جستجو در کنداکتور

نیکا و داداشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
82 E_CO_61020052 12:15:00 00:09:26 نیکا و داداشی 43 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 E_CO_61020052 09:46:04 00:09:26 نیکا و داداشی 39 45 مجموعه خارجی
82 E_CO_61020051 12:15:01 00:09:49 نیکا و داداشی 38 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_61020051 09:45:20 00:09:47 نیکا و داداشی 42 45 مجموعه خارجی
91 CO_61020048 12:15:00 00:10:55 نیکا و داداشی 41 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_61020048 09:45:28 00:10:55 نیکا و داداشی 41 45 مجموعه خارجی
91 CO_61020047 12:15:00 00:10:10 نیکا و داداشی 40 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_61020047 09:45:49 00:10:10 نیکا و داداشی 40 45 مجموعه خارجی
87 CO_61020039 12:15:00 00:09:55 نیکا و داداشی 39 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_61020039 09:45:30 00:09:55 نیکا و داداشی 39 0 مجموعه خارجی
78 CO_61020020 12:15:05 00:10:21 نیکا و داداشی 38 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_61020020 09:45:01 00:10:21 نیکا و داداشی 38 45 مجموعه خارجی
85 CO_61020013 12:15:22 00:10:39 نیکا و داداشی 37 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_61020013 09:45:01 00:10:39 نیکا و داداشی 37 0 مجموعه خارجی
77 CO_61020004 12:15:31 00:09:30 نیکا و داداشی 36 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 CO_61020004 09:45:18 00:09:30 نیکا و داداشی 36 0 مجموعه خارجی
86 CO_61020001 12:15:59 00:09:59 نیکا و داداشی 36 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_61020001 09:45:33 00:09:59 نیکا و داداشی 35 0 مجموعه خارجی
80 CO_61020046 12:17:17 00:10:58 نیکا و داداشی 34 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_61020045 09:45:35 00:09:58 نیکا و داداشی 33 0 مجموعه خارجی
81 CO_61020046 12:15:00 00:10:58 نیکا و داداشی 34 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_61020044 09:45:00 00:09:32 نیکا و داداشی 32 0 مجموعه خارجی
78 CO_61020045 12:15:00 00:09:58 نیکا و داداشی 33 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 CO_61020043 09:44:59 00:08:03 نیکا و داداشی 31 0 مجموعه خارجی
84 CO_61020044 12:15:23 00:09:32 نیکا و داداشی 32 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 CO_61020042 09:45:01 00:09:48 نیکا و داداشی 30 0 مجموعه خارجی
84 CO_61020043 12:15:00 00:08:03 نیکا و داداشی 25 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_61020032 09:45:00 00:09:45 نیکا و داداشی 29 0 مجموعه خارجی
80 CO_61020042 12:15:05 00:09:48 نیکا و داداشی 30 0 مجموعه خارجی