جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:24
5 08:06:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:04 دهکده مامی 00:05:35
7 08:12:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
8 08:13:32 آگهی بازرگانی 00:00:55
9 08:14:27 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:15:12 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 22 00:13:14
11 08:28:26 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
12 08:29:26 وله خمیری 00:00:34
13 08:30:00 آفتاب گردون 00:08:01
14 08:38:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
15 08:38:23 مامان جون 00:03:25
16 08:41:48 کلیپ ماهی 00:02:10
17 08:43:58 وله خمیری 00:00:38
18 08:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
19 08:45:00 یوکی - قسمت 13 00:09:17
20 08:54:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:54:26 تو تی تو 00:02:17
22 08:56:43 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:57:18 اوم نوم 00:01:09
24 08:58:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
25 08:58:49 وله خمیری 00:00:34
26 08:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:37
27 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 141 00:12:32
28 09:12:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
29 09:12:55 اوم نوم 00:01:17
30 09:14:12 وله خمیری 00:00:48
31 09:15:00 مهد کودک خانم زرافه - قسمت 11 00:11:39
32 09:26:39 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:24 دیپ‌داپ 00:02:37
34 09:30:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:30:10 خدا چه آفریده؟ 00:10:54
36 09:41:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
37 09:41:57 لالبی 00:01:40
38 09:43:37 وله خمیری 00:00:35
39 09:44:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
40 09:45:00 سرزمین زیبای ما - قسمت 10 00:08:10
41 09:53:10 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
42 09:54:10 کلیپ سلام 00:01:21
43 09:55:31 من یک حیوان هستم 00:02:04
44 09:57:35 وله خمیری 00:00:48
45 09:58:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
46 09:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:12
47 09:59:59 اتل متل یه جنگل 00:08:21
48 10:08:20 مامان جون 00:03:41
49 10:12:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:12:10 کلیپ اعداد 00:02:01
51 10:14:11 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
52 10:14:59 کوچولوهای شیطون - قسمت 68 00:12:06
53 10:27:05 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:27:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
55 10:28:04 اوم نوم 00:01:03
56 10:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:30:00 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 23 00:11:08
58 10:41:08 مامان جون 00:03:01
59 10:44:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
60 10:45:02 پنی پوپو و رزماری - قسمت 36 00:13:43
61 10:58:45 آگهی بازرگانی 00:01:47
62 11:00:32 شهر قصه - قسمت 123 00:12:03
63 11:12:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
64 11:12:58 لالبی 00:01:34
65 11:14:32 وله خمیری 00:00:29
66 11:15:01 کشتی کوچولوها - قسمت 1 00:09:44
67 11:24:45 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
68 11:25:45 اوم نوم 00:01:16
69 11:27:01 مامان جون 00:02:24
70 11:29:25 وله خمیری 00:00:35
71 11:30:00 آفتاب گردون 00:07:55
72 11:37:55 وله رگلاژ 00:00:53
73 11:38:48 حدیث 00:00:16
74 11:39:04 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
75 11:41:31 تلاوت قرآن 00:06:29
76 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
77 11:52:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
78 11:52:42 لالبی 00:01:35
79 11:54:17 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
80 11:57:34 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
81 11:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
82 12:00:00 نقاشی - خردسال 00:11:26
83 12:11:26 اوم نوم 00:01:18
84 12:12:44 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
85 12:13:44 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:14:19 وله خمیری 00:00:42
87 12:15:01 مهد کودک خانم زرافه - قسمت 10 00:11:45
88 12:26:46 وله خمیری 00:00:36
89 12:27:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:28:15 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:29:00 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
92 12:30:00 شهر قصه 00:11:24
93 12:41:24 مامان جون 00:02:22
94 12:43:46 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
95 12:44:34 وله خمیری 00:00:29
96 12:45:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 35 00:09:45
97 12:54:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
98 12:55:10 کلیپ باد 00:01:48
99 12:56:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:10
101 13:00:01 اتل متل یه جنگل 00:07:06
102 13:07:07 وله خمیری 00:00:48
103 13:07:55 اوم نوم 00:01:22
104 13:09:17 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
105 13:09:37 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
106 13:11:45 مامان جون 00:03:08
107 13:14:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:15:02 پنی پوپو و رزماری - قسمت 35 00:12:04
109 13:27:06 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
110 13:28:06 اوم نوم 00:01:17
111 13:29:23 وله خمیری 00:00:38
112 13:30:01 سرزمین زیبای ما - قسمت 9 00:07:22
113 13:37:23 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
114 13:37:43 ماموک 00:03:12
115 13:40:55 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
116 13:44:35 کوچولوهای شیطون - قسمت 67 00:12:13
117 13:56:48 وله خمیری 00:00:33
118 13:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:39
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 گفتار مجری 00:01:12
121 14:02:02 نیلو و فلندی - قسمت 21 00:19:30
122 14:21:32 ترانه‌های اتل متل - لنگه نداره دوستم 00:04:29
123 14:26:01 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
124 14:27:31 اعلام برنامه 00:00:55
125 14:28:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
126 14:28:53 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
127 14:30:01 داستان‌های شنیدنی - قسمت 1 00:05:43
128 14:35:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 14:35:54 برنارد 00:03:17
130 14:39:11 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
131 14:40:41 ترانه‌های‌اتل متل - قدردانی 00:04:19
132 14:45:00 جستجوگران گنج - قسمت 7 00:11:55
133 14:56:55 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
134 14:58:25 آگهی بازرگانی 00:01:54
135 15:00:19 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 5 00:21:57
136 15:22:16 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
137 15:23:11 گفتار مجری 00:01:39
138 15:24:50 داستان حشرات - قسمت 5 00:04:59
139 15:29:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
140 15:30:01 سرزمین کوچولوها - قسمت 7 00:20:24
141 15:50:25 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
142 15:53:27 باغ وحش فضایی 00:01:49
143 15:55:16 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
144 15:56:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
145 15:56:46 آگهی بازرگانی 00:03:14
146 16:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 57 00:11:36
147 16:11:36 گفتار مجری 00:01:15
148 16:12:51 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
149 16:14:21 تیزر مجموعه نیلو و فلندی 00:00:43
150 16:15:04 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:10
151 16:29:14 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
152 16:30:07 سندباد - قسمت 13 00:22:33
153 16:52:40 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
154 16:52:50 رود رانر 00:04:52
155 16:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:40
156 17:00:22 ورجه وورجه - قسمت 8 00:12:16
157 17:12:38 مکس 00:01:00
158 17:13:38 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
159 17:15:08 داستان های شنیدنی - قسمت 2 00:05:30
160 17:20:38 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
161 17:21:33 بره قهرمان 00:01:04
162 17:22:37 وله رگلاژ 00:01:10
163 17:23:47 حدیث 00:00:22
164 17:24:09 کلیپ آقای مهربان 00:02:09
165 17:26:18 تلاوت قرآن 00:04:42
166 17:31:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
167 17:35:17 کلیپ وضو 00:05:04
168 17:40:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 17:40:57 لاروا 00:02:27
170 17:43:24 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
171 17:44:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
172 17:44:59 جستجوگران گنج - قسمت 8 00:11:18
173 17:56:17 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
174 17:57:47 آگهی بازرگانی 00:02:20
175 18:00:07 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 2 00:16:37
176 18:16:44 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
177 18:17:27 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
178 18:18:57 گفتار مجری 00:01:15
179 18:20:12 رود رانر 00:08:43
180 18:28:55 اعلام برنامه 00:00:55
181 18:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 18:30:00 نیلو و فلندی - قسمت 22 00:17:50
183 18:47:50 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
184 18:49:20 داستان حشرات - قسمت 6 00:05:07
185 18:54:27 کلیپ کتاب 00:03:12
186 18:57:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
187 18:58:01 آگهی بازرگانی 00:02:19
188 19:00:20 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 6 00:20:55
189 19:21:15 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
190 19:21:58 داستان حشرات - قسمت 7 00:04:55
191 19:26:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
192 19:27:20 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
193 19:30:06 سرزمین کوچولوها - قسمت 8 00:22:23
194 19:52:29 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
195 19:53:24 لاروا 00:03:20
196 19:56:44 گفتار مجری 00:01:25
197 19:58:09 اعلام برنامه 00:00:50
198 19:58:59 آگهی بازرگانی 00:01:10
199 20:00:09 نقاشی - کودک - قسمت 56 00:12:16
200 20:12:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
201 20:12:35 رالف 00:01:17
202 20:13:52 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
203 20:15:00 من می‌خونم تو گوش کن 00:12:37
204 20:27:37 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
205 20:29:07 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
206 20:30:00 سندباد - قسمت 12 00:27:52
207 20:57:52 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
208 20:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
209 21:00:00 ورجه وورجه - قسمت 7 00:12:29
210 21:12:29 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
211 21:15:09 دن و دایناسورها - قسمت 1 00:10:25
212 21:25:34 کلیپ به من بگو 00:03:12
213 21:28:46 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
214 21:30:16 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 1 00:15:36
215 21:45:52 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 21:46:47 گروه تحقیق 00:05:12
217 21:51:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
218 21:52:35 کلیپ یه دسته گل 00:02:42
219 21:55:17 برنارد 00:03:29
220 21:58:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
221 21:58:56 شب بخیر بچه‌ها 00:01:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها