جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20153 09:11:14 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:46 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036029 09:30:06 00:14:54 پهلوانان پویا 29 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 TT_71034002 08:11:39 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
19 NM20153 08:43:12 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
42 RT1094 09:29:46 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
43 CO_71036028 09:30:06 00:14:18 پهلوانان پویا 16 30 مجموعه ایرانی
83 TT_71034002 11:28:11 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
127 NM20153 13:40:49 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 RT1094 09:30:09 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036027 09:30:29 00:13:52 پهلوانان پویا 20 30 مجموعه ایرانی
60 NM20153 10:28:31 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
79 NM20153 11:06:26 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20153 08:55:02 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
40 RT1094 09:29:50 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036026 09:30:10 00:14:48 پهلوانان پویا 26 30 مجموعه ایرانی
106 NM20153 12:43:21 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
109 NM20153 12:51:52 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20153 09:10:17 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
39 RT1094 09:29:43 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036025 09:30:03 00:14:49 پهلوانان پویا 25 30 مجموعه ایرانی
84 TT_71034002 11:43:50 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 TT_71034002 08:42:15 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1094 09:29:54 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036024 09:30:14 00:13:38 پهلوانان پویا 24 30 مجموعه ایرانی
88 TT_71034002 11:57:27 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 TT_71034002 08:41:05 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:56 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036023 09:30:16 00:13:30 پهلوانان پویا 23 30 مجموعه ایرانی
53 TT_71034002 10:28:32 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
118 TT_71034002 13:41:20 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20153 09:11:14 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:46 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036022 09:30:06 00:14:25 پهلوانان پویا 9 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 NM20153 08:43:23 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
45 RT1094 09:30:18 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
46 CO_71036021 09:30:38 00:14:25 پهلوانان پویا 15 30 مجموعه ایرانی
69 NM20153 10:42:08 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
130 NM20153 13:43:45 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 TT_71034002 08:28:58 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
40 RT1094 09:30:01 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036020 09:30:21 00:13:48 پهلوانان پویا 19 30 مجموعه ایرانی
54 10:11:27 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
62 NM20153 10:28:35 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
81 NM20153 11:06:17 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
90 TT_71034002 11:22:56 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
146 TT_71034002 13:54:51 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 TT_71034002 08:43:59 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
43 RT1094 09:29:56 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
44 CO_71036019 09:30:16 00:14:20 پهلوانان پویا 19 30 مجموعه ایرانی
91 TT_71034002 11:43:57 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
108 NM20153 12:43:10 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
119 NM20153 13:13:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 RT1094 09:29:46 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036018 09:30:06 00:14:40 پهلوانان پویا 18 30 مجموعه ایرانی
85 TT_71034002 11:41:36 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 TT_71034002 08:27:02 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
40 RT1094 09:29:49 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036017 09:30:09 00:14:34 پهلوانان پویا 17 30 مجموعه ایرانی
52 TT_71034002 10:12:14 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
88 TT_71034002 11:41:33 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 TT_71034002 08:43:58 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 TT_71034002 09:14:24 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
42 RT1094 09:30:17 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
43 CO_71036016 09:30:37 00:14:16 پهلوانان پویا 16 30 مجموعه ایرانی
57 TT_71034002 10:14:09 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
87 TT_71034002 11:42:06 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1094 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
38 CO_71036015 09:30:02 00:13:12 پهلوانان پویا 15 30 مجموعه ایرانی
59 TT_71034002 10:37:41 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس