جستجو در کنداکتور

پیم و پم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20127 08:42:15 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
46 RT1080 10:00:03 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
47 CO_61096087 10:00:23 00:13:21 پیم و پم 85 0 مجموعه ایرانی
48 RT1079 10:13:44 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
49 CO_71030072 10:14:04 00:09:35 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
108 RT1080 12:59:54 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
109 CO_61096086 13:00:14 00:15:33 پیم و پم 84 0 مجموعه ایرانی
110 RT1079 13:15:47 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
111 CO_71030074 13:14:15 00:09:49 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 NM20127 09:25:18 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
51 RT1080 10:00:04 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
52 CO_61096086 10:00:24 00:15:33 پیم و پم 84 0 مجموعه ایرانی
53 RT1079 10:15:57 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
54 CO_71030074 10:16:17 00:09:49 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
114 RT1080 12:59:50 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
115 CO_61096085 13:00:10 00:13:16 پیم و پم 83 0 مجموعه ایرانی
116 RT1079 13:13:26 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
117 CO_71030073 13:13:46 00:08:44 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
44 RT1080 09:59:43 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
45 CO_61096085 10:00:03 00:13:16 پیم و پم 83 0 مجموعه ایرانی
46 RT1079 10:13:19 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
47 CO_71030073 10:13:39 00:08:44 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
100 RT1080 12:59:43 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
101 CO_61096070 13:00:03 00:14:53 پیم و پم 82 0 مجموعه ایرانی
102 RT1079 13:14:56 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
103 CO_71030071 13:15:16 00:09:17 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 `NM20127 08:40:55 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
55 CO_61096070 10:00:20 00:14:53 پیم و پم 82 0 مجموعه ایرانی
56 RT1079 10:15:13 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
57 CO_71030071 10:15:33 00:09:17 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
67 NM20127 10:37:34 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
110 NM20127 12:37:16 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
121 RT1080 12:59:40 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
122 CO_61096069 13:00:00 00:12:50 پیم و پم 81 0 مجموعه ایرانی
123 RT1079 13:12:50 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
124 CO_71030070 13:13:10 00:09:26 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 RT1080 09:59:51 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
53 CO_61096069 10:00:11 00:12:50 پیم و پم 81 0 مجموعه ایرانی
54 RT1079 10:13:01 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
55 CO_71030070 10:13:21 00:09:26 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
105 NM20127 12:24:29 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
118 RT1080 12:59:46 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
119 CO_61096068 13:00:06 00:11:52 پیم و پم 80 0 مجموعه ایرانی
120 RT1079 13:11:58 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
121 CO_71030068 13:12:18 00:08:57 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1080 09:59:49 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
54 CO_61096068 10:00:09 00:11:52 پیم و پم 80 0 مجموعه ایرانی
55 RT1079 10:12:01 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
56 CO_71030068 10:12:21 00:08:57 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
77 NM20127 11:08:46 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
116 RT1080 12:59:53 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
117 CO_61096067 13:00:13 00:11:46 پیم و پم 73 0 مجموعه ایرانی
118 RT1079 13:11:59 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
119 CO_71030075 13:12:19 00:09:56 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 RT1080 10:00:02 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
56 CO_61096067 10:00:22 00:11:46 پیم و پم 79 0 مجموعه ایرانی
57 RT1079 10:12:08 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
58 CO_71030075 10:12:28 00:09:56 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
101 NM20127 12:28:23 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
114 RT1080 12:59:48 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
115 CO_61096066 13:00:08 00:12:23 پیم و پم 78 0 مجموعه ایرانی
116 RT1079 13:12:31 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
117 CO_71030069 13:12:51 00:09:20 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20127 09:05:35 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
46 RT1080 10:00:03 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
47 CO_61096066 10:00:23 00:12:23 پیم و پم 78 0 مجموعه ایرانی
48 RT1079 10:12:46 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
49 CO_71030069 10:13:06 00:09:20 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
114 RT1080 12:59:54 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
115 CO_61096064 13:00:14 00:13:41 پیم و پم 77 0 مجموعه ایرانی
116 RT1079 13:13:55 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
117 CO_71030010 13:14:15 00:08:57 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 RT1080 10:00:10 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
48 CO_61096064 10:00:30 00:13:41 پیم و پم 77 0 مجموعه ایرانی
49 RT1079 10:14:11 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
50 CO_71030010 10:14:31 00:08:57 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
98 NM20127 12:24:37 00:01:30 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
112 RT1080 12:59:55 00:00:20 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
113 CO_61096063 13:00:15 00:10:42 پیم و پم 76 0 مجموعه ایرانی
114 RT1079 13:10:57 00:00:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
115 CO_71030067 13:11:17 00:09:46 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20116 09:06:59 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
48 CO_61096063 10:00:20 00:10:42 پیم و پم 76 0 مجموعه ایرانی
49 RT1071 10:11:02 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
50 CO_71030067 10:11:19 00:09:46 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
99 NM20116 12:41:50 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
105 CO_61096062 13:00:18 00:11:34 پیم و پم 75 0 مجموعه ایرانی
106 RT1071 13:11:52 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
107 CO_71030065 13:12:09 00:09:32 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 `NM20116 08:40:18 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
55 CO_61096062 10:00:21 00:11:34 پیم و پم 75 0 مجموعه ایرانی
56 RT1071 10:11:55 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
57 CO_71030065 10:12:12 00:09:32 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
67 NM20116 10:41:06 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
111 NM20116 12:37:20 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
122 RT1058 12:59:39 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
123 CO_61096061 13:00:04 00:12:32 پیم و پم 74 0 مجموعه ایرانی
124 RT1071 13:12:36 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
125 CO_71030064 13:12:53 00:09:00 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 RT1058 09:59:55 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
54 CO_61096061 10:00:20 00:12:32 پیم و پم 74 0 مجموعه ایرانی
55 RT1071 10:12:52 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
56 CO_71030064 10:13:09 00:09:00 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
89 NM20116 11:46:46 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
102 NM20116 12:27:54 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
113 RT1058 13:00:00 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
114 CO_61096084 13:00:25 00:12:55 پیم و پم 73 0 مجموعه ایرانی
115 RT1071 13:13:20 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
116 CO_71030063 13:13:37 00:09:00 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 RT1058 09:59:49 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
55 CO_61096084 10:00:14 00:12:55 پیم و پم 73 0 مجموعه ایرانی
56 RT1071 10:13:09 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
57 CO_71030063 10:13:26 00:09:00 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
79 NM20116 11:07:06 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
115 NM20116 12:42:42 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
122 RT1058 12:59:41 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
123 CO_61096083 13:00:06 00:13:14 پیم و پم 72 0 مجموعه ایرانی
124 RT1071 13:13:20 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
125 CO_71030061 13:13:37 00:08:59 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 RT1058 09:59:43 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
51 CO_61096083 10:00:08 00:13:14 پیم و پم 72 0 مجموعه ایرانی
52 RT1071 10:13:22 00:00:17 آرم تایم(پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
53 CO_71030061 10:13:39 00:08:59 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
99 NM20116 12:37:09 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
110 RT1058 12:59:47 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
111 CO_61096082 13:00:12 00:12:29 پیم و پم 71 0 مجموعه ایرانی
112 RT1071 13:12:41 00:00:17 آرم تایم(پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
113 CO_71030007 13:12:58 00:07:52 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20116 09:07:32 00:02:02 آنونس مجموعه پیم و پم 0 تیزر و آنونس
48 RT1058 10:00:12 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
49 CO_61096082 10:00:37 00:12:29 پیم و پم 71 0 مجموعه ایرانی
50 RT1071 10:13:06 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
51 CO_71030007 10:13:23 00:07:52 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی
110 RT1058 12:59:51 00:00:25 آرم تایم(پیم و پم) 0 آرم استیشن
111 CO_61096081 13:00:16 00:12:49 پیم و پم 70 0 مجموعه ایرانی
112 RT1071 13:13:05 00:00:17 آرم تایم (پیم و پم اینا) 0 آرم استیشن
113 CO_71030006 13:13:22 00:08:22 پیم و پم اینا 0 مجموعه ایرانی