جستجو در کنداکتور

کیت و کیت بازیگوش، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 B_CO_51193003 13:15:00 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 B_CO_51193003 10:30:01 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 3 0 مجموعه خارجی
107 B_CO_51193013 13:15:02 00:09:26 کیت و کیت بازیگوش 15 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 E_B_CO_51193013 10:30:00 00:09:22 کیت و کیت بازیگوش 15 15 مجموعه خارجی
116 B_CO_51193014 13:15:00 00:09:51 کیت و کیت بازیگوش 14 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 B_CO_51193014 10:30:00 00:09:55 کیت و کیت بازیگوش 14 15 مجموعه خارجی
110 B_CO_51193015 13:15:00 00:09:47 کیت و کیت بازیگوش 13 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 B_CO_51193015 10:30:06 00:09:47 کیت و کیت بازیگوش 13 16 مجموعه خارجی
108 B_CO_51193012 13:15:02 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 12 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 B_CO_51193011 10:30:02 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 12 15 مجموعه خارجی
109 B_CO_51193011 13:15:00 00:09:53 کیت و کیت بازیگوش 11 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 B_CO_51193011 10:30:01 00:09:53 کیت و کیت بازیگوش 11 16 مجموعه خارجی
107 B_CO_51193010 13:14:31 00:09:52 کیت و کیت بازیگوش 10 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 B_CO_51193010 10:30:00 00:09:52 کیت و کیت بازیگوش 10 16 مجموعه خارجی
102 B_CO_51193009 13:15:04 00:09:52 کیت و کیت بازیگوش 9 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 B_CO_51193009 10:30:00 00:09:52 کیت و کیت بازیگوش 9 0 مجموعه خارجی
106 B_CO_51193008 13:15:41 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 8 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 B_CO_51193008 10:30:00 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 8 0 مجموعه خارجی
99 B_CO_51193007 13:15:04 00:09:33 کیت و کیت بازیگوش 7 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 B_CO_51193007 10:30:01 00:09:33 کیت و کیت بازیگوش 7 0 مجموعه خارجی
95 B_CO_51193006 13:15:05 00:09:21 کیت و کیت بازیگوش 6 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 B_CO_51193006 10:30:02 00:09:21 کیت و کیت بازیگوش 6 50 مجموعه خارجی
91 B_CO_51193005 13:15:00 00:09:04 کیت و کیت بازیگوش 5 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 B_CO_51193005 10:30:00 00:09:04 کیت و کیت بازیگوش 5 16 مجموعه خارجی
92 B_CO_51193004 13:15:05 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 4 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 B_CO_51193004 10:30:04 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 4 16 مجموعه خارجی
86 B_CO_51193003 13:15:08 00:09:54 کیت و کیت بازیگوش 3 16 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 B_CO_51193002 10:30:01 00:09:52 کیت و کیت بازیگوش 2 0 مجموعه خارجی
85 B_CO_51193001 13:15:05 00:09:56 کیت و کیت بازیگوش 1 1 مجموعه خارجی