جستجو در کنداکتور

نقاشی - خردسال، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 NAGHASHI NAGHASHI OLFATPOOR 4 11:30:01 00:13:25 نقاشی - خردسال 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 NAGHASHI NAGHASHI OLFATPOOR 1 11:29:59 00:13:34 نقاشی - خردسال 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 NAGHASHI NAGHASHI OLFATPOOR 2 11:30:01 00:13:03 نقاشی - خردسال 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 NAGHASHI NAGHASHI OLFATPOOR 1 11:30:01 00:13:49 نقاشی - خردسال 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51702087 09:00:15 00:13:32 نقاشی - خردسال 87 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 CO_51702070 09:00:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 70 0 مجموعه ایرانی
64 CO_51702087 11:30:00 00:13:32 نقاشی - خردسال 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 CO_51702065 09:00:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 0 مجموعه ایرانی
57 CO_51702070 11:30:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 CO_51702088 09:00:00 00:13:11 نقاشی - خردسال 88 0 مجموعه ایرانی
64 CO_51702065 11:30:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51702086 09:00:00 00:13:03 نقاشی - خردسال 86 0 مجموعه ایرانی
61 CO_51702088 11:30:00 00:13:11 نقاشی - خردسال 88 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 CO_51702090 09:00:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 85 0 مجموعه ایرانی
64 CO_51702086 11:30:00 00:13:03 نقاشی - خردسال 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 CO_51702089 09:00:00 00:13:24 نقاشی - خردسال 84 0 مجموعه ایرانی
74 CO_51702090 11:30:00 00:13:04 نقاشی - خردسال 85 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 CO_51702083 09:00:08 00:13:11 نقاشی - خردسال 83 0 مجموعه ایرانی
74 CO_51702089 11:30:03 00:13:24 نقاشی - خردسال 84 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 CO_51702084 09:00:00 00:13:24 نقاشی - خردسال 83 0 مجموعه ایرانی
74 CO_51702083 11:30:03 00:13:11 نقاشی - خردسال 83 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 E2_CO_51702082 09:00:00 00:13:27 نقاشی - خردسال 82 0 مجموعه ایرانی
63 E_CO_51702083 11:30:00 00:13:11 نقاشی - خردسال 81 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 E2_CO_51702081 09:00:00 00:12:58 نقاشی - خردسال 81 0 مجموعه ایرانی
74 E_CO_51702082 11:30:00 00:13:27 نقاشی - خردسال 80 0 مجموعه ایرانی