جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1063 09:29:36 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036028 09:30:01 00:14:14 پهلوانان پویا 15 30 مجموعه ایرانی
55 TT_71034002 10:38:21 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036027 09:30:00 00:14:17 پهلوانان پویا 14 30 مجموعه ایرانی
83 TT_71034002 11:55:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 TT_71034002 09:06:37 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1063 09:29:40 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036026 09:30:05 00:13:46 پهلوانان پویا 13 30 مجموعه ایرانی
61 TT_71034002 10:56:44 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
92 NM20106 12:36:47 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
112 TT_71034002 13:35:33 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 E_RT1063 09:29:43 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 E_CO_71036010 09:30:08 00:11:56 پهلوانان پویا 12 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
47 CO_710360017 09:30:00 00:14:15 پهلوانان پویا 11 30 مجموعه ایرانی
70 NM20106 10:38:44 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
91 NM20106 11:24:16 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
106 NM20106 12:12:17 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 RT1063 09:29:37 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036016 09:30:02 00:13:11 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
47 NM20106 09:54:52 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
54 TT_71034002 10:19:30 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
117 NM20106 12:53:09 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 TT_71034002 08:53:21 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
28 NM20106 09:12:37 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036022 09:30:00 00:14:25 پهلوانان پویا 9 30 مجموعه ایرانی
95 NM20106 12:51:12 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036021 09:30:00 00:14:25 پهلوانان پویا 8 30 مجموعه ایرانی
58 TT_71034002 10:37:48 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
83 NM20106 11:53:51 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
113 NM20106 13:24:46 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
33 CO_710360020 09:30:00 00:13:48 پهلوانان پویا 7 30 مجموعه ایرانی
79 TT_71034002 11:54:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 TT_71034002 08:08:53 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
24 TT_71034002 09:08:11 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 RT1063 09:29:46 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_710360019 09:30:11 00:14:40 پهلوانان پویا 6 30 مجموعه ایرانی
50 TT_71034002 10:28:48 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
107 TT_71034002 13:43:28 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
112 TT_71034002 13:55:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20106 08:36:54 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1063 09:29:48 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_710360018 09:30:13 00:14:34 پهلوانان پویا 5 30 مجموعه ایرانی
59 NM20106 10:38:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
78 NM20106 11:24:42 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
111 NM20106 12:54:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
124 NM20106 13:38:44 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 E=RT1063 09:29:38 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 E_CO_71036011 09:30:03 00:11:22 پهلوانان پویا 4 30 مجموعه ایرانی
59 E-NM20106 10:35:14 00:02:00 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
83 E-NM20106 11:25:42 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 E-NM20106 09:12:40 00:02:00 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
37 E=RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
38 E_CO_71036010 09:30:00 00:11:56 پهلوانان پویا 3 30 مجموعه ایرانی
68 E-NM20106 11:10:52 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
80 E-NM20106 11:54:34 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 TT_71034002 08:53:53 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
29 NM20106 09:12:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036023 09:30:00 00:13:30 پهلوانان پویا 2 30 مجموعه ایرانی
98 NM20106 12:51:21 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1063 09:29:37 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036015 09:30:02 00:14:25 پهلوانان پویا 1 30 مجموعه ایرانی
56 TT_71034002 10:38:05 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
80 NM20106 11:53:51 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس