جستجو در کنداکتور

گردش‌های سه کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AF02_61001000 08:29:15 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 CO_61001052 13:15:01 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 50 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 AS01_61001000 08:08:22 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
33 AF02_61001000 09:26:09 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
53 CO_61001052 10:30:01 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 50 50 مجموعه خارجی
88 AS01_61001000 12:23:47 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
110 CO_61001051 13:15:01 00:10:56 گردش‌های سه کوچولو 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 AF02_61001000 08:44:15 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
29 AF02_61001000 09:24:22 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
39 AS01_61001000 09:43:27 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 CO_61001051 10:30:01 00:10:56 گردش‌های سه کوچولو 49 52 مجموعه خارجی
79 AS01_61001000 12:25:31 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
101 CO_61001050 13:15:02 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 48 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_61001050 10:30:01 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 48 52 مجموعه خارجی
70 AS01_61001000 11:28:05 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
105 CO_61001049 13:15:28 00:10:55 گردش‌های سه کوچولو 47 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 AF02_61001000 08:41:22 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
21 AS01_61001000 08:50:27 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
55 CO_61001049 10:30:00 00:10:55 گردش‌های سه کوچولو 47 52 مجموعه خارجی
70 AS01_61001000 11:28:25 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
86 AS01_61001000 12:25:33 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
110 CO_61001048 13:15:00 00:10:59 گردش‌های سه کوچولو 46 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 AS01_61001000 08:07:57 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
19 AS01_61001000 08:51:51 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 CO_61001048 10:30:00 00:10:59 گردش‌های سه کوچولو 46 52 مجموعه خارجی
65 AS01_61001000 11:27:51 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
83 AS01_61001000 12:22:41 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
103 CO_61001047 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 45 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 AF02_61001000 08:29:15 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
20 AS01_61001000 08:54:07 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
31 AF02_61001000 09:25:11 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
55 CO_61001047 10:30:01 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 45 52 مجموعه خارجی
110 CO_61001046 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 44 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 AS01_61001000 09:38:25 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 CO_61001046 10:30:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 44 0 مجموعه خارجی
81 AS01_61001000 12:25:30 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
101 CO_61001045 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 43 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 AS01_61001000 08:09:48 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
20 AS01_61001000 08:50:18 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
33 AF02_61001000 09:26:20 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
50 CO_61001045 10:30:19 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 43 52 مجموعه خارجی
65 AS01_61001000 11:27:54 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
82 AS01_61001000 12:25:28 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
100 CO_61001044 13:15:00 00:10:59 گردش‌های سه کوچولو 42 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 AF02_61001000 08:44:15 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
31 AF02_61001000 09:26:15 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
42 AS01_61001000 09:43:25 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
57 CO_61001044 10:30:00 00:10:59 گردش‌های سه کوچولو 42 52 مجموعه خارجی
98 AS01_61001000 12:25:16 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
123 CO_61001043 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 34 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_61001043 10:30:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 41 52 مجموعه خارجی
67 AS01_61001000 11:09:30 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
75 AS01_61001000 11:28:03 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
119 CO_61001042 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 34 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 AF02_61001000 08:41:16 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
21 AS01_61001000 08:50:59 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
55 CO_61001042 10:30:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 40 52 مجموعه خارجی
72 AS01_61001000 11:28:25 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
88 AS01_61001000 12:25:48 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
113 CO_61001041 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 34 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 AS01_61001000 08:40:41 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
29 AS01_61001000 08:55:29 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
34 AF02_61001000 09:10:44 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
59 CO_61001041 10:30:03 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 39 52 مجموعه خارجی
71 AS01_61001000 11:10:28 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
90 AS01_61001000 12:10:43 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
120 CO_61001040 13:15:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 34 52 مجموعه خارجی
129 AS01_61001000 13:54:27 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AF02_61001000 08:29:19 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
21 AS01_61001000 08:54:36 00:01:35 آنونس مجموعه گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
30 AF02_61001000 09:23:56 00:00:45 تیزر گردش‌های سه کوچولو 0 تیزر و آنونس
54 CO_61001040 10:30:00 00:11:00 گردش‌های سه کوچولو 38 52 مجموعه خارجی
107 CO_61001039 13:15:00 00:10:43 گردش‌های سه کوچولو 34 52 مجموعه خارجی