جستجو در کنداکتور

پیم و پم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 CO_51194090 13:25:18 00:14:47 پیم و پم 92 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 CO_51194090 10:00:00 00:14:47 پیم و پم 92 0 مجموعه ایرانی
174 CO_51194088 13:28:00 00:13:38 پیم و پم 91 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
100 CO_51194088 10:00:00 00:13:38 پیم و پم 91 0 مجموعه ایرانی
160 CO_51194086 13:26:44 00:15:59 پیم و پم 90 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 CO_51194086 10:00:01 00:15:59 پیم و پم 90 0 مجموعه ایرانی
165 CO_51194076 13:29:16 00:12:59 پیم و پم 89 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 CO_51194076 10:00:09 00:12:59 پیم و پم 89 0 مجموعه ایرانی
170 CO_51194075 13:34:10 00:11:56 پیم و پم 88 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 CO_51194075 10:00:09 00:11:56 پیم و پم 88 0 مجموعه ایرانی
173 CO_51194037 13:29:31 00:12:32 پیم و پم 87 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 CO_51194037 10:00:16 00:12:32 پیم و پم 87 0 مجموعه ایرانی
149 CO_51194083 13:32:04 00:13:50 پیم و پم 86 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
91 CO_51194083 10:00:33 00:13:50 پیم و پم 86 0 مجموعه ایرانی
146 CO_51194082 13:30:04 00:12:48 پیم و پم 85 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 CO_51194078 10:00:31 00:14:15 پیم و پم 85 0 مجموعه ایرانی
166 CO_51194082 13:30:00 00:12:48 پیم و پم 84 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 CO_51194082 10:00:18 00:12:48 پیم و پم 84 0 مجموعه ایرانی
173 CO_51194080 13:30:00 00:13:30 پیم و پم 83 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 AS02_51194000 09:10:07 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم-1 0 تیزر و آنونس
46 CO_51194080 10:40:53 00:13:30 پیم و پم 83 0 مجموعه ایرانی
76 AS02_51194000 12:50:04 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
88 CO_51194084 13:25:05 00:13:16 پیم و پم 82 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 AS02_51194000 08:27:56 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
24 AS02_51194000 09:09:31 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم-1 0 تیزر و آنونس
50 CO_51194084 10:43:12 00:13:16 پیم و پم 82 0 مجموعه ایرانی
96 CO_51194035 13:25:39 00:13:38 پیم و پم 81 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 AS02_51194000 09:13:39 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم-1 0 تیزر و آنونس
53 CO_51194035 10:42:37 00:13:38 پیم و پم 81 0 مجموعه ایرانی
97 CO_51194087 13:26:44 00:13:46 پیم و پم 80 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 CO_51194087 10:45:49 00:13:46 پیم و پم 80 0 مجموعه ایرانی
69 AS02_51194000 12:13:13 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
96 CO_51194083 13:26:23 00:13:50 پیم و پم 79 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 AS02_51194000 08:57:13 00:01:29 تیزر مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
53 CO_51194083 10:45:00 00:13:50 پیم و پم 79 0 مجموعه ایرانی
94 CO_51194077 13:27:03 00:13:51 پیم و پم 78 0 مجموعه ایرانی