جستجو در کنداکتور

کدو بدو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 FN_54258022 20:12:31 00:01:34 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 FN_54258019 14:55:28 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 FN_54258020 17:28:37 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
168 FN_54258015 19:22:40 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 FN_54258016 14:53:15 00:01:38 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
144 FN_54258017 15:54:45 00:01:46 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
179 FN_54258019 19:48:56 00:01:36 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 FN_54258013 14:54:13 00:01:27 کدو بدو 1 0 مجموعه ایرانی
153 FN_54258014 15:51:48 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
166 FN_54258015 17:23:34 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 FN_54258024 15:23:07 00:01:45 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
148 FN_54258017 17:22:38 00:01:46 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
159 FN_54258015 18:21:39 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
171 FN_54258023 19:28:13 00:01:37 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
182 FN_54258016 20:03:53 00:01:38 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
198 FN_54258026 21:55:08 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 FN_54258013 15:23:13 00:01:27 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
155 FN_54258019 18:23:32 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
169 FN_54258026 19:46:28 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
186 FN_54258020 20:28:27 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 FN_54258014 20:28:30 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
191 FN_54258018 21:51:04 00:01:34 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 FN_54258017 19:22:25 00:01:46 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 FN_54258015 19:22:44 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 FN_54258014 19:22:31 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 FN_54258023 20:12:20 00:01:37 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 FN_54258024 18:12:16 00:01:45 کدو بدو 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_54258013 08:12:23 00:01:27 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
36 FN_54258014 09:57:33 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
94 FN_54258015 13:12:35 00:01:33 کدو بدو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 FN_5425806 17:13:09 00:01:44 کدو بدو 6 0 مجموعه ایرانی
199 FN_5425809 23:42:50 00:01:55 کدو بدو 9 0 مجموعه ایرانی