20 00:00:39 مکس 0 مجموعه خارجی
58 FN_4109926 10:56:59 00:00:44 مکس 0 مجموعه خارجی