جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:24
5 08:06:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:04 دهکده مامی 00:05:35
7 08:12:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
8 08:13:32 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:14:17 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
10 08:14:37 آگهی بازرگانی 00:00:28
11 08:15:05 پر، آبی، قصه - قسمت 13 00:08:55
12 08:24:00 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
13 08:25:00 وله خمیری 00:00:48
14 08:25:48 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و غذای خوشمزه 00:04:14
15 08:30:02 آفتاب گردون 00:08:31
16 08:38:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:38:55 کلیپ ماهی 00:02:10
18 08:41:05 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
19 08:41:46 لالبی 00:01:35
20 08:43:21 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
21 08:44:21 وله خمیری 00:00:39
22 08:45:00 کشتی کوچولوها - قسمت 7 00:09:31
23 08:54:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 08:54:40 تو تی تو 00:02:17
25 08:56:57 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:57:32 اوم نوم 00:01:09
27 08:58:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
28 08:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:00
29 09:00:03 نقاشی - خردسال 00:11:30
30 09:11:33 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
31 09:12:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
32 09:12:56 اوم نوم 00:01:17
33 09:14:13 وله خمیری 00:00:48
34 09:15:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 18 00:11:46
35 09:26:47 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:27:32 دیپ‌داپ 00:02:36
37 09:30:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:30:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 14 00:09:21
39 09:39:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
40 09:40:31 لالبی 00:01:40
41 09:42:11 وله خمیری 00:00:45
42 09:42:56 اوم نوم 00:01:07
43 09:44:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:44:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
45 09:45:00 سرزمین زیبای ما - قسمت 17 00:08:36
46 09:53:36 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
47 09:54:36 کلیپ سلام 00:01:21
48 09:55:57 من یک حیوان هستم 00:02:04
49 09:58:01 وله خمیری 00:00:35
50 09:58:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
51 09:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:00
52 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:06:56
53 10:06:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
54 10:07:05 کلیپ اعداد 00:02:01
55 10:09:06 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
56 10:09:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:10:47 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
58 10:15:04 جزیره قلقلی‌ها - قسمت 1 00:09:59
59 10:25:03 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:25:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
61 10:26:02 اوم نوم 00:01:09
62 10:27:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
63 10:28:04 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
64 10:30:03 مدادهای رنگی - قسمت 1 00:09:31
65 10:39:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
66 10:40:27 ترانه‌های اتل متل - تمیز بودن 00:04:28
67 10:44:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 10:45:04 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 6 00:09:30
69 10:54:34 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
70 10:55:15 کلیپ نقاشی 00:02:17
71 10:57:32 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
72 10:58:32 وله خمیری 00:00:29
73 10:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:02
74 11:00:03 شهر قصه 00:07:41
75 11:07:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
76 11:08:07 لالبی 00:01:34
77 11:09:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
78 11:10:34 ترانه‌های اتل متل - نظم و انضباط 00:03:48
79 11:14:22 وله خمیری 00:00:29
80 11:14:51 کشتی کوچولوها - قسمت 8 00:09:43
81 11:24:34 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
82 11:25:34 اوم نوم 00:01:16
83 11:26:50 کلیپ دو‌‌‌ دوست 00:02:35
84 11:29:25 وله خمیری 00:00:35
85 11:30:00 آفتاب گردون 00:07:56
86 11:37:56 وله رگلاژ 00:00:52
87 11:38:48 حدیث 00:00:16
88 11:39:04 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:27
89 11:41:31 تلاوت قرآن 00:06:29
90 11:48:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
91 11:52:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
92 11:52:42 لالبی 00:01:35
93 11:54:17 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
94 11:57:34 وله خمیری 00:00:30
95 11:58:04 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
96 11:58:45 آگهی بازرگانی 00:01:15
97 12:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 20 00:10:53
98 12:10:53 اوم نوم 00:01:18
99 12:12:11 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
100 12:13:11 وله خمیری 00:00:29
101 12:13:40 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
102 12:14:28 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:15:03 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 17 00:11:54
104 12:26:57 وله خمیری 00:00:36
105 12:27:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
106 12:28:26 اعلام برنامه 00:00:45
107 12:29:11 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
108 12:30:11 شهر قصه - قسمت 9 00:11:08
109 12:41:19 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
110 12:42:07 لالبی 00:01:30
111 12:43:37 وله خمیری 00:00:30
112 12:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
113 12:45:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 13 00:10:15
114 12:55:15 کلیپ باد 00:01:48
115 12:57:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
116 12:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:08
117 13:00:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 18 00:08:06
118 13:08:10 وله خمیری 00:00:38
119 13:08:48 کلیپ توپ 00:02:24
120 13:11:12 اوم نوم 00:01:11
121 13:12:23 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
122 13:12:43 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
123 13:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
124 13:15:00 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 5 00:09:23
125 13:24:23 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
126 13:25:23 اوم نوم 00:01:17
127 13:26:40 کلیپ باد 00:02:44
128 13:29:24 وله خمیری 00:00:36
129 13:30:00 سرزمین زیبای ما - قسمت 16 00:06:45
130 13:36:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
131 13:37:05 ماموک 00:03:12
132 13:40:17 کوچولوهای شیطون - قسمت 11 00:11:54
133 13:52:11 وله خمیری 00:00:33
134 13:52:44 دهکده مامی 00:05:42
135 13:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
136 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:53
137 14:00:53 گفتار مجری 00:03:02
138 14:03:55 نیلو و فلندی - قسمت 28 00:22:11
139 14:26:06 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
140 14:27:36 اعلام برنامه 00:00:55
141 14:28:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
142 14:28:58 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
143 14:30:06 داستان‌های فوتبال - قسمت 1 00:22:15
144 14:52:21 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 14:52:31 برنارد 00:03:17
146 14:55:48 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
147 14:57:18 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
148 14:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
149 15:00:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 12 00:14:32
150 15:14:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
151 15:14:59 تام و جری - قسمت 49 00:09:14
152 15:24:13 گفتار مجری 00:03:01
153 15:27:14 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
154 15:27:26 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
155 15:29:59 سرزمین کوچولوها - قسمت 12 00:23:14
156 15:53:13 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
157 15:56:15 باغ وحش فضایی 00:01:49
158 15:58:04 آگهی بازرگانی 00:02:00
159 16:00:04 نقاشی - کودک - قسمت 14 00:13:13
160 16:13:17 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
161 16:14:47 تیزر مجموعه نیلو و فلندی 00:00:43
162 16:15:30 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 78 00:14:28
163 16:29:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
164 16:30:08 ماجراهای سندباد - قسمت 20 00:22:39
165 16:52:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 16:52:57 رود رانر 00:04:52
167 16:57:49 آگهی بازرگانی 00:02:43
168 17:00:32 ورجه وورجه - قسمت 3 00:11:34
169 17:12:06 مکس 00:01:00
170 17:13:06 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
171 17:14:36 بره قهرمان 00:01:04
172 17:15:40 وله رگلاژ 00:01:07
173 17:16:47 حدیث 00:00:22
174 17:17:09 کلیپ آقای مهربان 00:02:09
175 17:19:18 تلاوت قرآن 00:04:42
176 17:24:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
177 17:28:17 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
178 17:29:47 تیزر سروش کودکان 00:00:40
179 17:30:27 داستان‌های فوتبال - قسمت 2 00:14:45
180 17:45:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 17:45:48 تام و جری - قسمت 3 00:09:45
182 17:55:33 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
183 17:56:11 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
184 17:57:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
185 17:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:15
186 18:00:01 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 9 00:16:56
187 18:16:57 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
188 18:17:40 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
189 18:19:10 گفتار مجری 00:02:28
190 18:21:38 بره ناقلا - قسمت 7 00:06:22
191 18:28:00 اعلام برنامه 00:00:55
192 18:28:55 تیزر سروش کودکان 00:00:40
193 18:29:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
194 18:30:02 نیلو و فلندی - قسمت 29 00:23:33
195 18:53:35 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
196 18:55:05 کلیپ کتاب 00:03:12
197 18:58:17 آگهی بازرگانی 00:02:12
198 19:00:29 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 12 00:16:47
199 19:17:16 ترانه‌های اتل متل - وفای به عهد 00:04:06
200 19:21:22 تیزر مجموعه نیلو فلندی 00:00:43
201 19:22:05 داستان حشرات - قسمت 12 00:04:42
202 19:26:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
203 19:27:14 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
204 19:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 13 00:22:53
205 19:52:53 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
206 19:53:48 تیزر مجموعه سندباد 00:01:08
207 19:54:56 گفتار مجری 00:02:30
208 19:57:26 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
209 19:57:36 اعلام برنامه 00:00:50
210 19:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
211 20:00:00 نقاشی - کودک - قسمت 61 00:11:25
212 20:11:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
213 20:11:35 رالف 00:01:17
214 20:12:52 کلیپ هزارپا 00:02:22
215 20:15:14 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 49 00:12:44
216 20:27:58 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
217 20:29:28 تیزر مجموعه سرزمین کوچولوها 00:00:53
218 20:30:21 ماجراهای سندباد - قسمت 19 00:19:50
219 20:50:11 تیزر سروش کودکان 00:00:40
220 20:50:51 لاروا 00:02:36
221 20:53:27 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
222 20:57:46 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
223 20:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:43
224 20:59:59 ورجه وورجه - قسمت 2 00:11:48
225 21:11:47 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
226 21:14:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
227 21:15:03 دن و دایناسورها - قسمت 8 00:10:25
228 21:25:28 گفتار مجری 00:03:15
229 21:28:43 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
230 21:30:13 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 8 00:16:24
231 21:46:37 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
232 21:47:32 بره ناقلا - قسمت 6 00:06:51
233 21:54:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
234 21:54:59 برنارد 00:03:29
235 21:58:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
236 21:58:38 شب بخیر بچه‌ها 00:01:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها